LCA variantstudie – hvad er det og hvordan gør man?

Det opdaterede bygningsreglement, gør relevansen af LCA variantsammenligninger mere aktuel end nogensinde. LCA variantsammenligninger kan bruges som led i at nedbringe CO₂-udledningen fra byggeriet, da metoden sammenligninger to eller flere bygningsdele og/eller bygningssystemer med henblik på at pege på den mindst klimabelastende.
People

Hvad er en LCA variantsammenligning?

En variantsammenligning er iht. YB 18 Tillæg om bæredygtighedsydelser ”en komparativ analyse af forskellige potentielle designløsninger for projektet, baseret på udvalgte, målbare kriterier inden for f.eks. miljømæssig, social og økonomisk kvalitet. Formålet er at finde den løsning, der bedst muligt lever op til projektets bæredygtighedskriterier.”

En LCA variantsammenligning skal altså kunne pege på den løsning som bedst muligt lever op til projektets miljømæssige kriterier inden for de undersøgte miljøpåvirkningskategorier i LCA.

Hvordan udføres en LCA variantsammenligning?

Følgende er beskrevet ud fra ILCD Handbook, General guide for Life Cycle Assessment 2010.

Step 1: Formål

Det er vigtigt at definere, hvad formålet med variantsammenligningen er, da det sætter retningen for det videre LCA-arbejde. Et klart defineret formål er essentielt senere ved fortolkningen af resultaterne.

Formålet bør adressere:

 • Påtænkt anvendelse
 • Baggrund for sammenligning og beslutningskonteksten
 • Begrænsninger på baggrund af metode, antagelser, og omfang
 • Modtager og bestiller

Step 2: Omfang

Når formålet er på plads, skal det defineres hvad der skal undersøges. Her bør optegnes, hvilke systemer og eller processer der indgår i variantsammenligningen for de løsninger, der undersøges.

Funktionelle enhed
Den funktionelle enhed er et centralt element af en LCA, som skal sikre en valid sammenligning mellem en eller flere løsninger. En funktionel enhed bør besvare: ”hvad”, ”hvor meget”, ”hvor godt” og ”hvor længe”.

F.eks.: Der ønskes at undersøge to typer af ydervægge, som skal være diffusionsåben og isolere mod varmetab. En funktionel enhed kunne derfor lyde således:

1 m² diffusionsåben ydervæg med u-værdi på 0,3 W/m²K som vedligeholdes i en periode på 50 år.

Hvad: diffusionsåben ydervæg
Hvor meget: 1 m²
Hvor godt: u-værdi på 0,3 W/m²K
Hvor længe: 50 år

Systemafgræsning
Det er vigtigt at definere systemafgræsningen for de undersøgte løsninger og deres funktionelle enhed. F.eks. kan beklædningen på ydervæggen for en større etagebolig medføre krav om sprinkling, hvis den udvendige beklædning er af træ. I dette tilfælde bør denne information inkluderes i den funktionelle enhed:

1 m² diffusionsåben ydervæg for en etagebolig i 6 etager med u-værdi på 0,3 W/m²K som vedligeholdes i en periode på 50 år.

Medtages sprinkling ikke i sammenligningen belyses ikke den fulde klimabelastning fra det system der undersøges. Derfor skal det belyses hvad der medtages og hvad der ikke medtages i systemafgræsningen for at forstå eventuelle begrænsninger i metoden.

I systemafgrænsningen skal der også tages stilling til hvilke faser i LCA’en som medtages, se figuren.

Step 3: Life Cycle Invetory (LCI)

På baggrund af det definerede omfang kan der indsamles data som samles i et ”life cycle inventory”, som er et samlet katalog for den data der skal bruges til at udføre LCA variantsammenligningen af de undersøgte løsninger.

Den data, der skal bruges, er typisk:

 • Mængder af bygningsdele(n)
 • Mængder af de enkelte del komponenter i bygningsdelen(e)
 • Materialer af de enkelte del komponenter i bygningsdelen(e)

Hvis der f.eks. medtages opførelses- og brugsfasen, skal der suppleres med flere data.

På materialeniveau matches dette med miljødata.

Miljødata
Miljødata som anvendes i byggebranchen, er generisk data (f.eks. tabel 7 iht §297 i bygningsreglementet), branche EPD’er og produkt EPD’er.

Step 4: Fortolkning af resultater

Når LCI’en er på plads kan LCA’en beregnes. Dette kan gøres i LCA-beregningsprogrammer f.eks. LCAbyg eller vha. Excel med kobling til en miljødatabase.

Når beregningen foretages, fortolkes resultaterne med henblik på at sammenligne og vurdere to eller flere løsninger op mod hinanden.
I fortolkningen bør der tages stilling til, fuldstændigheden og følsomheden af data i LCI’en.

På den baggrund kan der anbefales en løsning frem for en anden.

Step 5: Rapport

Konklusionen sammenfattes i et notat som bør indeholde følgende overskrifter:

 • Formål
 • Omfang
 • Fortolkning af resultater
 • Resultater
 • Bilag: LCI

For mere information om LCA, se bl.a.:

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri