Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri

Projektering

Projektering af bæredygtigt byggeri adskiller sig fra traditionel projektering ved at man allerede i de allertidligste faser skal træffe en række afgørende valg, for at sikre at byggeriet kan leve op til de bæredygtighedskrav der er stillet.

Til forsiden

Projektering af bæredygtigt byggeri adskiller sig fra traditionel projektering ved at man allerede i de allertidligste faser skal træffe en række afgørende valg, for at sikre, at byggeriet kan leve op til de bæredygtighedskrav, der er stillet.

Byggeriets interessenter inddrages

De mange tidlige og store valg betyder, at man i programmeringsfaserne ofte vælger at inddrage byggeriets interessenter for en bearbejdning af de bæredygtighedsvalg, der kan træffes eller er truffet.

Samtidig inddrages interessenterne i programmerings- og idéfasen for at optimere og kvalificere de mange tidlige valg. Arbejdet i programmerings- og idéfasen indebærer derfor ofte en række workshops med projektinteressenter, hvor der arbejdes med simuleringer for forskellige scenarier og konsekvensanalyser.

Se Den frivillige bæredygtighedsklasse 9 målbare parametre

Det grundige forarbejde er nødvendigt for at det færdige byggeri kan honorere såvel bæredygtighedskrav som alle øvrige krav.

Bæredygtighedsprogrammet bliver til

Resultaterne af arbejdet i programmerings- og idéfasen samles i et dokument, der udgør Bæredygtighedsprogrammet. Det er det dokument, der oversætter bygherrens overordnede vision til konkrete, operationelle målsætninger og krav ift. bæredygtighed for det aktuelle byggeprojekt. Det formidler dermed de overordnede visioner for bæredygtighed i projektet, opstiller krav og målsætninger til bæredygtighed og tydeliggør prioriteringen af disse. Det har samtidig til opgave at anskueliggøre de nødvendige processer for, at kravene kan opfyldes. Bæredygtighedsprogrammet er at betragte som et væsentligt supplement til Byggeprogrammet. 

Den indledende og afsluttende LCA-beregning

I forbindelse med Idéfasen skal der efter 1. januar 2023 indsendes en indledende LCA-beregning for bygningen, som dokumentation for at de rigtige valg er truffet, og for at give en indikation af bygningens miljøpåvirkning. Der er derfor forventeligt flere antagelser i den indledende LCA.

Når byggeriet er færdigt, kan den afsluttende LCA laves og den endelige miljøpåvirkning kan dokumenteres. Her kendes de anvendte materialer og ressourceforbruget på byggepladsen. Den afsluttende LCA indsendes sammen med byggeriets færdigmelding.

Ny ydelsesbeskrivelse til bæredygtigt byggeri 

Danske Arkitektvirksomheder, FRI, Bygherreforeningen og en række af byggeriets parter er i færd med at udarbejde en ny ydelsesbeskrivelse for rådgivningsydelser i relation til bæredygtigt byggeri. Ydelsesbeskrivelsen forventes færdigbearbejdet i efteråret 2022, og bliver således aftalegrundlag mellem bygherre og rådgivere, og dermed også for projektering.

Læs mere om bæredygtigt byggeri

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri