ConTech Lab
PRESSEMEDDELELSE 24.11.21

ConTech Lab skal sætte Danmark i front på bæredygtigt byggeri

Byggeriet skal digitaliseres hurtigere og blive mere bæredygtigt. Det skal branchens fælles udviklingsplatform, ConTech Lab, bidrage til, og med en ny bevilling på 30 mio. kr. fra Industriens Fond og Realdania accelereres omstillingen nu yderligere.

Hvis Danmark skal nå i mål med de ambitiøse klimamål om reducering af CO2, spiller byggeriet en vigtig rolle, fordi branchen står for omkring 30% af de samlede udledninger. En af nøglerne til at mindske udledningerne og sikre et bæredygtigt byggeri er et øget fokus på digitalisering og teknologi. Det mener Industriens Fond og Realdania, der netop har bevilliget yderligere 30 mio. kr. til at gøre ConTech Lab til en fast del af byggeriet.

Digitalisering skal øge konkurrenceevnen

En øget digitalisering er dog ikke kun grundlaget for at sikre en bæredygtig byggebranche, det er også et afgørende skridt i at kunne styrke byggeriets konkurrenceevne og derigennem øget produktiviteten, så de enkelte virksomheder og branchen som helhed kan fremtidssikres:

Industriens Fond

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør, Industriens Fond, siger:

"Byggeriet står som branche overfor en stor opgave med at sikre den fremtidige konkurrenceevne, og her er den digitale omstilling central. Hvis vi skal kunne øge både produktiviteten og bæredygtigheden, så er det helt afgørende, at vi kan udbrede digitale værktøjer, som gavner de hundredevis af SMV’er i byggebranchen, som ikke selv har ressourcerne til at sætte gang i omstillingen. ConTech Labs anvendelsesbaserede tilgang sikrer, at vi prøver teknologi og digitale arbejdsmetoder af i praksis for herefter at omsætte resultaterne til skalerbare løsninger til gavn for den brede branche."

Digitalisering er fundamentet for fremtidens bæredygtige byggeri

ConTech Lab har i sit første år allerede skabt de første stærke resultater med en bred involvering af byggeriets virksomheder. Med en ekstra bevilling fra Industriens Fond og den filantropiske forening Realdania skal grundlaget nu skabes for, at den danske byggebranche kan blive frontløber indenfor fremtidens byggeri og samle branchen om fælles, grønne løsninger:

Realdania

Lennie Clausen, programchef i Realdania, siger:

"Der er et stort potentiale for at understøtte den grønne omstilling i byggeriet gennem øget anvendelse af digitale værktøjer i byggeprocessen. Vi skal tænke smartere og udnytte digitaliseringen til at sikre bæredygtighed, kvalitet og mere værdi. Her kan ConTech Lab spille en vigtig rolle ved at samle byg-geriets aktører og afprøve nye teknologier og løsninger og sikre læring bredt i byggebranchen, ikke mindst blandt byggeriets mange små og mellemstore virksomheder."
Foto: Claus Bjørn Larsen

Momentum skal rykke branchen

I spidsen for arbejdet med ConTech Lab i Danmark står Molio, og her ser man frem til - igennem praksisnære projekter i tæt samarbejde med virksomheder fra hele byggebranchen - endelig at få nedbrudt de barrierer, der har stået i vejen for at skabe en digital og fremtidssikret byggebranche:

CHV Small
Molio

Christina Hvid, adm. direktør for Molio, siger:

"Vi kan se, at der er en kæmpe efterspørgsel på de digitale løsninger, der fungerer i praksis, fordi der har manglet én samlet indsats på tværs af branchens værdikæde. Der har vi nu skabt momentum, og vores vision er helt klart, at vi kommer til at accelerere udviklingen markant, så vi kan få indfriet det enorme potentiale og så den danske byggebranche bliver én, resten af verden kigger efter for de gode løsninger."

Fakta

Om ConTech Lab:

ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og øge produktiviteten. ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter. Her deles al viden og læring, så det kommer hele branchen til gode. Også dem, der lige nu kan være usikre på, hvordan teknologi kan hjælpe dem til at blive bedre.

Begrebet ConTech dækker over de forskellige typer af teknologi og digitalisering ord som under ét betegnes Construction Technologies. Det dækker over både software, hardware og anden teknologi, der kan effektivisere og forbedre selve byggeprocessen gennem hele værdikæden.
Lignende labs eksisterer også i andre foregangslande, blandt andet Center for Integrated Facilities Engineering på Stanford i Californien og VDC Lab for BCA i Singapore.

Det hidtidige arbejde

Arbejdet med at skabe ConTech Lab er forløbet i to faser siden juni 2020 i samarbejde med Industriens Fond og Realdania:

 • Juni-september 2020: Det indledende arbejde med at skabe ConTech Lab startede med en forundersøgelse af mulighederne og udfordringerne ved at øge digitaliseringen i byggeriet samt en indgående dialog med aktørerne på tværs af byggeriet omkring, hvordan vi bedst skaber værdi for branchen.
 • Oktober 2020 – september 2021: På baggrund af forundersøgelsen investerede fondene midler til en ét-årig igangsætning og testfase, hvor Molio har udarbejdet et koncept for Con-Tech Lab og gennemført 6 pilotprojekter for at teste mulighederne for at skabe egentlig forandring i branchen. Af projekter kan bl.a. nævnes Byggeriets datamodel 1.0, reduceret materialespild på byggepladsen samt IoT til dokumentation af Den frivillige bæredygtighedsklasse
 • Overordnet på tværs af branchen har ConTech Lab dialog og samarbejde på pionerprojekter, research el.lign. med et bredt udsnit af branchens aktører bl.a. brancheorganisationer, vidensinstitutioner og ikke mindst byggeriet virksomheder på tværs af værdikæden. Således bliver ConTech Lab en samlende aktør for de teknologiorienterede initiativer, der er i gang på i byggebranchen.

Det fremtidige arbejde

I løbet af de kommende tre år skal ConTech Lab bl.a. arbejde med nedenstående opgaver:

 • Pionerprojekter: ConTech Lab vil gennemføre mere end 25 pionerprojekter i tværgående samarbejde med byggeriets virksomheder, vidensinstitioner og initiativer for at skabe løsninger på konkrete brancheudfordringer.

 • SMV-forløb: ConTech Lab vil igangsætte dedikerede forløb målrettet SMV’er i byggeriet med henblik på at motivere dem til at bruge teknologi, der understøtter deres arbejde på fx byggepladsen eller hjælper med at leve op til krav om øget bæredygtighed.

 • Ny viden: ConTech Lab vil igennem 5 researchprojekter skabe anvendelsesorienteret viden om ny teknologi med specifikt fokus på, hvordan byggebranchen kan omstilles bæredygtigt.

 • Forandringsledelse: ConTech Lab skal understøtte ledelserne i byggeriets virksomheder med at udvikle koncepter, der kan motivere til implementeringen af teknologiske løsninger, synliggøre potentialet og mindske de interne barrierer for øget digitalisering.

Om Molio

Molio er byggeriets samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden. Molio er en erhvervsdrivende fond med rødder tilbage til Marshall-hjælpen efter Anden Verdenskrig. Vores overskud geninvesteres i udvikling af nye værktøjer og viden, til gavn for hele byggebranchen. Vores digitale værktøjer er hver især med til at gøre byggeriets faser og processer mere effektive og på den måde styrke produktiviteten og kvaliteten af byggeriet. Molio består af ca. 80 medarbejdere samt en bestyrelse bestående af en række fremtrædende profiler inden for byggeriet

Bygge- og anlægsbranchen i tal:

 • Beskæftiger 187.000 i Danmark
 • Har en samlet omsætning på 305 mia. kr.
 • Står for ca. 30% af Danmarks samlede CO2-udledning enten direkte eller indirekte
 • 45% af virksomhederne forventer i nærmeste fremtid, at digitale produkter (f.eks. data eller software) vil være en større del af omsætningen
 • 80% af virksomhederne ser digitalisering som en grundlæggende forudsætning for dokumentation og dataunderstøttelse af et bæredygtigt byggeri.
 • 6% af det samlede energiforbrug kommer fra byggeprocessen på verdensplan
 • 14% af al spild kommer fra byggeprocessen

Læs mere:
ConTech Lab:
Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche (rapport)
Bygge- og anlægsbranchen i tal:
https://issuu.com/reach-media/docs/contech_2021
https://www.dw.com/en/green-construction-creating-emissions-free-building-sites/a-57202031
https://avfallsfriebyggeplasser.no/

HENT BILLEDER OG PDF

Thomas Hofmann Bang 

Lennie Clausen

Christina Hvid

ConTech Lab - Team

Hent pressemeddelelse (pdf)