Toplederhandletank
FORANDRINGSLEDELSE

Topleder Handletank

Molio og ConTech Lab har taget initiativ til at samle 17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde i en Handletank, der har haft til opgave at definere konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet.

Topleder Handletanken anskuer begrebet bæredygtighed ud fra et klassisk ESG-perspektiv defineret af tre parametre: sociale forhold, økonomi og miljø. Handletanken har valgt at afgrænse sit fokusområde til kun at gælde miljøet og den grønne omstilling, selvom både sociale forhold og økonomi naturligvis også gør sig gældende i byggeriets bæredygtige omstilling. Afgrænsningen betyder, at Topleder Handletanken har fokus på de forhold, der fremmer et bæredygtigt klima og skaber en grønnere branche.

Hovedkonklusioner

På Topleder Handletankens fire arbejdsmøder har der været indgående drøftelser af branchens udfordringer og de visioner, handlinger og løsninger, der skal imødekomme udfordringerne, der er forbundet med den grønne omstilling. Blandt hovedkonklusionerne er den ene blandt andet, at det er 4 acceleratorer, der skal sætte turbo den bæredygtige udvikling.

De 4 acceleratorer er:

People

Samarbejde og ledelse

Det kræver ledelseskraft og samarbejde at accelerere den bæredygtige
udvikling på tværs af byggebranchen. Topledelserne skal gå
forrest og arbejde sammen hen mod en fælles vision og fokusere på
de vigtigste dagsordener for branchen. Bygherrerne spiller en central
rolle i at implementere et nyt mindset, f.eks. ved at tænke i en mere
cirkulær tilgang til værdikæden og se kvadratmeter som en knap ressource,
der skal udnyttes bedst muligt og til flere formål over tid. De
skal tage ansvar og gå forrest for udviklingen.

Pære

Innovation, data og værktøjer

Branchen skal samarbejde for at udvikle i åbne og fælles værktøjer, standarder og digitale
arbejdsmetoder, der imødekommer fremtidens behov, og som skaber et fælles metode- og
datafundament. Der skal også etableres strukturer og fælles rammer for at kunne arbejde
med innovation og sikre, at gode idéer bliver implementeret i praksis, f.eks. ved at afdække
risici ved brugen af nye materialer, genbrug og genanvendelse.

Paragraf

Regulering

Regulering er helt afgørende for at fremskynde den grønne omstilling
i byggeriet, da det etablerer nogle faste rammer for, hvornår,
hvor og hvordan de bæredygtige valg træffes i byggeriet. Regulering
er dermed et nyttigt og nødvendigt redskab til at fastlægge
fælles sigtelinjer på tværs af branchen. Det er retningsgivende
for, hvordan man som aktør i byggeriet kan arbejde for en højere
bæredygtighedsstandard på en måde, som er anerkendt, forståelig
og sammenlignelig for de øvrige aktører i branchen.

Jordklode (1)

Kultur, adfærd og teknologi

Grøn omstilling i byggeriet kræver en kultur- og adfærdsændring, både internt i byggebranchen og i den branchefortælling, som omverdenen forholder sig til. Det er vigtigt at bringe byggeriets grønne omstilling tættere på forbrugerne og gøre det relevant for dem at forholde sig til det byggeri, de bruger. Forbrugerne og dét, de efterspørger, er afgørende for en reel adfærdsændring i forhold til det byggede miljø. Derfor skal det gøres klart, hvad byggebranchens bæredygtighedsinitiativer betyder for forbrugerne. Boliger skal indrettes, så antallet af m2 pr. person reduceres. Det kan f.eks. ske ved at have flere fællesfunktioner i boligen, som vi deler, ligesom teknologi og data kan inspirere os til at handle på nye måder og dermed fremme bæredygtige boliger. Her skal forbrugerne kende udfordringerne i at bygge inden for de planetære grænser godt nok til at forstå, hvorfor deres byer og boliger skal indrettes på nye måder.

12 anbefalinger:

Udfra de overstående 4 acceleratorer har Topleder Handletanken nedsat 12 indsatser, som du kan læse meget mere om i publikationen forneden. 

Læs Topleder Handletankens publikation

Læs også