Foto: Ulrik Jantzen

Transport kommer på finansloven fra årsskiftet

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019. De to parter er enige om, at man i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje.

Midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur, højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje, samt et overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje.

 

Det er nogle af de initiativer, som indgår på transportområdet i den netop offentliggjorte finanslov for 2019.

 

- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

I forlængelse heraf indeholder aftalen blandt andet midler til opdatering af en række VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag for en række anlægsprojekter bl.a.: 

 

  • Vejforbindelse til Stevns
  • 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
  • Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse
  • Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
  • Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape).

 

Undersøgelserne vil sammen med en lang række allerede udarbejdede eller besluttede VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag bidrage til at sikre, at kommende beslutninger om infrastruktur er baseret på et aktuelt og retvisende grundlag om fx anlægsoverslag, samfundsøkonomiske gevinster mv. 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden.

 

Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje.

 

Endelig vil partierne igangsætte en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.

 

- Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger. Og vi har en aftale om en procesplan for, hvordan vi får taget stilling til investeringer i transportinfrastruktur i perioden 2021-2030, siger Ole Birk Olesen.

 

Læs mere om hvad Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat midler til på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside.

 

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet