Branddagen 2017

kr. 3.450,00
(ekskl. moms)
kr. 4.312,50
(inkl. moms)
Kom til årets Branddag
- og hør seneste nyt om certificering af teknisk byggesagsbehandling


DBI og Molio følger op på sidste års flotte debut og afholder endnu en fælles Branddag for byggeriets aktører.
Konferencen er i år udbudt både i Middelfart den 2. maj 2017 og i Hvidovre den 4. maj 2017. For tilmelding i Hvidovre benyttes dette link

På konferencen bliver byggeriets aktører opdateret med nyeste viden inden for brand og byggeri.

Indhold
I år sættes der bl.a. fokus på de to højaktuelle emner certificering/privatisering af teknisk byggesagsbehandling og nyt Bygningsreglement 2018 , som meget snart får stor betydning for mange af byggeriets aktører. Desuden gør en gennemgang af svenske erfaringer med privatiseret byggesagsbehandling os klogere på, hvad vi kan forvente med den kommende certificeringsordning i Danmark.

Vi har fingeren på pulsen og præsenterer allerseneste status på såvel de nævnte områder som inden for en række andre aktuelle brandområder.

På Branddagen 2017 fokuserer vi på disse 4 temaer:

- Certificering/privatisering af byggesagsbehandling
- Nye tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker
- Byggevarer og byggematerialer
- Brandsikring i byggeperioden

Hvor temaet om certificering/privatisering af byggesagsbehandling nok kan vække de største følelser, så giver de øvrige temaer et godt overblik over, hvad der rører sig inden for brandsikring i 2017.

Branddagen 2017 består af 2 dele:
- Webinaret Privatisering af byggesagsbehandling i Danmark der afholdes den 6. april 2017 kl. 10.00-11.00
- Branddagen 2017

Gennemgående temaer er pertificering/privatisering af byggesagsbehandling i Danmark og konsekvenserne for den brandtekniske sagsbehandling. Et emne der perspektiveres i erfaringer fra Sverige, således at vi måske kan tage ved lære, før de nye regler for alvor bliver alvor.

Konferencen tager afsæt i de nyeste reguleringer af brandregler, og går i dybden med hvilken effekt de har i praksis. Der er indlæg om nye materialer, konstruktioner, systemløsninger og meget andet om brandsikring af byggeri. Ydermere lægges der på konferencen op til dialog og debat mellem byggeriets aktører.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygningerne og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Pris
Konferencen koster kr, 3.450,-
Når du deltager på Branddagen 2017 er deltagelse på webinaret gratis. Husk at tilmelde dig begge arrangementer.
Webinaret koster kr. 490,-.

Webinaret afvikles live torsdag den 6. april 2017, kl. 10.00. Du får tilsendt yderligere information, når vi har registreret din tilmelding.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores tidligere deltagere siger
"Det er kompetente folk som ved hvad de snakker om."
"Relevante emner, og gode undervisere"
"God information og super oplæg af Ib Bertelsen"
"Dygtige foredragsholdere. Gode emner."
"Relevante emner. Der var tid til netværk med kollegaer og samarbejdspartnere"
"Det er gode emner, som er spændende. Det er muligt at stille spørgsmål, således at der kan være en debat. Kompetente foredragsholdere."
"Godt at få gennemgået nye krav og bestemmelser, som blev formidlet godt".
"Foredragsholderne måde og formidlede regler og deres erfaringer omkring emnerne."
"At det var et blandet forum og relevante emner"
"Rene Ruusunens indlæg om Brandvæsnets særlige udfordringer. Det viser hvor vigtigt det er at ind tænke beredskabets muligheder ved projektering."

Undervisere
Brandteknisk rådgiver Rolf Knudsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Brandteknisk rådgiver Lars Roed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Afdelingsleder Anders Bach Vestergaard, Kullegaard A/S
Direktør for Kunder & Relationer Ib Bertelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Ingeniør og projektleder Helle Skjerning Fichman, Rønslev
Produktchef, civilingeniør Jacob Nicolai Olsen, ETA-Danmark A/S

Baggrund
"Branddagen" er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Konferencen udspringer af et styrket samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio.
Læs pressemeddelelse her

God brandsikring er ikke kun kendskab til hvilke funktionskrav der er gældende, f.eks. hvilke funktionskrav der stilles til det bærende og stabiliserende hovedsystem for et højt hus. God brandsikring er også at forstå hvilke bygningsdele og konstruktionsopbygninger der rent faktisk indgår i dette system. Først da ved man om bygningen imødekommer de stillede brandkrav.

God brandsikring er også at undersøge og lære om hvilken indflydelse nye brandmæssige tiltag har på de bygningsdele der brandsikres. Eksempelvis brandsikring af stråtage: Tækkebranchen har med de nye brandregler fået en mulighed for at øge deres markedsområde, da afstandskravet kan nedsættes hvis stråtaget brandsikres. Men det er nødvendigt at klarlægge hvilken indflydelse brandsikringen har på stråtaget, således at eventulle fugtskader og nedsættelse af levetiden kan undgås.

God brandsikring skal sikre at personer i en bygning ikke kommer til skade i tilfælde af brand. Dét krav der gælder både for de personer der er i bygningen, og for de redningsfolk der skal redde bevægelseshæmmede ud og efterfølgende skal slukke branden. Derfor forudsætter god brandsikring at der er overensstemmelse med de byggetekniske forhold, hvordan bygningen anvendes og hvor gode redningsberedskabets indsatsmuligheder er.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Registrering og morgenmad


Kl. 9.00
Indledning og velkomst


Privatisering af byggesagsbehandling

Kl. 9.20
Status for privatisering af byggesagsbehandling i Danmark og konsekvenserne for den brandtekniske sagsbehandling

Status på hvad fremtiden vil bringe og hvordan det vil påvirke samarbejdet mellem private rådgivere, byggesagsbehandler og beredskaber.

v/ Ib Bertelsen, DBI

Kl. 10.10
Svenske erfaringer - Hvad kan vi lære af erfaringer med privatiseret byggesagsbehandling i Sverige?

Hvordan det svenske system er bygget op og hvilke erfaringer man har i Sverige, gode som dårlige.
Hvordan har samarbejdet mellem private, byggemyndighed og beredskaberne udviklet sig.
Svenske erfaringer med præskriptive brandkrav og funktionsbaserede brandkrav i praksis.

v/ Henrik Alling, brandingenjör på Brandskyddslaget i Karlstad

Kl. 11.00
Pause


Nye tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker

Kl. 11.15
Beredskabsstyrelsen har udsendt nye tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker, som trådte i kraft 1. januar 2017

Introduktion til nye tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker.

v/ Lars Roed, DBI

Kl. 12.00
Frokost


Byggevarer og byggematerialer

Kl. 13:00
Klassifikation af bygningsdele og materialer- et overblik

I bygningsreglementet og i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri henvises til mange forskellige standarder, og i fremtiden vil der komme flere til.
Praktisk gennemgang af hvad bygningsdeles og byggevares brandtekniske klassifikation fortæller om deres egenskaber.

v/ Anders Bach Vestergaard, Brandteknisk rådgiver, Kullegaard A/S

Kl. 13.30
Brandsikring af træhuse i flere etager

Mennesket har altid brugt træ som bærende bygningsdele, fra telte til etagehuse med bindingsværk. Internationalt har man taget udviklingen videre, og er begyndt at udvikle maskinfremstillede byggesystemer af træ, der i stor udstrækning vinder indpas som bærende bygningsdele i store ikoniske byggerier.
Træs brandtekniske egenskaber som husbygningsmateriale.

v / Helle Skjerning Fichman, Ingeniør og projektleder hos Rønslev og Jacob Nicolai Olsen, Produktchef og civilingeniør hos, ETA-Danmark A/S

Kl. 14.15
Pause


Brandsikring i byggeperioden
I forbindelse med byggeri er forudsætningerne for en stor ødelæggende brand til stede: arbejdsprocesser der udvikler gnister og hvor der anvendes gasbrænder, vægge der ikke opført og branddøre der ikke er monteret samtidig med at det er relativt let for hærværksmænd at komme ind på byggepladsen.

Kl. 14.30
Indretning af byggepladsen, med respekt for brandsikkerheden

v/ Anders Bach Vestergaard, Brandteknisk rådgiver, Kullegaard A/S

Kl. 15.15
Varmt arbejde, med særligt fokus på renovering og merisolering af tagpaptage

v/ Anders Bach Vestergaard, Brandteknisk rådgiver og leverandør af byggematerialer til tagpapbranchen, Kullegaard A/S

Kl. 16.10
Afsluttende diskussion


Molio og DBI forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.