Bliv fuldt opdateret med BR15 - Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er en udspecificering af byggelovens krav. Her finder du de detaljerede krav, som nyt og eksisterende byggeri skal leve op til.

 

Byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at alt byggeri bliver udført og indrettet efter helt specifikke brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.

 

Det er fx her, du finder krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, materialevalg og indretning- og ikke mindst de gældende energikrav til byggeriet.

Tegn abonnement på BR15 og få automatisk opdateringerne

Som de eneste i Danmark udbyder Molio BR15 i ringbindsform, hvor du kan få tilsendt alle fremtidige tillæg af Bygningsreglement 2015 til dit ringbind automatisk.

 

Gennem et abonnement på BR15 - Bygningsreglementet i ringbindsform er du derfor altid fuldkommen opdateret.

 

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR15, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager.

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Byggecentrum en sammenskrivning til BR15 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 og udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Bekendtgørelserne sendes i samlet høring med frist for svar den 11. juni 2017.

 

Bygningsreglement 2018 indeholder følgende:

 

 • Ny struktur i bygningsreglementet
 • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
 • Overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
 • Nye konstruktions- og brandklasser
 • Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen   
 • Stikprøvekontrol 

 

Den nye bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder følgende:

 

 • Krav til akkreditering af certificeringsorganer, der skal certificere personer efter bekendtgørelsen
 • Krav til personer, der ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver, herunder også udenlandske personer
 • Krav til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
 • Krav til kontrol af de certificerede personer 

Publiceringsdato på Høringsportalen 5. maj 2015 

Læs mere om høringen her

Høring over udkast til ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15). Ændringerne har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opførelsen af en bygning. Derudover sker der en række præciseringer til eksisterende krav. 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om: 

 • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
 • Ændring af tilgængelighedsbestemmelser for enfamiliehuse
 • Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum
 • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
 • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
 • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
 • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
 • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
 • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køle-anlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug 
 • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel
 • Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. 

Publiceringsdato på Høringsportalen d. 19. april 2017  

Læs mere om høringen her

 

 

 

BR15 - de væsentligste ændringer:

 • Lavenergiklasse 2015, der i BR10 blev udmeldt som frivillig klasse, indføres nu som minimumskrav.
 • Bygningsklasse 2020 opretholdes som frivillig klasse.
 • Energikrav til vinduer opgraderes.
 • VE indregnes i energirammen.
 • BR15 tilpasses EUs eco-design forordninger om krav til installationer i bygninger.
 • Der indføres frivillige energiklasser for eksisterende bygninger som et alternativ til nogle komponentkrav.

 

 Læs mere om energikravene i BR15 i kvikguiden fra Videnscenter for energibesparelser i bygninger.

Forskningsudgivelse fra SBi om dagslysbestemmelser i bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav om, at rum skal være velbelyste. I vejledningsteksten henvises til to måder at dokumentere dette på, men der findes flere andre metoder til at vurdere dagslys i bygninger.

Inden for de seneste år er der udviklet såkaldte klimabaserede beregningsværktøjer, som giver et billede af bygningers lysforhold over et helt år. Denne rapport vurderer, hvorvidt disse og en række mere simple metoder er egnede til at vurdere dagslys i rum set i forhold til bygningsreglementets bestemmelser.

Rapporten er en del af et myndighedsprojekt for Trafik- og Byggestyrelsen.

Hent rapporten her