Pexels Thisisengineering 3862379 (1)
PIONERPROJEKT

BIM og Beskrivelser

BIM er ofte omdrejningspunkt for geometrien på et byggeprojekt og grundlag for eksempelvis tegninger, mængdeudtræk, koordinering m.m. Det er dog begrænset, hvor mange specifikke produktinformationer BIM indeholder, da produktinformationer normalt holdes ved siden af i beskrivelsesdokumenter eller produktdatablade og almindeligvis udveksles som pdf. 

Med pionerprojektet tager ConTech Lab og projektgruppen afsæt i workflows omkring Spæncoms betonelementleverancer og arbejder med at få integreret beskrivelser i BIM-workflows.  

Samarbejdspartnere

”BIM tænkes ofte kun som geometri – men ser man på, hvad BIM står for – Building Information Modeling - så burde det i langt højere grad handle om at forbinde og koble de mange informationer i byggeriet".

- Bryan Morillo Karlqvist, Produktchef for Beskrivelser, Molio - Byggeriets videnscenter.

I samarbejde med Spæncom, Rambøll, Molio, NTI, Glasshouse, BIM Shark og Danmarks Tekniske Universitet ønsker ConTech Lab at se nærmere på, hvordan vi kan gøre informationer i byggesagers beskrivelser tilgængelige for leverandører og udførende aktører, når de anvender digitale værktøjer som f.eks. bygningsmodeller i deres tilbudsgivnings- og/eller produktionsplanlægningsprocesser. Vi vil desuden undersøge de muligheder, potentialer og udfordringer, det fører med sig at integrere BIM og beskrivelser.

I arbejdet med BIM og Beskrivelsesværktøj 2.0 tager projektgruppen afsæt i et konkret caseeksempel - nemlig Spæncoms betonelementleverancer.

Case eksempel: Spæncom

Når Spæncom udfører statiske beregninger på betonelementer, så trækker de på nuværende tidspunkt geometrisk information om betonelementer ud fra BIM-modeller og derefter søger de i pdf-formaterede beskrivelsesdokumenter efter informationer som normgrundlag, konsekvensklasse, miljøklasse, brandkrav m.m.  

Det er tidskrævende og omstændigt i sig selv at skulle hente og sammenholde information fra flere kilder. Og udfordringen toppes med, at de informationer, Spæncom skal hente fra beskrivelsesværktøjet, er omfattende. Derfor bruger virksomheden mange ressourcer på at sikre, at det er de rette informationer, de trækker ud af beskrivelserne.   

“Koblingen af BIM og beskrivelser kan optimere vores arbejdsprocesser," siger Susanne Asklund, som er afdelingsleder for projektering hos Spæncom og fortsætter: 

"Hvis vi kan få data direkte integreret i modellen, sparer vi tid, samtidigt med at vi øger kvaliteten af vores arbejde ved hurtigt at sikre, at vi får produceret elementerne helt rigtigt.” 

- Susanne Asklund, afdelingsleder for projektering, Spæncom

Grundlaget for at kunne integrere beskrivelser i BIM

Grundlaget for at kunne stille informationerne i bygningsdelsbeskrivelserne til rådighed i bygningsmodeller er Molios nye digitale beskrivelsesværktøj 2.0, som bl.a. udmærker sig ved at fokusere på at knytte data til ‘bygningsdele’ i stedet for ‘arbejder’ samt på at gøre informationerne digitale gennem et nyt digitalt format i form af en såkaldt SQL-database. 

Der er dog en række praktiske forhold, som skal adresseres for at informationerne kan stilles til rådighed på en måde, der gør dem anvendelige i software-leverandørernes processer og systemer. Nedenfor beskrives nogle af disse forhold, og projektgruppen kommer med forslag til, hvordan de kan håndteres. 

Hvilke forhold bør adresseres?

Forudsætningen for at informationerne i bygningsdelsbeskrivelserne kan integreres i bygningsmodeller er, at informationerne anvendes i samspil med bygningsmodeller og eksempelvis tilbudslister på en måde, der sikrer, at information for en given bygningsdel kan genfindes på tværs af disse tre typer af datacontainere.

For at gøre informationen digitalt anvendelig skal der opereres med standardiserede egenskaber, hvilket vil sige egenskaber, der har definition og indhold, som parterne har en fælles forståelse af, og som er baseret på et veldefineret referencegrundlag. Det kan eksempelvis være EN-standarder, branchevejledninger, bekendtgørelser etc.. 

Udfordringerne ved denne fremgangsmåde set i forhold til beskrivelsernes eksisterende struktur er:

  1. Niveauopdeling af objekter der linkes sammen
  2. Niveauopdeling af dataindhold i beskrivelser
  3. Prosatekst kontra ”digitale data” i beskrivelserne

I det følgende beskrives disse problemstillinger og projektgruppen kommer med forslag til, hvordan de kan håndteres i projektet.

Niveauopdeling i objekter, der linkes sammen

Man vil typisk ikke have objekter svarende til en hel bygningsdelsbeskrivelse på eksempelvis en tilbudsliste eller i en bygningsmodel. Bygningsdelsbeskrivelsen vil ofte være på et overordnet niveau som f.eks. “Cirkulære præfabrikerede søjler”, der omfatter søjler i forskellige dimensioner, mens posterne i tilbudslisten og i bygningsmodellen vil være søjlerne i de enkelte dimensioner, som skal prissættes eller modelleres.

Niveauopdeling af dataindhold i beskrivelser

Objekternes egenskaber i en bygningsdelsbeskrivelse vil ikke være knyttet til beskrivelsen som helhed men derimod til underafsnit i beskrivelsen. Der kan f.eks. være tale om et sæt af egenskaber, der knytter sig til armeringen i søjlen, mens et andet sæt knytter sig til betonen. I Molios nye beskrivelsesværktøj håndteres det i en ID-struktur, der knytter sig til basisbeskrivelsen for de enkelte arbejdsområder, hvilket gør det muligt at tildele egenskaber på et mere detaljeret niveau end beskrivelsen som helhed.

Prosatekst kontra ”digitale data” i beskrivelserne

I det nuværende format i beskrivelsesværktøjet ligger information vedr. de enkelte ID’er som prosatekst, der kun kan gøres anvendelige gennem analog fortolkning. For at informationerne kan gøres digitalt anvendelige af eksterne systemer og kunne linkes til eksterne systemer gennem API’er, forudsætter det, at egenskaberne gemmes i et struktureret digitalt format. 

Løsningsforslag 

For at håndtere de ovennævnte problemstillinger foreslås følgende tilpasninger i databaseformatet for beskrivelsesprojekter i det Molios beskrivelsesværktøj 2.0: 

  1. Der oprettes en tabel med undertyper af bygningsdele i formatet. Disse vil i det ovenfor beskrevne eksempel omfatte de forskellige dimensioner af søjlerne. Derved vil man dels kunne referere til disse fra bygningsmodeller og eksempelvis tilbudslister, og dels kunne tilknytte egenskaber til ID’erne for de enkelte undertyper.
  2. Der oprettes en tabel med egenskaber, der knyttes til de enkelte ID’er i beskrivelsen samt til bygningsdelsbeskrivelsen som helhed eller til de enkelte undertyper. 

Læringer og resultater fra projektet

Med pionerprojektet har ConTech Lab i samspil med projektgruppen leveret et projekteksempel, som omfatter en bygningsdelsbeskrivelse for ”betonelementer, leverancer” med en række undertyper samt standardiserede egenskaber tilføjet i henhold til en specifikation, der er udarbejdet af Spæncom.  

Desuden kan vi præsentere en mockup, der viser, hvordan disse informationer kan gøres tilgængelig i praksis samt linkes til en ekstern datakilde for standardiserede egenskaber.

I videoerne nedenfor kan du høre eller genhøre pointer og diskussioner, der blev adresseret til arrangementet ”Hvordan kan vi integrere beskrivelser i BIM-workflows?”

Arrangementet blev afholdt i BLOXHUB d. 23. august 2022 og skabte ramme for, at projektgruppen kunne dele de indsigter, pionerprojektet og samarbejdet på tværs af branchen, har ledt til. 

Se præsentation af det konkrete case eksempel fra Spæncom, hør en række IT-leverandører, der gør status på allerede tilgængelige løsninger og udviklingspotentialer og se en gennemgang af ovennævnte mockup. 

Det kan godt lade sig gøre, men...

Pionerprojektet viser, at man ved hjælp af software, som IT-leverandørerne allerede stiller til rådighed, har gode muligheder for at integrere BIM og beskrivelser. Der mangler imidlertid flere skub i en fælles retning, før processen omkring datadeling bliver “ægte digital”, heri ligger et behov for at arbejde videre med standardiserede egenskaber og datadeling på tværs af byggeriets værdikæde.

Videre arbejde med BIM og beskrivelser

Indsigter og resultater fra projektet bliver omsat til undervisningsmaterialet på udbudte kurser om avanceret BIM på DTU.  

Desuden fungerer pionerprojektet som et proof-of-concept for Molio og IT-leverandørerne, BIMshark, Glasshouse og NTI, som fortsætter samarbejdet om at integrere BIM og Beskrivelser.

Allerede nu kan der i softwareløsningerne fra BIMShark, Glasshouse og NTI Connect kobles egenskabsdata fra beskrivelserne til BIM. I pionerprojektet har vi undersøgt, hvordan koblingen kan gøres endnu smartere, og identificeret barrierer for en yderligere automatisering af processen. Det fortæller Bryan Morillo Karlqvist, der er produktchef for Beskrivelser i Molio, mere om her:

”Alt indhold i Beskrivelsesværktøj 2.0 er nu flyttet ind i en database. Det åbner helt nye muligheder for at bruge data fra beskrivelserne på tværs af projektet og i virksomhedernes digitale workflows. I den sammenhæng er anvendelsen af standardiserede egenskabsdata helt centralt. Der er et stort effektiviseringspotentiale og et potentielt kvalitetsløft, når data kan ’genbruges’ på tværs af beskrivelser, tilbudslister og modeller.”

- Bryan Morillo Karlqvist, Produktchef for Beskrivelser, Molio - Byggeriets videnscenter.

I løbet af 2023 vil Molio sammen med IT-leverandørerne bygge videre på erfaringerne fra projektet i forhold til de identificerede barrierer. Et af de første skridt vil være at udtrække de egenskabsdata, der i dag ligger som prosatekst i beskrivelserne, for derved at gøre en maskinel læsning af egenskabsdata mulig.  

I 2024 forventer samarbejdsgruppen, at de har værktøjerne og bagvedliggende processer klar til kobling af data på tværs af platforme. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til pionerprojektet, er du velkommen til at kontakte innovationskonsulent og projektleder hos ConTech Lab, Dan Skovgaard Jensen.