Facilities Management - Planlægning og indkøb
Kategorier: Facilities Management

Facilities Management - Planlægning og indkøb

kr. 10.900,00
(ekskl. moms)
kr. 13.625,00
(inkl. moms)
Kursusdato
Kursussted
Status
 
20.08.2019 10:00-21:00
21.08.2019 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Facilities Management - Planlægning og indkøb er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kursets indhold / Formål
Drift & Vedligehold er kerneaktiviteterne i Facilities Management, også længe før der blev talt om Facilities Management. At kunne mestre denne disciplin professionelt er en grundkompetence hos enhver, som beskæftiger sig med FM. Men at kunne mestre disciplinen i et værdiskabende perspektiv løfter disciplinen til et professionelt niveau inden for Facilities management.

Dette kursus øger dine kompetencer på Drift & Vedligehold-området og giver dig bedre indsigt i alle processer, så du får et bedre udgangspunkt for at kunne varetage dine driftsopgaver mest effektivt.

På kurset kommer vi igennem følgende emner:
- Forståelse af en virksomheds ejendomsstrategi
- Identifikation, organisering og planlægning af opgaven, med udgangspunkt i strategi
- Hvornår skal en opgave løses af egen organisation, og hvornår skal den outsources?
- Metoder til Rightsourcing-processer
- Kommunikation. Som facilities manager skal du kunne forklare dine analyser og planer i en anbefaling til ledelsen. Få værktøjer og eksempler på hvordan denne kommunikation kan foregå.
- Indkøb og kontraktstyring. Vælger man at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren. Alle elementer i udbudsprocessen vil blive gennemgået, både for private og offentlige virksomheder..

Udbytte
Efter kurset har du fået
- Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities management
- Værktøjer og viden til effektiv planlægning
- Redskaber til effektiv kommunikation
- Viden om udbud, outsourcing og kontrahering

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet personer som arbejder i FM-organisationer: Ejendomsforvaltning, administratorer, driftsafdelinger m.v.

Det er endvidere rettet mod ledere, projektledere og facility managere, der arbejder med drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Undervisere
Driftschef Flemming Wulff Hansen, driftschef Newsec Datea AS, bestyrelsesmedlem Dansk Facilities Management Netværk og DFM Benchmarking

Indehaver Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult ApS
Sales Executive & Business Development Thomas Brændgaard Nielsen, Siemens A/S

Vores kursister siger
- Fint struktureret program. Godt med øvelser og gruppearbejde. Super fysiske rammer og forplejning.
- Blandingen mellem oplæg fra foredragsholder og cases fra den virkelige verden giver et godt mix for dagen. Når emnet afrundes med en case fra dagligdagen, er det med til at binde teori og praksis sammen

Facilities Management-uddannelsen
Modulet indgår som Modul 2 på Facilities Management-uddannelsen,
men kan også tages som et selvstændigt kursus.
Program Dag 1
Fra ejendomsstrategi til planlægning og styring af opgaver


Kl. 09.30 Registrering kaffe/te & morgenmad

kl. 10.00 Velkomst og introduktion til kurset
v/kursusleder Flemming Wulff Hansen

Kl. 10.15 Forstå ejendomsstrategien
- Hvad er en ejendomsstrategi og hvad skal den bruges til?
- Sammenhæng mellem ejendomsstrategi og kundernes/brugernes strategier for primæropgaven
- Proces for etablering af ejendomsstrategi
- Forskellige ejendomsstrategier og tilblivelsen anskueliggøres.
- Organisering af ejerskabet for ejendomsstrategien.

v/Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 11.15 Øvelse
Formulering af indhold i ejendomsstrategi i egen organisation.

- Introduktion til øvelsen
- Gruppearbejde
- Fremlæggelse og drøftelse i plenum.

v/Birgitte Dyrvig Carlsson og Flemming Wulff Hansen

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Fra ejendomsstrategi til planer

Ud fra en konkret ejendomsstrategi gennemgås, hvordan ejendomsstrategien kan omsættes til konkrete planer, hvem der skal involveres og hvordan man sikrer at intentionerne i ejendomsstrategien implementeres.

- Hvordan udarbejdes plan for nedbringelse af efterslæb eller plan for drift og vedligehold?
- Hvordan optimeres drift og energistyring?
- Hvordan kan der arbejdes med optimering af serviceydelser, hvor ligger mulighederne?
- Hvordan kan der arbejdes med optimering af m2?

v/Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 14.00 CASE1
Case vedr. ejendomsstrategi for en virksomhed, der har det som kerneydelse at udvikle og drive ejendomme (Dades/Datea).

Hvad driver virksomhedens kunder?
Hvordan omsættes kundernes krav til planer?
Hvor er dilemmaerne?

v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 14.45 Pause med kage

Kl. 15.00 Strategi for rightsourcing
For at opnå den optimale strategi for organisering af opgaven i eget eller i eksternt regi, skal man forstå sammenhængen mellem:
1. Opgavens karakter (Kvalitet, pris mv.)
2. Markedet (levering, økonomi og udvikling)
3. Kunden (Behov og politik)

Og udnytte denne viden til at træffe valget mellem outsourcing og eller in-sourcing: Right-sourcing

De grundlæggende temaer inden for rightsourcing vil blive gennemgået, herunder de 8 bud for en en god proces.

v/Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 15.45 CASE 2 Illustration af valg af sourcing strategi

v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 16.15 Fra planer til udførelse

- Hvad indeholder et godt udbudsgrundlag?
- Hvordan skabes grundlaget for etablering og udvikling af partnerskab med eksterne leverandører?
- Hvordan gør man sig parat til at arbejde mere planlagt og hvordan gør man sig klar til at styre eksterne leverandører?

v/Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 17.00 CASE 3

Kl. 18.00 Middag

Kl. 20.00 Fremlæggelse af egne sager
Dialog om deltagernes udfordringer i samarbejde med eksterne leverandører, drøftelse i plenum
Servering af øl og snacks


Dag
Outsourcing, udbud og kontrahering


Kl. 08.00 Opsamling

kl. 08.15 Udbudsmuligheder den private udbyder

- Udbud eller ej
- Frihedsgrader
- Kontraheringsmåder

v/Mogens Høgsted

Kl. 10.00 Udbudsregler og rammer den offentlige udbyder

Udbudsloven og tilbudsloven
Udbud af bygge- og anlægsarbejder, af drift, af vedligehold, af vareindkøb og af tjenesteydelser og rådgivning
Tærskelværdier
Udbudsmaterialet
Særlige erklæringer, herunder Det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD)

v/Mogens Høgsted

Kl. 11.30 Gruppearbejder valg af udbudsstrategi på cases
- Gruppe 1 den private udbyder
- Gruppe 2 den offentlige udbyder

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 Udbuds- entreprise- og aftaleformer
- Udbudsformer
- Særligt om udbud med forhandling
- Særligt om udbud og innovation
- Entrepriseformer
- Rammeaftaler
- Ændringer i aftaler
- Paralleludbud

v/Mogens Høgsted

Kl. 14.00 Pause med kage

Kl. 14.15 CASE 4: Funktionskontrakten
v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 14.45 Udbudsprocessen
- Procesforløb ved udbudsformerne
- Bekendtgørelser/annoncering
- Udelukkelse egnethed
- Ukonditionsmæssige tilbud
- Vurdering af tilbud, point og prismetode
- Alternative tilbud, forbehold
- Forhandlinger
- Kommunikation i tilbudsfasen
- Meddelelse om tildeling

v/Mogens Høgsted

Kl. 15.45 Afslutning / afrunding

v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 16.00 Kursus slut

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.