Salgsvilkår for LCAcollect gældende fra 2024:

Brugeroprettelse: Gratis

Oprettelse af op til to LCA-projekter pr. virksomhed (CVR): Gratis

Ekstra projekt: 2500,-/stk

Flatrate virksomhedslicens (ubegrænsede projekter pr. CVR):

Lille virksomhed under 10 medarbejdere: 7500,-/år

Mellemstor virksomhed 10-100 medarbejdere: 25.000,-/år

Stor virksomhed over 100 medarbejdere: 70.000,-/år

Licensmodellen har til sigte, at sikre driftsudgifter og basal vedligehold.

Udvikling af løsningen er baseret på branche-involvering efter open source-filosofi.

Så vidt muligt kan videreudvikling finansieres af licensindtægter eller særskilt funding.

Brugervilkår for LCAcollect

Licensvilkår og Privatlivspolitik
Ved tilmelding og brug af LCAcollect gælder de til enhver tid gældende licensvilkår samt persondata- og cookiepolitik for Molio, se www.molio.dk, som tiltrædes af brugere ved ibrugtagen af produktet.

Adgang
Adgang til LCAcollect er personligt og giver via login kun adgang for én bruger.

LCAcollect må kun anvendes til indsamling af data i forbindelse med LCA-beregninger på bygge- og anlægsprojekter.

Indtil videre er det gratis at anvende produktet, men Molio forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at indføre betalte abonnementer.

Molio forbeholder sig ret til at lukke abonnementer og brugeradgang, fx som følge af overtrædelser af licensvilkår eller øvrige vilkår for anvendelsen.

Anvendelse af data
Al anvendelse af data i LCAcollect sker under brugerens ansvar, brugeren har ansvaret for ophavsret til og lovligheden af de anvendte data, samt at LCAcollect anvendes efter hensigten. Det er også brugerens ansvar at håndtere persondata korrekt i henhold til Molios persondata- og cookiepolitik. Molio hæfter ikke for tab af data i forbindelse med anvendelse af LCAcollect.

Ved tilmelding og brug af LCAcollect accepterer brugeren, at Molio indsamler data i anonymiseret form til brug for statistik, analyser mv., samt at disse data kan deles med 3. part.

Ændring af abonnementsbetingelserne- regulering m.v.
Molio er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende vilkår for anvendelse, herunder at foretage prisændringer. Ændrede abonnementsvilkår vil fremgå af www.lcacollect.dk og tiltrædes af brugeren ved første efterfølgende anvendelse af LCAcollect.

Ophavsret
Molio har ophavsret til produktet efter gældende ophavsretlige regler.

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af vores produkter og ydelser, såvel papirudgaver som de digitale eller dele deraf, er ikke tilladt.

Ansvar
Molios ydelser og produkter forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af produktet for deres sædvanlige ansvar. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i produktet sker således for egen regning og risiko. Hverken vi eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af produktet, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af produktet i praksis,

Molio og Molios leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere påtager sig ingen garantier for, at de i produktet indeholdte data, formler, strukturer og andet materiale eller øvrige oplysninger, er korrekte og fejlfri, men bestræber sig efter bedste evne på at holde produktet opdateret, korrekt og fejlfri.

Molio og Molios leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for produktansvar, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning herom. Vi og vores leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartneres ansvar for produktansvar er således ved nærværende aftale fraskrevet i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning.

Force majeure: Ingen af parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved abonnementsaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, epidemier, pandemier, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud.

Molio og Molios leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartneres erstatningsansvar for tab eller skader kan i intet tilfælde, uanset på hvilket ansvarsgrundlag ansvar gøres gældende, overstige et beløb svarende til prisen på produktet og for abonnementers vedkommende den årlige abonnementsafgift. Den beløbsmæssige begrænsning af erstatningsansvaret skal dog ikke gælde, hvis dette strider mod ufravigelig lovgivning.