Projekteringsydelser ved glasfacader og -tage

kr. 2.300,00
(ekskl. moms)
kr. 2.875,00
(inkl. moms)
A114: Fordeling af projekteringsydelser ved glasfacader og - tage

Ny anvisning fra Molio (tidl. bips) hjælper dig på vej mod sikkert grundlag for aftale om fordeling af projekteringsydelser ifm. leverance og montage af glasfacader og -tage.

Hvad lærer jeg?
Du rustes til at kunne:
- sikre ensartet aftalegrundlag fra byggesag til byggesag uanset type og kompleksitet
- sikre at grænseflader mellem de enkelte aktører er fuldt klarlagt
- definere, hvem der skal levere hvilke projekteringsydelser
- definere hvilke informationer, der skal videregives fra en aktør til en anden aktør
- definere almene begreber og principper
- definere roller, processer, aktiviteter og dokumenter og deres indbyrdes sammenhænge

Indhold
På kurset sætter vi praksis bag ordene i anvisning A114 "Fordeling af projekteringsydelser og -ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage".

Du rustes til at anvende det nye værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftale om fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, systemleverandører og facadeentreprenører ved byggerier, hvor der indgår glasfacader og -tage.

Og du får det perspektiveret fra både bygherre-, arkitekt- og entreprenørsiden, der alle giver deres bud på, hvordan koordineringen kan optimeres - og hvad man får ud af det.

Målgruppe
- Alle med relation til udarbejdelse af projektmateriale, montage og leverance af glasfacader og tage
- Bygherrer der ønsker at sammensætte et projekthold til at gennemføre en ny byggesag, hvori der indgår glasfacader/glastage
- Bygherrerådgivere der skal rådgive en bygherre med hensyn til holdsætning
- Arkitekter og ingeniører der udarbejder projekt- og udbudsmateriale vedrørende glasfacader/glastage
- Facadeentreprenører der gennemfører entrepriser inden for glasfacader /glastage

Undervisere
Civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll
IKT-chef, Bygningskonstruktør MAK Lars F. Kjems, Gottlieb Paludan Architects
Kompetencechef Lars Friis, NCC

Pris
Kurset koster 2.300 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer ikke A114-anvisningen, som IKKE udleveres på kurset. Medbring gerne selv.
(Du kan købe den her:
http://molio.dk/molio-boeger/bogkategorier/handling/vis/produkter/produkt/a114-fordeling-af-projekteringsydelser-og-ansvar/)

Særaftale for medlemmer af Alufacadesektionen i Dansk Byggeri, Danske Ark, FRI og Bygherreforeningen - deltag gratis
NB!: Alufacadesektionen i Dansk Byggeri har besluttet, at betale for, at medlemmer af Alufacadesektionen i Dansk Byggeri, Danske Ark, FRI og Bygherreforeningen kan deltage gratis.

Som medlem kan du tilmelde dig som gratist på en af følgende måder:

1) Tilmeld dig direkte her i webshoppen - og skriv i kommentarfeltet ifm. timeldingen, at du er medlem af Alufacadesektionen/Danske Ark/FRI/Bygherreforeningen og angiv dit medlemsnummer.

2) Tilmeld dig ved at sende en mail til Dorte Perssondp@molio.dk med dine data - og nævn i mailen, at du er medlem af Alufacadesektionen/Danske Ark/FRI/Bygherreforeningen og angiv dit eventuelle medlemsnummer.

- i begge tilfælde sørger vi for, at du deltager som gratist, så du altså IKKE modtager faktura

Baggrund
De tekniske løsninger, der anvendes inden for glasfacader og -tage, er under kraftig udvikling, blandt andet i form af flere funktioner og automatik, der indbygges i facadesystemerne. Kravene til for eksempel reduktion af energiforbrug bliver til stadighed skærpet, og det fordrer, at der løbende udvikles nye løsninger.

Ligeledes har det projektgrundlag, der udarbejdes for de enkelte byggesager, meget forskellig detaljeringsgrad lige fra den enkle løsning med sim-ple forskrifter, til det meget detaljerede grundlag, der rummer alle detaljer.

Disse forhold er med til at sætte fokus på det aftalegrundlag og de græn-seflader, der er mellem de enkelte aktører.

Både mangfoldigheden og den øgede kompleksitet stiller større krav til, at grænsefladerne mellem aktørerne er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, så giver det en større risiko for, at de endelige løsninger ikke fungerer efter hensigten og deraf afledte diskussioner om placering af ansvar.

Der er derfor behov for et fælles grundlag for fordeling af ydelserne parterne imellem. Det bibringer Molios nye (juni 2016) anvisning A114 - Fordeling af projekteringsydelser og -ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage .

Anvisningen er et værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftaler om fordeling af projekteringsydelser og -ansvar mv. mellem byggeriets aktører ved byggerier, hvori der indgår glasfacader og -tage.

Anvisningen omhandler de informationer, der skal tilvejebringes for at man kan udarbejde et projektmateriale, som komponenterne i glasfacaderne og -tagene kan produceres efter.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 13.30
Registrering - kaffe/te


Kl. 14.00-14.10
Velkomst og præsentation til dagen

Præsentation af dagens indhold.

v/ Civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll

Kl. 14.10-14.25
Baggrund for projektet bag A114 - sammenhæng med Molios produkter etc.


v/ Civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll

Kl. 14.25-15.00
Hvordan A114 kan bruges til at definere grænseflade mellem rådgiver og facadeentreprenør


v/ Civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll

Kl. 15.00-15.15
Pause


Kl. 15.15-15.35
Hvordan vil anvisningen gøre livet lettere for bygherren?


v/ Civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll

Kl. 15.35-16.00
Hvordan kan vi bruge anvisningen til at få bedre facader?


v/ IKT-chef, Bygningskonstruktør MAK Lars F. Kjems, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 16.00-16.15
Pause


Kl. 16.15-16.35
Hvordan sker overgangen fra rådgiver til entreprenør bedst?


v/ Kompetencechef Lars Friis, NCC

Kl. 16.35-17.00
Afrunding - spørgsmål & svar


v/ alle - styret af civilingeniør, chefkonsulent Rasmus Ingomar Petersen, Rambøll

Kl. 17.00
Sandwich og øl/vandMolio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.