Høringsworkshop: Revideret A113

kr. 0,00
(ekskl. moms)
kr. 0,00
(inkl. moms)
Høringsworkshop for den reviderede version af Molio-anvisning A113: Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

Indhold
De vigtigste dele af A113 præsenteres. Efterfølgende vil der være en dialog om den nye anvisning.
Arrangementerne laves som fælles arrangementer for rådgivere, leverandører og entreprenører, så dialogen kan gå på tværs af de involverede aktører.

Hent høringsudgaven her

Målgruppe
Rådgivere, leverandører og entreprenører

Underviser
Civilingeniør, PhD Bent Feddersen, Rambøll

Tid og sted
Den 10. december 2018 kl. 14.00-16.30 i Herlev
Den 12. december 2018 kl. 14.00-16.30 i Århus
Den 13. december 2018 kl. 14.00-16.30 i Middelfart

Pris
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
NB! Vi forbeholder os ret til at fakturere et no-show gebyr på kr. 250,- ekskl. moms ved udeblivelse på workshoppen.

Baggrund
I januar 2005 udkom bips A113: "Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton", som var 3. udgaven.
A113 benyttes til at udarbejde grundlag for aftaler for fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, leverandører og montageentreprenører ved byggerier, hvori der indgår elementer af beton og letklinkerbeton.

bips A113, 3. udgaven, har været et tydeligt kvalitetsløft i forhold til de tidligere udgaver, og den har langt hen ad vejen fungeret i forhold til sit formål. Der har således været stor tilfredshed med den nuværende udgave.

Ikke desto mindre kan det konstateres, at dele af anvisningen har været brugt på en måde, der ikke var intentionen, hvilket har afledt en række frustrationer. Med udgangspunkt i dette har det været nødvendigt, at justere og formulere ydelsesfordelingerne skarpere i denne reviderede udgave, samtidig med at anvisningen har gennemgået en generel revision.

Denne 4. udgave er en fuldstændig omskrivning af 3. udgaven, om end en del af tankesættet fra 3. udgaven er båret videre. I hovedtræk er der følgende afvigelser mellem 3. og 4. udgaven:

- Anvisningen er opdelt i tre dele, nemlig A113 Anvisning, A113 Bilag og A113 Modeller, der udgøres af selvstændige dokumenter, idet forma-terne for de tre dokumenter er forskellige.

- A113 Anvisningen er for alle kapitler opdelt i tre spalter, nemlig Del A Af-talegrundlag, Del B Aftalespecifikationer og Del C Vejledning, således at disse kan læses på samme tid på tværs af spalterne. Del A Aftalegrund-lag rummer de overordnede aftalemæssige forhold. Del B Aftalespecifi-kationer rummer de detaljerede tekniske specifikationer, mens Del C Vejledning uddyber baggrunden for bestemmelserne, og giver vejled-ninger til hvorledes de skal forstås.

- Krav til opdeling i konstruktionsafsnit er blevet væsentligt skærpet. Der gives eksempler på inddeling i konstruktionsafsnit.

- A113 er bragt i overensstemmelse med BR18 og SBi-anvisning 271, der vedrører dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, således at der anvendes samme begreber og titler på dokumenter.

- Model 3L og 4L er blevet udbygget til henholdsvis model 3LE og 3LK samt 4LE og 4LK, hvorved modellerne tager hensyn til, hvorvidt det er enkeltstående betonelementer (E) eller en samling af sammenhæn-gende betonelementer (K), inkl. fuger, der skal projekteres af leveran-døren.

- Model 5 er ændret, så den nu gælder leverandørens projektering af sammensatte konstruktionsafsnit.

- Projekteringskoordinator udgår, idet denne rolle er overgået til den bygværksprojekterende.

- Bygningsmodeller er behandlet, og der er indført et nyt dokument, Gra-fisk redegørelse, der overfor leverandøren og montageentreprenøren klarlægger hvorledes konstruktionen er grafisk repræsenteret, dels i forhold til tegninger og/eller bygningsmodel, og dels i forhold til hvad bygningsmodeller indeholder.


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Program er under udarbejdelse
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.