Styrket vidensflow på tværs af værdikæden

Projektet undersøger, hvordan man i byggeriet kan skabe bedre overlevering af viden og projektmateriale fra de rådgivende aktører til de udførende aktører. Erfaringer peger på, at produktiviteten på byggepladsen kan øges ved at gøre den rette information lettere tilgængelig for de udførende aktører. Dertil kan det spare rådgivende aktører for unødigt arbejde, hvis de har mere viden om de udførendes informationsbehov. Formålet med dette pionerprojekt er at skabe metoder til at sikre dialog og feedback-loop mellem projektering og udførelse og dermed styrke vidensflowet på tværs af værdikæden.  

Download publikationen

Projektgruppe

For at styrke vidensflowet på tværs af værdikæden har ConTech Lab gennemført et kort og intenst workshopforløb med en projektgruppe bestående af rådgivere og udførende aktører. Gruppen har identificeret en række konkrete udfordringer og problemstillinger i deres samarbejdsformer og måder at udveksle viden og information. 

Efter at have identificeret de primære udfordringer og anbefalinger i projektworkshoppen blev der afholdt en åben brancheworkshop, hvor pointer, udfordringer og anbefalinger blev yderligere bearbejdet og kvalificeret. Her nåede deltagerne frem til, at digitale modeller og nye formidlingsformer giver mange muligheder for at dele information mellem parterne. Meget tyder dog på, at det fortsat halter med at etablere processer, der skal sikre fælles forståelse mellem dem, der står for projektering og dem, der foretager udførelse. Der er bl.a. brug for afklaring omkring, hvilke informationer, der er essentielle for de forskellige parter og projektet som helhed. 

Parterne skal eksempelvis have svar på følgende: 

Taleboble Green

Hvad skal håndværkeren vide for at udføre sit arbejde?

Taleboble Green

Hvornår og i hvilken form skal denne information være tilgængelig?

Taleboble Green

Er der information, der ”støjer” eller som ikke bliver anvendt?

Taleboble Green

Hvordan kan rådgiveren få viden om de udførendes behov i tide, og derved undgå sene ændringer eller at lave arbejde, som ikke skal bruges?

Hvilket problem løser pionerprojektet?

En af de væsentligste årsager til produktivitetsudfordringerne og den lave grad af digitalisering i byggeriet er, at værdikæden er fragmenteret. Særligt projekterings-, udførelses- og driftsfasen er afkoblet fra hinanden og det overordnede billede er karakteriseret ved brudte kommunikationsstrømme, der i sidste ende ofte kan skabe misforståelser og forsinkelser, sammenlignet med en lang række andre produktionsindustrier, der er kendetegnet ved integrerede værdikæder med processer, som i vid udstrækning er koordinerede, så er byggeriet kendetegnet ved en meget lav grad af integration mellem de forskellige led i værdikæden. Pionerprojektet søger derfor metoder til at minimere den videnskløft, der ofte opstår mellem projekterings- og udførelsesfasen, da dette kunne hjælpe med at øge produktiviteten på byggepladsen. 

Indsigter

Pionerprojektets rådgivende og udførende aktører har identificeret en række ”undringspunkter” – emner og udfordringer, de oplever som tilbagevendende ifm. overlevering af viden og tegningsmateriale mellem parterne. Disse undringspunkter er eksempler fra projektgruppens hverdag, men berører samtidigt nogle generelle problemstillinger i branchen om vidensflow mellem rådgivende og udførende aktører i byggeriet. Nogle af disse ses kan ses nedenfor.  

Taleboble Green

”Projektoverdragelse og opstartsmøder giver ikke værdi, da de projekterende og de reelt udførende ikke mødes. ” Rådgiver, COWI 

 

Kaede Green

”Hvorfor frigives og udsendes der tegningsmateriale, når der findes kendte fejl i materialet – f.eks. ikke-dimensionerede eller forkerte typer rør? Entreprenøren går i stå og taber penge.” VVS-entreprenør, Per Aarsleff

 

Kran

”Der mangler mål og koordinater på rør på 2D tegninger. Hvordan skal jeg kunne måle fra en væg, der ikke er monteret endnu? Der bliver brugt uhørt mange landmålertimer til at afsætte.” VVS-entreprenør, Per Aarsleff

Lyspaere Green

”Huller under 150mm modelleres ofte ikke. Det giver en lang og unødvendig proces med at kontrollere huller og deres placering.” EL-entreprenør, Per Aarsleff

Gevinster for branchens virksomheder

Pionerprojektet skabte basis for at udvikle en metodisk guide til, hvordan rådgivende og udførende aktører kan samprojektere. Med denne fremgangsmåde får parterne fastlagt klare forventninger til informationsleverancer allerede i prækonstruktionsfasen.  

Pionerprojektet har således bidraget med viden til branchen om, hvordan parterne bedre kan integrere viden fra projekteringsfasen og bære den med ind i udførselsfasen. 

 

Anbefalinger afledt af projektet 

Et godt fyldestgørende vidensflow mellem byggeriets parter afhænger af samarbejde og dialog, og vi har med projektet identificeret en barriere i, at dette opfattes som ”bløde” aktiviteter, der kræver meget tid og derfor oftest spares væk for at parterne kommer hurtigere i gang med et byggeri. Tiden, der sættes af til dialog, skal dog i stedet ses som en investering, der kan afbøde en række potentielt fordyrende udfordringer i byggeriet. Herunder listes tre generelle udfordringer og tilhørende anbefalinger afledt af projektet.  

 

1. Uafklaret detaljeringsgrad af produktionsgrundlaget

Fra rådgiver side kan det betyde, at man "arbejder i blinde" og ender med at lave unødvendigt arbejde. Hvis en underentreprenør mangler informationer i dét materiale, der er til rådighed, vil vedkommende spilde tid på at lede og/eller risikere at udføre arbejde præget af fejl.   

2. Tvivl om modellens gyldighed

Hvis 3D-modeller er præcise og gældende, så er de et godt værktøj, men det kan være problematisk, hvis modellerne blot er vejledende og ikke 100 % korrekte. Der laves ofte ændringer på pladsen, der afviger fra modellen, uden at modellen opdateres.  

3. Uafklaret prioritering i produktionsgrundlaget

Manglende prioritering og uhensigtsmæssig rækkefølge af arbejdet kan føre til, at arbejdet skal laves om, hvilket fører til øgede omkostninger og spildtid. 

Tre mulige løsninger

1. Etabler en tidlig dialog mellem byggeriets parter

Der er stor gevinst i at få skabt en dialog og et feedback-loop mellem rådgivende og udførende aktører så tidligt som muligt i projektet - gerne så snart alle parter er fundet og man ved, hvem der skal samarbejde på projektet. Jo længere tid rådgiverne arbejder uden konkrete input fra de udførende, jo mere tid kan de risikere at spilde ved at arbejde ud fra antagelser. Hvis de udførende aktører inddrages tidligt er der større chance for en produktiv proces uden store meromkostninger. 

2. Afhold en opstartsworkshop for at skabe fællesforståelse samt klare aftaler mellem aktører

Optimalt set kan man gennem en opstartsworkshop adressere udfordringer og afstemme forventninger, herunder navngivningskonventioner, fælles platform, digital mockup, risikohåndtering, ansvar for ændringer i modellen, ændringslog mm., så partnerne får klare aftaler og ansvarsområder i projektet. 

3. Sørg for overlevering af viden fra projekt til projekt

  • Saml op på ”lessons learned” ved afslutningen af et projekt. Hvad har virket? Hvad har ikke virket? Hvad skal vi gøre bedre på næste projekt? 
  • Besøg evt. tilsvarende byggerier inden opstart. Hvilke erfaringer fra andre projekter kan man tage med? Det giver rådgivere mulighed for at se, hvad der kan lade sig gøre i praksis.   
  • Suppler med løbende besøg på pladsen, så du samler viden og erfaringer op, mens arbejdet er i gang. 

Opstartsworkshop om projektets vidensflow 

For at imødekomme flere af de identificerede udfordringer, anbefales det at gennemføre en workshop med deltagelse fra både rådgivende og udførende aktører for at adressere de konkrete udfordringer og muligheder for et styrket vidensflow. I forbindelse med pionerprojektet har vi testet gennemførsel af denne workshopform, hvor vi tog udgangspunkt i ovennævnte undringspunkter.  

Man kan enten arbejde med udgangspunkt i de samme undringspunkter, eller man kan vælge at definere sine egne. Det vigtigste er at få faciliteret en dialog om byggeriets vidensflow.  

Hent ConTech Labs workshop-guide for mere inspiration i publikationen s.11:  

Download publikationen fra 2021 her.

Next step

I ConTech Lab og Værdibyg håber vi, at branchen vil tage anbefalingerne til sig og styrke vidensflowet mellem projektering og udførelse, herunder øge forståelsen mellem byggeriets parter. Det står klart, at det er vigtigt for et bedre vidensflow, at aktører pladsen og aktører på kontorer og tegnestuer forstår hinanden bedre, og ConTech Lab oplever en villighed fra aktører på konkrete byggeprojekter til at tage nye metoder og værktøjer i brug, hvilket er et positivt tegn. 

Forslag til videre læsning og arbejde 

Der kan gøres meget på det enkelte byggeprojekt gennem en styrket relation og viden om hinandens behov men det er også rammebetingelserne og værktøjer, der skal arbejdes med på tværs af branchen. 

Her kan man med fordel anvende: tolerancer.dk fra DI Byggeri, som definerer grænseflader og tolerancer for mange bygningsdele og er flere gange blevet fremhævet, som et godt værktøj. Det er dog også blevet bemærket, at el og installationer mangler definitioner på grænseflader og tolerancer, og det vil ConTech Lab opfordre til, at man inkluderer i en kommende opdatering.