Renoveringsuddannelsen

- få helhedsperspektivet med i dit næste renoveringsprojekt


Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, hvis de skal leve op til moderne energi- og miljøkrav og krav om komfort og indeklima og samtidig leve op til en god samlet økonomi og en fremtidssikring af ejendomsværdien.  

Renoveringsuddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med moderne helhedsrenovering af byggeri.


Ny viden og nye kompetencer 

På Renoveringsuddannelsen får du brugbar, ny viden om energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold. Du bliver i stand til at udvikle designstrategier, som forener fremtidens energi-, indeklima- og miljøkrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske krav, der typisk stilles i projekteringsforløbet.  


Efter uddannelsen vil du derfor opleve, at du indgår kompetent, effektivt og professionelt i renoveringsprojekter, der tager helhedsperspektivet i betragtning - til alle interessenters fordel.  

 

Renoveringsuddannelsen giver dig

  • Viden om planlægning, kommunikation, procesoptimering og produktivitet i alle led.
  • Indsigt i drivere, muligheder og konsekvenser ved energirenovering.
  • Håndtering af væsentlige barrierer inden for gennemførelse af renoveringer.
  • Overblik over planlægning og styring i forbindelse med myndighedsdialog, brugerprocesser, forretningscases, ombygningspotentialer, driftsoptimering og bæredygtighedstilgang.
  • Indsigt i design og valg af løsninger inden for konstruktion, materialer og klimaskærm, under hensyntagen til bygbarhed, funktionalitet (brand, lyd og fugt samt drift- og vedligehold). 
  • Indsigt i design og valg af løsninger inden for installationer og vedvarende energiproduktion under hensyntagen til indeklima, energieffektivitet, drift og vedligehold samt brugervenlighed.
  • Konkret viden om andre aktørers typiske snublesten/barrierer, og følgevirkningen heraf. 

Indhold og program

Bliv i stand til at vælge de rigtige virkemidler og løsninger  


Uddannelsen giver dig en direkte anvendelig og brugbar viden om problemstillinger, designelementer og løsninger i forbindelse med gennemførelse af en helhedsorienteret bygningsrenovering. 


Program er under udarbejdelse.


Gennem introduktion af emner fra en række cases, vil du få overblik over forskellige virkemidlers betydning og indbyrdes sammenhænge. Samtidig vil du opnå konkret viden om de enkelte virkemidlers anvendelse og opmærksomhedspunkter ved samarbejdet om planlægning, design, projektering og gennemførelse – og mange års efterfølgende drift.

Opbygning

Uddannelsen forløber over 4 måneder og kan tages ved siden af et fuldtidsarbejde


Renoveringsuddannelsen er en undervisningspakke bestående af 3 intensive workshop-dage, suppleret med 6 online webinarer, din egen forberedelse og en diplomgivende eksamen. Uddannelsen kører i et forløb over 4 måneder.


Efter den første undervisningspakke (basis) er der mulighed for at udbygge Renoveringsuddannelsen med specialiseringskurser inden for forskellige områder – enten bevaringsværdige bygninger, installationer og driftsoptimering eller håndtering af miljøfarlige stoffer.

 

Sådan er basisuddannelsen bygget op


Webinar 1
Uddannelsen sættes i gang og der reflekteres over egen praksis inden for planlægning og styring.

Dag 1: Planlægning og styring 
De væsentlige udfordringer og projektindhold i gennemførelse af helhedsorienteret renovering bliver defineret og deltagerne bliver bedre i stand til at definere merværdi i konkrete renoveringsprojekter.

Webinar 2: Master Class 
Med udgangspunkt i "Designguide for energi-, dagslys- og indeklimarenovering" udført af SBi m.fl. bliver der gennemgået tilgangen og forbedringspotentialer ved de klassiske "arketyper" indenfor renovering. 

Dag 2: Materialer og klimaskærm
Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af konstruktionsændringer og materialevalg defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til æstetik, fugtteknik, energieffektivitet, sundhed og miljø.


Webinar 3: Master Class
Deltagerne får en introduktion til det totaløkonomiske værktøj "TotalConcept", som muliggør et mere retvisende billede af reel rentabilitet, og en økonomisk optimering ved kombination af renoveringstiltag.

Dag 3: Energi og installationer
Betydning og konsekvenser i renoveringsdesign af energiproduktion og installationsprincipper defineres. Deltagerne bliver i den konkrete sag bedre i stand til at vælge de optimale løsninger primært ud fra hensyn til energieffektivitet, indeklima, komfort og driftsoptimering.

Webinar 4: Master Class
Videnscenter for energibesparelser i bygninger har udviklet og udgivet en lang række støtteværktøjer og publikationer, bl.a. besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere. Leder af videnscentret, Vagn Holk Lauridsen giver på dette webinar overblik over værktøjerne og indblik i hvordan de kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.

Webinar 5:
Opsamling på kursusdage og webinarer samt opsamling på litteratur: Uddannelsesleder Jørgen Lange gennemgår den udvalgte litteraturs anvendelse og sammenhæng med indlæg på workshops.

Eksamen

Webinar 6:
Evaluering af eksamensopgave og uddannelse

Undervisningsform

Et afvekslende forløb med aktiv deltagelse

Renoveringsuddannelsen er tilrettelagt som et afvekslende forløb af 3 intensive workshop-dage, der hver især indledes med et online webinar. 


Den afvekslende undervisningsform giver et godt udbytte, fordi deltagerne bliver aktiveret på forskellige måder og dermed også skal sætte deres nye viden i arbejde i forskellige kontekster.


Webinarerne er en god, fleksibel og nem platform for at sikre en ordentligt opsamling af viden fra seneste workshop og en målrettet forberedelse til næste workshop. 


Forberedelse mellem hvert element er også en vigtig del af uddannelsen.

Master class webinarer

Arkitektur energi renovering - designguide for energi-, dagslys- & indeklimarenovering

Underviser: Rob Marsh, arkitekt MAA PhD, C.F. Møller Architects

 

Dagens Master Class underviser Rob Marsh har været projektleder for udarbejdelse af designguiden ”ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING”.

 

Guiden kan hjælpe arkitekter, ingeniører og konstruktører med at få et hurtigt overblik over, hvilke energirenoveringsstrategier der passer til et konkrete projekt – og hvordan projektet kan tilføres merværdi. Designguiden omfatter ni bygningstypologier. Hvert afsnit består af en række værktøjsdiagrammer, som kan bruges til vurdering af bygningers energi, dagslys- og indeklimaforhold, samt en række inspirationsopslag, som illustrerer helhedsrenoveringer med merværdi.

 

Rob Marsh fører os igennem designguidens værktøjer til intelligent bygningsrenovering – med nutidens briller.

 

Guiden er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Universitet København, Henning Larsen Architects og Statens Byggeforskningsinstitut, hvor Rob Marsh var seniorforsker, da designguiden udkom første gang i 2013.

 

On demand

Rob Marsh er Head of Sustainability hos arkitektvirksomheden C.F. Møller. Han har tidligere bl.a. været kompetencechef og seniorkonsulent for bæredygtighed hos arkitektvirksomheden Arkitema, og været ansat som projektleder og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut. Rob Marsh har et indgående kendskab til energi og renovering, og arbejder til dagligt med bæredygtighed, innovative løsninger og uddannelse af medarbejderne.

 


 

Totalkoncept

Underviser: Graves Simonsen, Bygherreforeningen

 

Hvordan sikrer man sig en rentabel forretning, hvis man som bygningsejer gerne vil kombinere det at spare energi gennem bygningsoptimering med en fornuftig driftsindsats? Det giver værktøjet BELOK Totalværktøj, og en metode, Totalkonceptet, et bud på, når vi taler om erhvervsejendomme.

 

Dagens Master Class underviser Graves Simonsen har medvirket til at omsætte det svenske system til danske forhold, og har afholdt flere kurser i Totalkoncept.

 

Værktøjets anvendelighed og metodens systematik er afprøvet i en række energirenoveringsprojekter på erhvervsejendomme, og er løbende modificeret for at sikre en så bred anvendelsesmulighed som mulig.

 

Afholdes den 2. maj 2019

 

Graves Simonsen er projektchef med hovedansvar for Bygherreforeningens projekter i relation til bygningsrenovering, energioptimering og bæredygtighed i byggeriet. Han er uddannet arkitekt og har en baggrund inden for by- og bygningsfornyelse og udviklingen af byggeriet. I Bygherreforeningen er han bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, og er desuden sekretær for Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg.

 

Link til omtale og publikationer her

___________________________________________________________________________________

Webinar 4 - 27. maj 2019

Videnscenter for energibesparelser i bygninger har udviklet og udgivet en lang række støtteværktøjer og publikationer, bl.a. besparelsesberegner og fugtberegner samt værktøjer til BR18, dampspærrer, varmepumper, energigranskning, tagetager, benchmarking og serviceteknikere.

Leder af videnscentret, Vagn Holk Lauridsen giver på dette webinar overblik over værktøjerne og indblik i hvordan de kan anvendes i forbindelse med renoveringsprojekter.

Underviser: Sektionsleder Vagn Holk Lauridsen
Diplomgivende eksamen

Renoveringsuddannelsen afsluttes med en skriftlig afleveringsopgave, som evalueres af kursusleder og eksterne censor. Derudover modtager deltagere på uddannelsen et diplom.

Deltagerne samler op på stoffet, reflekterer over sammenhænge og demonstrerer, at de har tilegnet sig viden, der kan omsættes i praksis og skabe værdi for deres virksomhed.

Undervisere

Jørgen Lange, Direktør Ekolab aps & lektor Aarhus Universitet.
Leif Rönby, arkitekt og ingeniør, Rönby.dk.
Anne Louise Rasmussen, Krydsrum Arkitekter
Steffen Petersen, civilingeniør, PhD og lektor, ALECTIA, Aarhus Universitet.
Rob Marsh, Bæredygtighedschef, Arkitekt MAA PhD, C. F. Møller
Projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Rolf Simonsen, civ.ing., Ph.D., projektchef i Bygherreforeningen
Sektionsleder Vagn Holk Lauridsen
Lars Thomsen Nielsen, civilingeniør - Seniorspecialist, Teknologisk Institut
 
 
 

Målgruppe

Renoveringsuddannelsen er relevant for alle renoveringssagens parter


Bygherrer og developere, som vil have en overordnet forståelse for helhedsrenoveringens værdiskabelse generelt og indvirkning på arkitektur og funktionalitet, totaløkonomi og driftsoptimering, energi og indeklima samt miljøkonsekvens.

Arkitekter og bygningskonstruktører, som vil have en dybere og bredere forståelse af enkeltelementerne i energirenovering og få mere påvirkningskraft i dialogen med bygherrer om disponeringer - og med ingeniørerne om beregninger på optimering af en energi, indeklima og miljøeffekt.

Ingeniører, som vil have udvidet deres tilgang til energirenovering igennem helhedsbetragtninger for dermed at blive en bedre dialogpartner i projektteamet – og supplere med konkret viden inden for energi- og indeklimaløsninger inkl. deres sammenhæng med forsyningssystemet.

Undervisere, som vil have et samlet overblik over helhedsrenovering med sammenhænge og afhængigheder, samt tilgange og konkrete anvisninger.

Sagsbehandlere i kommunernes tekniske afdelinger, som vil have en opsamling på ’state of the art’ på baggrund af praktiske barrierer og muligheder.

Tid, sted, tilmelding og pris

Uddannelsen er fordelt over 4 måneder med udnyttelse af mellemliggende perioder til selvstudier, opgaver og tests. Alle workshops afholdes i HUSET, i Middelfart.

Webinar 1: 19. august 2019, kl. 16.00-17.00
Workshop 1: 26. august 2019, kl. 9.00-17.00
Workshop 2: 23. september 2019, kl. 9.00-17.00
Webinar 3: 7. oktober 2019, kl. 16.00-17.00
Workshop 3: 28. oktober 2019, 9.00-17.00
Webinar 4: 4. november 2019, kl. 16.00-17.00
Webinar 5: 11. november 2019, kl. 16.00-17.00
Eksamensopgave afleveres senest 25. november 2019, kl. 12.00
Webinar 6: 2. december 2019, kl. 16.00-17.00

Pris:
19.900 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer al undervisning, forplejning og materialer.

Andet materiale om uddannelsen

Renovering med værdi for alle

Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Dét skal en helt ny uddannelse, Renoveringsuddannelsen, nu være med til at sikre.


Læs hele pressemeddelelsen her