DS 418 - beregning af bygningers varmetab

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@byggecentrum.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Hvad lærer jeg?
1) Sådan gør du i praksis
Du får et solidt teoretisk udbytte gennem en detaljeret gennemgang af reglerne i den nye, reviderede DS 418 med særlig fokus på nyhederne.

2) Sådan dokumenterer du dine beregninger
Den teoretiske gennemgang suppleres med omfattende praktisk regneeksempel, som viser dig, hvordan du i praksis kan dokumentere beregninger efter DS 418 af U-værdier, varme- og energitab. Du vil få afprøvet fremgangsmåder og -metoder.

3) Sådan får du adgang til andre hjælpeværktøjer
Du får på kurset en oversigt over de efterhånden mange gode hjælpe-værktøjer, der findes i dag. Det er blandt andet links til hjemmesider, publikationer, tabeller m.v.

Indhold
Revisionen af DS 418
- hvad er nyt og hvorfor er det ændret? Pladsen i dansk og europæisk energipolitik.

Det grundlæggende i den nye 7. udgave
Dimensionerende temperaturer
Beregning af transmissionstab
Transmissionsarealer
Kuldebrolængder
Transmissionskoefficient og isolans
Korrektion af transmissionskoefficient
Kuldebroer og linjetab

Konstruktioner med kuldebroer
Beregning af linjetab
Terrændæk, kældergulve og kældervægge mod jord
Linjetab ved fundamenter
Kuldebroer ved hjørner
Kileformet isolering

Vinduer og døre
U-værdiberegning
Bestemmelse af Linjetab omkring vinduer og døre

Opgaver: Regneeksempel på den praktiske brug af DS 418

At sætte sig ind i DS 418 er ikke vanskeligere end tidligere, men det tager tid at gøre det selv, og tid er en mangelvare! Derfor er et kursus i DS 418 en god investering for dig og din virksomhed. Du behøver ikke at kende de hidtidige beregningsregler for at få et godt udbytte af kurset.

Det siger vores kursister
"Claus Rudbeck fremstår som en meget kompetent formidler af emnet, og evner at fremlægge det på en meget fin pædagogisk måde."
"Claus var meget levende og engageret i undervisningen. Der var et fint flov gennem DS418 samtidig med fokus på vigtige detaljer og problemstillinger. Godt samspil med kursisterne."

Målgruppe
Projekterende ingeniører og arkitekter, energikonsulenter og byggesags-behandlere samt producenter af byggematerialer og -komponenter.

Undervisere
Standardiseringskonsulent Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard
Civilingeniør Peter Noyé, fagchef Indeklima og Energi, NIRAS
Civilingeniør, Ph.D. Claus Rudbeck, Indeklima og Energi, NIRAS

I prisen er inkluderet et eksemplar af den nye DS 418, 7. udgave (normal "bogladepris" 826 kr.)
Baggrund DS 418 er værktøjet, når der skal beregnes varmetab og beregnes samlet energiforbrug for bygninger.

Baggrund
DS 418 er ikke til at komme udenom!
I Bygningsreglementet er der krav om, at DS 418 benyttes til beregning af bygningers varmetab, herunder U-værdier, arealer og linjetab for konstruktioner og for hele bygninger.
Desuden er DS 418 grundlaget for energimærkningsordningen og dermed også for kommunernes godkendelse af byggeprojekter.

Det er også værd at bemærke, at DS 418 er grundlaget for det meget benyttede beregningsprogram Be10, der bruges til at dokumentere, at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er fulgt.

DS 418 er således værktøjet, der anvendes, når der i byggebranchen skal beregnes varmetab og beregnes samlet energiforbrug for konstruktioner og bygninger. Og vel at mærke også for højisolerede og super tætte konstruktioner, der i stigende grad vil indgå i fremtidens lavenergibyggeri.

Vigtig for lavenergihuse
Standarden har en central placering i regeringens bestræbelser på at opnå energieffektivisering og reduktion af energiforbruget i såvel eksisterende som nye bygninger.
Det kræver en moderne og opdateret DS 418, som kan bane vejen for indførelse af lavenergihuse på en økonomisk optimal måde. DS 418 er derfor blevet moderniseret, så den kan bane vejen for indførelse af lav-energihuse på en økonomisk, optimal måde. Den indeholder den nyeste viden, tendenser og beregningsmetoder inden for lavenergibyggeri, høj-isolerede konstruktioner og tætte vinduer.

Hvad er nyt?
DS 418 indeholder opdaterede metoder til beregning af U-værdier og lin-jetab, samt en bygnings samlede varmetab. De nye metoder er velegnede til lavenergikonstruktioner med store isoleringstykkkelser og meget tætte samlinger.

Beregninger af U-værdier tager i DS 418 udgangspunkt i producentens deklarerede varmeledningsevne for et isoleringsmateriale Det er EU s harmoniserede produktstandarder, der kræver det, og kurset vil gennem-gå reglerne, så du kommer lettere igennem.

Med hensyn til beregning af U-værdier er der sket ændringer i relation til bl.a. varmeledningsevnen for andre byggematerialer, ventilerede og uventilerede hulrum, luftspalter i isoleringslaget og korrektionen for bindere.

DS 418 & EU
DS 418, 7. udgave er i overensstemmelse med EU's standarder på områ-det herunder de harmoniserede produktstandarder, som producenter af isoleringsmaterialer skal følge. Desuden er ændringerne i de europæiske energistandarder indarbejdet i DS 418.
Også ifm. EUs direktiv for bygningers energimæssige ydeevne er DS 418 et vigtigt værktøj.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Registrering morgenmad

Kl. 9.00
Velkomst

Præsentation af indlægsholderne og dagens program.

v/Standardiseringskonsulent Lars Ravn-Jensen Dansk Standard

Kl. 9.15
Introduktion
- Revisionen af DS 418 - hvad er der fokus på og hvorfor - hvad er nyt
- DS 418s plads i dansk energipolitik og -lovgivning (BR 10 energiramme - 2015 bygninger - 2020 bygninger)
- DS 418 og det europæiske system - Energy Performance standarderne
- Isoleringsprodukter (CE-mærkning - KEY mark - andre produkter)
- Generelt om brugen af DS 418

v/Lars Ravn-Jensen Dansk Standard

Kl. 9.45
Pause - kaffe/te

Kl. 10.00
Det grundlæggende
- Dimensionerende temperaturer
- Beregning af transmissionstab
- Transmissionsarealer
- Kuldebroer og linjetab
- Kuldebrolængder
- Transmissionskoefficient og Isolans
- Korrektion af transmissionskoefficient

v/ Civilingeniør Peter Noyé, fagchef Indeklima og Energi, NIRAS / civilingeniør, Ph.D. Claus Rudbeck, Indeklima og Energi, NIRAS

Kl. 11.00
Pause kaffe/te

Kl. 11.15
Konstruktioner med kuldebroer
- Hvor i et byggeri - Typer af kuldebroer - linjetab
- Beregning af linjetab

v/ Civilingeniør Peter Noyé, fagchef Indeklima og Energi, NIRAS

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Konstruktioner med kuldebroer...fortsat
- Terrændæk, kældergulve og kældervægge mod jord
- Linjetab ved betonsandwichelementer
- Linjetab ved fundamenter
- Kuldebroer ved hjørner
- Kileformet isolering

- med indlagt pause undervejs efter behov

v/ Civilingeniør Peter Noyé, fagchef Indeklima og Energi, NIRAS / civilingeniør, Ph.D. Claus Rudbeck, Indeklima og Energi, NIRAS

Kl. 14.30
Vinduer og døre
- U-værdiberegning
- Bestemmelse af Linjetab omkring vinduer og døre

v/ Civilingeniør Peter Noyé, fagchef Indeklima og Energi, NIRAS / Civilingeniør, Ph.D. Claus Rudbeck, Indeklima og Energi, NIRAS

Kl. 15.00
Eksempel på den praktiske brug af DS 418
- Gennemregning af eksemplet

v/ Civilingeniør, Ph.D. Claus Rudbeck, Indeklima og Energi, NIRAS + alle

Kl. 16.15
Spørgsmål

Kl. 16.30
Afslutning

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.