Styrket vidensflow på tværs af værdikæden

Projektets formål er at skabe guidelines og ideer til bedre kommunikation mellem projektering og udførelse og derigennem skabe en bedre sammenhæng mellem den digitale udvikling af byggeriet og byggeriets processer. Det er udført i samarbejde med VÆRDIBYG, COWI, Lean Construction Dk, Aarsleff og VICOTEC KIRKEBJERG. 

Download publikationen

Vidensflow mellem projekterende og udførende (pdf)

Pionerprojektet har gennemført et kort og intenst workshopforløb med et rådgiverhold og et hold udførende, hvor der er identificeret en række konkrete udfordringer og problemstillinger i samarbejdet mellem rådgiveren og entreprenøren.  

Efter at have identificeret de primære udfordringer og anbefalinger i projektworkshoppen, blev der afholdt en åben brancheworkshop, hvor pointer, udfordringer og anbefalinger blev yderligere bearbejdet og kvalificeret.

Digitale modeller og nye formidlingsformer giver mange muligheder for at dele information mellem parterne. Men meget tyder på, at det stadigt halter med de processer, der skal sørge for fælles forståelse og aftaler mellem projektering og udførelse om hvilke informationer og afklaringer, der er essentielle for projektet.

Taleboble Green

Hvad skal håndværkeren vide for at udføre sit arbejde?

Taleboble Green

Hvornår og i hvilken form skal denne information være tilgængelig?

Taleboble Green

Er der information, der ”støjer” eller som ikke bliver anvendt?

Taleboble Green

Hvordan kan rådgiveren få viden om de udførendes behov i tide, og derved undgå sene ændringer eller at lave arbejde, som ikke skal bruges?

Hvilket problem løser pionerprojektet?

Problemet projektet sigtede efter at løse var at minimere/fjerne det vidensgap der er i dag mellem projekterings- og udførelsesfasen. En af væsentligste årsager til produktivitetsudfordringerne og lave grad af digitalisering i byggeriet, er at værdikæden er fragmenteret. Hvor en lang række andre produktionsindustrier er kendetegnet ved integrerede værdikæder med processer, der i vid udstrækning er koordinerede, så er byggeriet kendetegnet ved en meget lav grad af integration mellem de forskellige led i værdikæden. ​

Særligt projekterings-, udførelses- og driftsfasen er afkoblet fra hinanden, og det overordnede billede er karakteriseret ved brudte kommunikationsstrømme, der i sidste ende ofte kan skabe misforståelser og forsinkelser. 

Indsigter

Pionerprojektets rådgivere og udførende har identificeret en række ”undringspunkter” – emner de oplever som tilbagevendende problemer angående overleveringen af viden og tegningsmateriale mellem parterne. Disse undringspunkter er taget fra deres hverdag, men berører samtidigt nogle generelle og typiske problemstillinger i branchen om vidensflow mellem rådgivere og udførende. Nogle af disse ses kan ses nedenfor. 

Taleboble Green

”Projektoverdragelse/projektopstartsmøder giver ikke værdi, da de projekterende og de reelt udførende ikke mødes. Det er salgsfolk/opstartsfolk fra entreprenør, som deltager i projektopstartsmøder.” Rådgiver, COWI

 

Kaede Green

”Hvorfor frigives og udsendes der tegningsmateriale, når der findes kendte fejl i materialet – f.eks. ikke-dimensionerede eller forkerte typer rør? Entreprenøren går i stå og taber penge.” VVS-entreprenør, Per Aarsleff

 

Kran

”Der mangler mål og koordinater på rør på 2D tegninger. Hvordan skal jeg kunne måle fra en væg, der ikke er monteret endnu? Der bliver brugt uhørt mange landmålertimer til at afsætte.” VVS-entreprenør, Per Aarsleff

Lyspaere Green

”Huller under 150mm modelleres ofte ikke. Det giver en lang og unødvendig proces med at kontrollere huller og deres placering.” EL-entreprenør, Per Aarsleff

Gevinster for branchens virksomheder

Overordnet var projektets formål at generere viden om, hvordan der kan skabes bedre udnyttelse af den eksisterende viden fra projektering i udførselsfasen, gennem øget fokus på prækonstruktionsfasen. Dette blev gjort ved at udvikle en metodisk guide til hvordan man kan samprojektere, så det ender i nogle klare forventninger til de informationsleverancer, der skal leveres på et givent tidspunkt. 

 

Udfordringer og anbefalinger

De følgende udfordringer og anbefalinger er en opsummering af tre centrale udfordringer og tre konkrete anbefalinger, når vidensflow mellem rådgivere og udførende er utilstrækkeligt. Udfordringer og anbefalinger er fremkommet og bearbejdet på pionerprojektets interne workshop og ved den efterfølgende åbne brancheworkshop.

De tre beskrevne anbefalinger har fokus på samarbejde og dialog og kan opfattes som ”bløde” aktiviteter, der kræver unødigt meget tid og oftest spares væk i en travl projekthverdag. Det skal dog snarere ses som en investering i et generelt bedre projektforløb. Anbefalingerne sigter mod at afbøde en række potentielt fordyrende udfordringer. Som med andre investeringer i samarbejde og fælles forståelse, så kan det i sidste ende vise sig, at det er meget dyrere ikke at foretage den investering.

 

Tre klassiske udfordringer

1. Uafklaret detaljeringsgrad ad produktionsgrundlaget

Fra rådgivernes side kan det betyde at man "arbejder i blinde", og kan ende med at lave unødvendigt arbejde. Hvis underentreprenøren mister tilliden til det materiale, man arbejder efter, vil de bruge ekstra tid på at lede efter informationer. I værste fald kan udført arbejde ud fra mangelfuldt grundlag føre til fejl, spild, konflikter og ekstraregninger. 

2. Tvivl om modelens gyldighed

Hvis 3-D modeller er præcise og gældende er de et godt værktøj. Men det kan være problematisk, hvis modellerne blot er vejledende og ikke 100 procent korrekte. Der laves ofte en del ændringer på pladsen ift. modellen, og det er ikke alle disse ændringer, der bliver fuldt opdateret i modellen. 

3. Uafklaret detaljeringsgrad ad produktionsgrundlaget

Manglende prioritering og uhensigtsmæssig rækkefølge af arbejdet kan føre til, at arbejde skal laves om, hvilket fører til øgede omkostninger og spildtid. Prioritering af fagene er særligt vigtigt, når der er adskillige fag, der skal have installationer i samme bygningsdel/rør eller lignende. 

Tre mulige løsninger

1. Etabler en tidlig dialog mellem partnere

Det er en tilbagevendende oplevelse i mange projekter, at der er stor gevinst i at få skabt en dialog og et feedback-loop mellem de udførende og designholdet så tidligt som muligt i projektet - gerne så snart underentreprenørerne er fundet og og man ved, at man skal samarbejde på projektet. Jo længere tid rådgiverene arbejder uden konkrete input fra de udførende. o mere tid kan de risikere at spilde ved at arbejde ud fra antagelser. Hvis underentreprenørerne inddrages tilstrækkeligt tidligt, er der større chance for, at designet rammer plet med det samme.  

2. Afhold opstartworkshop og få bedre forståelse og klare aftaler mellem rådgivere og udførende

Optimalt set kan man gennem en opstartsworkshop adressere ovenstående udfordringer og andre emner som f.eks. navngivningskonventioner, fælles platform, aftale og digital mockup, risikohåndtering, ansvar for ændringer i modellen, ændringslog mm. Så partnerne får klare aftaler om informationsflowet i projektet.

3. Sørg for overlevering af viden fra projekt til projekt

  • Saml op på ”lessons learned” ved afslutning af et projekt. Bliv gode til at samle den gode inspiration: Hvad har virket? Hvad har ikke virket?  
  • Besøg evt. tilsvarende byggerier inden opstart. Hvilke erfaringer fra andre projekter kan man tage med? Det giver rådgiveren mulighed for at se, hvad der kan lade sig gøre i praksis.  
  • Man kan supplere med løbende besøg på pladsen, og på den måde samle viden og erfaringer op, mens arbejdet er i gang.

Workshop om projektets vidensflow

Som svar på flere af de identificerede udfordringer, anbefales det at gennemføre en workshop på tværs af rådgivere og fagentreprenører for at adressere de konkrete udfordringer og muligheder for et styrket vidensflow. I pionerprojektet gennemførtes denne workshop, og anbefalingerne er blandt andet bygget på erfaringerne herfra.

Det anbefales at gennemføre en lignende proces, som dette pionerprojekt har været igennem, på egne konkrete byggeprojekter for at få identificeret eventuelle problemer i vidensflowet på projektet. Man kan enten arbejde med nogle af de undringspunkter, der er fremkommet i pionerprojektet, eller man kan vælge at definere sine egne. 

Du kan læse hele guiden for en sådan workshop i rapporten øverst på siden.

Next step

I ConTech Lab og Værdibyg håber vi, at branchen vil tage anbefalingerne til sig og styrke vidensflowet mellem projektering og udførelse, herunder øge forståelsen mellem arkitekter og rådgivende ingeniører på den ene side og de udførende håndværkere på den anden side. Vi er overbeviste om, at det er vigtigt for et bedre flow, at håndværkerne ude på pladsen og rådgiverne på tegnestuerne forstår hinanden bedre. Det bekræftes også af efterspørgslen fra branchen. Vi har allerede fået de første henvendelser fra konkrete byggeprojekter, som ønsker at kunne tage vores metoder i brug.

Der kan gøres meget på det enkelte byggeprojekt gennem en styrket relation og viden om hinandens behov. Men det er også rammebetingelserne og værktøjerne, der skal arbejdes med på tværs af branchen. Fx er Hvor går grænsen? Og tolerancer.dk fra DI Byggeri - som definerer grænseflader og tolerancer for mange bygningsdele - flere gange blevet fremhævet, som et godt værktøj. Det er dog også blevet bemærket, at el og installationer mangler definitioner på grænseflader og tolerancer, og det vil vi opfordre til, at man inkluderer i en kommende opdatering.