BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordn.
Kategorier: Byggejura

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordn.

kr. 2.900,00
(ekskl. moms)
kr. 3.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Peter Noyé
Claus Rudbeck
Kursusdato
Kursussted
Status
 
15.01.2018 12:30-17:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordn. er tilføjet til din indkøbskurv.
 
16.01.2018 12:30-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordn. er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- det nye bygningsreglement og certificeringsordning i praksis: De vigtigste ændringer og hvad de betyder i praksis

Formål
Du får solid viden om alt det nye i Bygningsreglementet (BR18) og samtidig overblikket over Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold og forbindelsen til BR18.

Du kommer dermed helt på forkant med de kommende regler - og får dermed et nyttigt forspring når reglerne for BR18 og Certificeringsordningen træder i kraft 1. januar 2018 (med overgangsordninger).

Indhold
Du får:

Bygningsreglement BR18
- Baggrund for og formål med ændringerne
- Gennemgang af BR18 s nye struktur
- Overblik over ændringerne (og deres konsekvenser) i selve reglementet
- Vejledningerne - hvad og hvornår?
- Hvordan understøtter BR18 implementeringen af certificeringsordningen for teknisk dokumentation i byggeriet

Ændringerne er mange og omfattende. Vi giver dig overblikket.

Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold
- Formålet med certificeringsordningen
- Principper for certificeringsordning
- Flere certificeringsniveauer
- Brand- og konstruktionsklasser
- Hvem kan blive certificeret?
a) Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver
b) Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
- og hvem er akkrediteret til at certificere?
a) Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
b) Krav til kontrol af de certificerede personer
- Hvad skal de forskellige aktører være opmærksomme på ift. ansvar, opgavefordeling og honorarer etc.
- Hvordan forløber en certificeringsproces?
- Den tekniske byggesagsbehandling
a) Hvordan ser den fremadrettede byggesagsbehandling ud? - byggetilladelse + ibrugtagningstilladelse
b) Hvilke områder skal påses af certificeret rådgiver?
i) Bygningens kompleksitet og certificeringskrav
ii) Hvem behandler hvad?

Bemærk
Kursets BR18-del fokuserer udelukkende på ændringerne i BR18 ift. BR15 - så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede BR18. Hvis du udelukkende vil til bunds i de særligt mange ændringer på brandområdet, så kan du deltage på kurset "Brandforhold i BR18 og Certificeringsordningen", som vi udbyder i samarbejde med DBI.

Vores kursister siger
"Gav et godt overblik over hvad det nye BR18 kommer til at betyde for mit arbejde"
"Jeg synes generelt at kurset var godt"
"Fremlæggelsen af de nye certificeringskrav til brand og statik var god. En fremlæggelse af energiområdet med en stor del egne erfaringer fra foredragsholderen."
"En god og overordnet gennemgang af BR18."
"God og uformel stemning, Claus' islæt af humor :-)"

Målgruppe
Alle professionelle parter i byggeriet. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggesagsbehand-lere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for se-nere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Ekspertisechef Peter Noyé, NIRAS / Ingeniør Claus Rudbeck, NIRAS
Konstruktionsingeniør Andreas Bollerslev, NIRAS

Baggrund BR18
Med BR18 lægges op til en strukturel ændring i forhold til det gældende bygningsreglement, som får en helt anden grundlæggende emneopdelt struktur end BR15.

De tekniske kapitler udgår; den nuværende spalteopdeling, som indeholder henholdsvis krav- og vejledningstekst udgår og erstattes af en emnespecifik (21 emner) opdeling af kravene, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i mere traditionel forstand med paragrafhenvisninger.

Formålet er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad formålet med de enkelte bestemmelser er.

Fremadrettet vil der blive udarbejdet særskilte vejledninger for hvert emne. Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne, og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst. Det skal blive lettere at kunne leve op til bygningsreglementets overordnede funktionskrav, hvorfor der er lagt mere vægt på udformningen af beskrivelsen af hensynene, der ligge bag kravene.

Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende:

- Ny struktur
- Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
- Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
- Nye konstruktions- og brandklasser
- Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., pleje-institutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
- Stikprøvekontrol

Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet skal danne grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne.
Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse.

Bekendtgørelsen skal endvidere sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

Certificeringsordningen for dokumentation indeholder blandt andet følgende:
- Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
- Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver, herunder også udenlandske personer
- Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke

Tidsplan
I maj 2017 udsendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et udkast til et nyt bygningsreglementet (BR18) samt en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring.
Bygningsreglement 2018 og certificeringsbekendtgørelsen er nu notificeret medio september 2017, og der startede standstill-perioden på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre medlemsstater har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne.

BR18 og certificeringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Der vil for BR18 være en overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser.

Samtidig vil det fra den 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 12.30
Registrering - og sandwich/vand

BR18

Kl. 13.00
Velkomst og introduktion til dagen

Kl. 13.05
BR18

Kl. 15.00
Pause

Certificeringsordningen

Kl. 15.15
Certificeringsordningen

Kl. 16.45
Opsamling og diskussion

Kl. 17.00
Kurset slutter

Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.