buildingSMART Danmark

Om buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark er det danske chapter af buildingSMART International.

Ambitionen er overordnet set at øge kendskabet til og implementere åbne openBIM standarder og buildingSMART værktøjer og services som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse.

Gå til forsiden

buildingSMART Danmark – en del af buildingSMART International

Formålet med buildingSMART Danmark (bSDK) er at øge den danske bygge- og anlægsbranches konkurrenceevne, produktivitet og bæredygtighed.

Det gør bSDK ved at øge digitaliseringen gennem implementering af internationale standarder i Danmark – konkret ved at indføre openBIM standarder og buildingSMART værktøjer og services i den danske praksis i forhold til opførelse, drift og renovering af byggeri og anlæg.

For at komme i mål arbejder bSDK med en lang række tiltag som blandt andet inkluderer vidensdeling og informationsformidling, afholdelse af arrangementer og hjælp til implementering af buildingSMART værktøjer og services i Danmark. Derudover bistår bSDK med implementeringen og anvendelse af openBIM i den danske bygge og anlægsbranche.

buildingSMART Danmark er en del af buildingSMART International

bSDK er det danske chapter af buildingSMART International (bSI). Chapters er nationale medlemsorganisationer, der er ansvarlige for at implementere åbne, digitale arbejdsprocesser i deres hjemlande. bSDK arbejder således med henblik på at påvirke bygge- og anlægsbranchens og statens anvendelse digitale værktøjer til gavn for hele branchen. bSDK er en del af Molio – byggeriets videnscenter og Molios bestyrelse, med bredt repræsentation fra branchens aktører er også ansvarlig for bSDK.

Partnere i buildingSMART Danmark støtter og bidrager til arbejdet med openBIM

For at høste gevinsterne ved buildingSMART værktøjer og services er det afgørende, at hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde støtter arbejdet. Derudover skal implementeringen tilgodese alle byggeriets faser – fra første skitse over projektering og opførelse til drift og vedligehold.

Jo flere, der støtter arbejdet med implementeringen af buildingSMART værktøjer og services, jo større gennemslagskraft får bSDK. Virksomheder kan støtte bSDKs arbejde ved et partnerskab. Som fast partner i bSDK har virksomheder mulighed for at være med til at udvikle og udbrede konkrete værktøjer og cases.

I januar 2020 blev buildingSMART Danmark etableret som et selvstændigt chapter i buildingSMART International i form af et datterselskab til Molio - Byggeriets Videnscenter. Molios formål er at fremme den fortsatte udvikling af dansk byggeri og buildingSMART Danmark spiller navnlig en afgørende rolle i udviklingen af det brede samarbejde over landegrænser og på tværs værdikæden i byggeriet.

buildingSMART er således et helt naturligt og værdifuldt supplement for både Molios eksisterende brugere og bredt i branchen.

buildingSMART International

International non-profit organisation som udvikler og udbyder openBIM-standarder, -værktøjer, og -services. buildingSMART Danmark er nationalt chapter i buildingSMART International.

Christina Hvid, Adm. Direktør I CEO i Molio, bestyrelsesmedlem i buildingSMART International.

Læs mere om buildingSMART på den internationale hjemmeside.

Nordic BIM Hub

Nordic BIM Hub er et forum som samler de nordiske buildingSMART chapters. Forumet koordinerer og samarbejder omkring openBIM i en nordisk sammenhæng. På enkelte møder inviteres ikke-medlemsland fra Baltikum.

Medlemmer

·       buildingSMART Danmark

·       buildingSMART Finland

·       buildingSMART Island

·       buildingSMART Norge

·       buildingSMART Sverige.

Observatører

·       Estland

·       Litauen

European openBIM Forum

European openBIM Forum er et initiativ fokuseret på at fremme openBIM-standarder for en digitaliseret og bæredygtig fremtid i byggeriet i Europa. Initiativet støttes af buildingSMART International og EU BIM Task Group. Følgende buildingSMART chapters er medlem:

  • buildingSMART Benelux
  • buildingSMART Danmark
  • buildingSMART Finland
  • buildingSMART Frankrig
  • buildingSMART Island
  • buildingSMART Italien
  • buildingSMART Kroatien
  • buildingSMART Norge
  • buildingSMART Polen
  • buildingSMART Portugal
  • buildingSMART Rumænien
  • buildingSMART Schweiz
  • buildingSMART Serbien
  • buildingSMART Slovenien
  • buildingSMART Spanien
  • buildingSMART Sverige
  • buildingSMART Tjekkiet
  • buildingSMART Tyskland
  • buildingSMART UK og Irland
  • buildingSMART Østrig

Link til hjemmeside: https://openbimforum.eu/

Kontakt info@buildingsmart.dk hvis du har spørgsmål til de internationale samarbejder.

Mere info om buildingSMART

buildingSMART International er verden over anerkendt som The Home of openBIM.

Hvad er openBIM®?

openBIM® udfolder fordelene ved BIM (Building Information Modelling) ved at forbedre dataens tilgængelighed, brugervenlighed, styring og bæredygtighed, når den benyttes i bygge- og anlægsbranchen.

Grundlæggende er openBIM en samarbejdsproces, der ikke er betinget af én softwareleverandør, og tillader at projektinformation deles frit mellem virksomheder uafhængigt af softwareprogrammer og filformater. openBIM-processer understøtter derfor mere gnidningsfrit samarbejde for alle projektaktører.

Understøtter bedre samarbejde

openBIM åbner op for nye måder at arbejde på og kan transformere traditionelle peer-to-peer-arbejdsprocesser, hvor samarbejde ofte møder flere typer barrierer pga. ”låste” filformater.

openBIM® tillader digitale arbejdsgange baseret på leverandørneutrale formater som IFC, BCF, COBie, CityGML, gbXML m.fl.

Ved at nedbryde barrierer for dataudveksling kan openBIM i høj grad forbedre projektlevering, lette samarbejde på tværs af værdikæden, forbedre kommunikation og understøtte metoder for udvikling af branchestandarder. I sidste ende kan en mere åben tilgang til data give bedre projektresultater, større forudsigelighed, forbedret ydeevne og øget sikkerhed med reduceret risiko.

Fordele i hele byggeriets livscyklus

I et byggeprojekts livscyklus bidrager openBIM til at forbinde mennesker, processer og data for at opnå mål for levering, drift og vedligeholdelse. openBIM er med til at gøre projektinformation tilgængelig for aktører på rette tidspunkt og understøtter beslutningsprocessen gennem et projekts faser - fra projektstart til aflevering til renovering samt nedrivning, deponi eller genanvendelse.

openBIM fjerner traditionelle udfordringer med BIM-data, der ofte er begrænset af proprietære dataformater.

På tværs af landegrænser

Ved at tilpasse sig internationale standarder og arbejdsprocedurer sikrer openBIM en fortsat omfangsrig anvendelse af BIM – bl.a. ved at understøtte fælles tilpasning og sprog. Tekniske applikationer udviklet til openBIM forbedrer styringen af data og minimere antallet af sideløbende arbejdsgange. Uafhængige benchmarks af kvalitet sikrer ligeledes pålidelig åben dataudveksling.

openBIM muliggør en tilgængelig digital tvilling (digitale twin), som udgør kernen i en langsigtet datastrategi i byggeriet. Dette giver øget bæredygtighed på projekter og mere effektiv styring af det byggede miljø.

Principperne for openBIM

 • Interoperabilitet er nøglen til den digitale transformation i bygge- og anlægsbranchen
 • Der bør udvikles flere åbne og neutrale standarder for at lette interoperabilitet
 • Pålidelig dataudveksling afhænger af uafhængige benchmarks for kvalitet
 • Arbejdsprocesser for samarbejde bør ikke begrænses af processer eller dataformater, der er beskyttet af private virksomheder
 • Fleksibilitet i valget af teknologi skaber samlet set mere værdi for alle interessenter
 • Bæredygtighed fremmes af langsigtede interoperable datastandarder

Fordelene ved openBIM

 • openBIM forbedrer samarbejde om projektlevering
 • openBIM muliggør bedre aktivforvaltning
 • openBIM giver adgang til BIM-data fra hele et byggeprojekts livscyklus
 • openBIM udvider bredden og dybden af BIM-leverancer ved at skabe fælles tilpasning og sprog ved at overholde internationale standarder og prædefinerede arbejdsprocesser
 • openBIM fremmer et fælles datamiljø, der giver brugerne mulighed for at udvikle nye arbejdsgange, softwareapplikationer og automatisering af teknologi
 • openBIM muliggør en tilgængelig digital tvilling (digitale twin), der danner kernen i en langsigtet datastrategi for byggede aktiver

buildingSMARTs portefølje omfatter netop en lang række værktøjer og standarder, der er med til at sikre en datastruktur for et effektivt data- og informationsflow gennem hele byggeprocessen og efterfølgende. Følgende eksempler på openBIM værktøjer og standarder er relevante for at optimere det digitale samarbejde omkring bygninger og infrastruktur:

 • Industry Foundation Classes (IFC) er en fælles og åben datastruktur til udveksling af BIM-modeller, der kan benyttes af alle gængse BIM-softwareprogrammer til udveksling af modellerne. I Danmark er udveksling af IFC blandt andet et krav på offentlige og almennyttige byggerier, og med den nyeste IFC 4.3 version er det også muligt i forhold til infrastruktur som for eksempel veje, jernbaner og havne.
 • Information Delivery Specification (IDS) specificerer krav til egenskaber, materialer og specifikke klassifikationer i BIM-modeller i IFC-formatet. IDS’en er computer-tolkbar og hjælper både brugere og softwareværktøjer med at kortlægge, generere, validere og korrigere data til det ønskede output.
 • USE CASE MANAGEMENT (UCM) beskriver forretningsbehovet og det ideelle scenarie – inklusive mål og succeskriterier – for informationsudvekslingen, ligesom de forskellige parter og deres ansvar er specificeret med aktører og roller. UCM følger en ensartet struktur og beskrives konsistent gennem alle livscyklusfaser.
 • ISO 19650 er de såkaldte BIM-standarder, fra ISO og CEN, der sætter fokus på digital udveksling af information og samarbejdet mellem aktørerne under selve byggeriet og ved efterfølgende renovering og vedligehold. ISO 19650 gør det lettere at anvende digitale modeller og sikrer en fælles BIM-proces mellem aktørerne.

buildingSMART Danmark bygger på aktiv deltagelse på tværs af byggeriets værdikæde og buildingSMART Danmark opfordrer medlemmerne af netværket til at deltage på en række områder:

 • Vær med til at sætte standarden og få indflydelse på arbejdet og udviklingen af buildingSMART Danmark
 • Skab de bedste muligheder for jeres egen og branchen udvikling og deltag i koordineringen af buildingSMART Danmark som et værdiskabende erhvervsnetværk
 • Giv din virksomhed en plads ved borden når buildingSMART-netværket deler viden i erfa-grupper landet over
 • Vær med til at forme, udvikle og håndgribeliggøre konkrete implementeringsværktøjer, som fx IFC-guiden
 • Opkvalificer jeres medarbejdere på kurser og certificering i buildingSMARTs værktøjer og samarbejdsprocesser
 • Følg udviklingsarbejdet hos buildingSMART International, samt buildingSMART Danmarks forbindelse til andre internationale standarder og standardiseringsarbejdet i DS og CEN
 • Kom med indenfor når virksomheder, såsom Banedanmark, og organisationer, såsom BIMaarhus og BIMinfra, fortæller om deres brug af buildingSMART-værktøjer og åbne standarder på deres projekter
 • Få hjælp til at indtænke åbne standarder i alle faser og i alt samarbejde, bl.a. ift. softwareleverandører og byggeproducenter, samt tage hensyn til de grupper, hvor digitaliseringen stadig er på et lavt stadie
 • Deltag på studieture med læring og vidensopbygning
 • Bliv præsenteret for udgivelser fra Molio og buildingSMART Danmark - såsom det tekniske whitepaper om hvordan buildingSMART adskiller sig fra Molios andre værktøjer

Videreudviklingen af buildingSMART Danmark har overordnet set til formål at sikre konkurrencemæssige fordele for dansk byggeri og ruste branchens aktører til at imødegå fremtidens udfordringer indenfor digitalisering og internationalisering.

Ønsker I at øge jeres engagement eller har spørgsmål til buildingSMART Danmark. Kontakt buildingSMART Danmark her.