Fordelene ved IFC 4.3

I over 25 år har non-profit-organisationen buildingSMART International arbejdet for udvikling og implementering af åbne standarder og værktøjer inden for byggeri, under betegnelsen openBIM.
People

Anvendelsen af openBIM i praksis på projekter forudsætter indtænkning i aftaler og kontrakter mellem aktørerne på projekter. Aftaler og kontrakter som er baseret på en kombination af bekendtgørelser, værktøjer og paradigmer med reference til blandt andet internationale openBIM standarder, ydelses- og ansvarsbeskrivelser og ansvarsfordeling som for eksempel YBL og AB i Danmark.

openBIM som Industry Foundation Classes (IFC) er et branchespecifikt datamodelskema. Det er en fælles og åben datastruktur til udveksling af BIM-modeller, der kan benyttes af alle gængse BIM-softwareprogrammer til udveksling af modellerne. I Danmark er udveksling af IFC blandt andet et krav på offentlige og almennyttige byggerier.

IFC er som de øvrige dele af openBIM blevet udviklet, afprøvet og modnet af branchen og buildingSMART International i samarbejde til i nyeste version at kunne give endnu større værdi i langt flere sammenhænge.

Eksempler på modningen af IFC frem til version 4.3

Branchen og buildingSMART International har i de senest år delt eksempler på modningen og anvendelsen af de nyeste versioner af IFC. Det i form af detaljerede beskrivelser af anvendelsen af openBIM, herunder IFC.

Se eksempler fra buildingSMART International Awards her.

Hvorfor IFC 4.3?

IFC 4.3 vil snart være det rigtige tilvalg:

  1. fordi IFC 4.3 kan understøtte samarbejdet mellem helt forskellige aktører på projekter og i den efterfølgende drift.
  2. fordi der er projekter med flere forskellige aktører, der er del af projektet på grund af deres kompetencer, referencer og pris, men som ikke nødvendigvis har de samme digitale værktøjer.
  3. fordi der er projekter hvor byg- og driftsorganisationen har en systematisk værktøjsunderstøttet tilgang til kvalitetskontrol af informationsleverancerne og en tilsvarende tilgang til efterbehandlingen og anvendelsen af informationsleverancerne.
  4. fordi byg- og driftsorganisationen opnår et reelt ejerskab af data- og informationsleverancer i IFC 4.3 – i dag og i fremtiden.
  5. fordi licensomkostningerne til de digitale programmer enten er ikke-eksisterende eller meget begrænsede.
  6. fordi byggeriets parter kan bruge det software de er bedst til og data kan flyde frit imellem dem.
  7. fordi openBIM er i rivende udvikling og vinder efterhånden også indpas inden for drift og vedligehold af bygninger og infrastruktur, senest ved at styrke bæredygtighed i forhold til drift og servicering af bygninger og infrastruktur.

Fakta om IFC

IFC-initiativet begyndte i 1994, da Autodesk dannede et industrikonsortium for at rådgive virksomheder om udviklingen af et sæt C++ klasser, der kunne understøtte integreret applikationsudvikling. Derfor bygger IFC 4.3 på mange års løbende arbejde fra organisationer, virksomheder og eksperter fra hele verden.

Sidenhen har IFC opnået status som hhv. fuld international ISO-standard og europæisk standard i DS/EN. Dertil er IFC indtænkt i de danske IKT-bekendtgørelser 118 og 119 i forhold til offentligt byggeri og offentligt støttet byggeri, samt løbende udviklet til at kunne understøtte informationsleverancer vedrørende bæredygtighed og levetidsberegninger (LCC).

I den seneste årrække har organisationer, virksomheder og eksperter fra anlægsbranchen arbejdet på at IFC 4.3 kan understøtte for eksempel veje, jernbaner, broer, havne og lufthavne og i efteråret 2021 igangsatte buildingSMART arbejdet med at gøre IFC 4.3 til en selvstændig, global ISO-standard, så IFC 4.3 bliver den globale åbne standard for datadeling til både bygge- og anlægsbranchen, samt den efterfølgende drift af bygninger og infrastruktur.

I starten af marts 2022 sendte buildingSMART International IFC 4.3 til ISO (International Organization for Standardization) med henblik på at få IFC 4.3 godkendt som internationale ISO- og CEN-standarder for åben datastruktur til udveksling af BIM-modeller.

buildingSMART DANMARK

1. januar 2020 blev buildingSMART Danmark etableret som et selvstændigt chapter i buildingSMART International i form af et datterselskab til Molio. Molio og buildingSMART Danmark deltager i det førnævnte standardiseringsarbejde for dels for at fremtidssikre værktøjer og paradigmer, men også for at understøtte samarbejdspartnerne bedst muligt i forhold til anvendelse af openBIM i praksis, samt bidrage til at den danske praksis og indsigt bidrager til udviklingen af rammen for virksomhedernes virke og værdiskabelse.

Fakta om den internationale standardisering

buildingSMART International udvikler løbende nye openBIM-standarder. Disse standarder har så stor betydning for virksomheder og det digitale samarbejde på bygge- og anlægsprojektet, at det er besluttet at buildingSMART-standarder skal blive til henholdsvis ISO- og CEN-standarder.

ISO-standarder er udarbejdet og godkendt af den internationale standardiseringsorganisation ISO, som har ansvaret for de globale standarder der er blevet enighed om. Som standardiseringsorganisation har ISO en systematisk proces der dels sikre kvaliteten af de vedtagne standarder, og at disse standarder er blevet vedtaget på baggrund af en global enighed. Det at anvende en ISO-standard er et frivilligt tilvalg af den enkelte virksomhed.

CEN-standarder udarbejdes af og godkendes i den europæiske standardiseringsorganisation CEN. CEN-standarder vedrørende det digitale samarbejde og informationshåndtering i bygge- og anlægsarbejder, bliver udarbejdet i den tekniske komité CEN/TC 442, Building Information Modelling. Når en standard vedtages som CEN-standard må der ikke være nationale standarder, der konflikter med CEN-standarden, hvilket blandt andet bidrager til at sikre at virksomheder kan samarbejde på tværs af Europa.

Status på IFC 4.3 som international ISO- og CEN-standard

Den nuværende status for IFC 4.3 svarer næsten til, hvad ISO i sidste ende vil offentliggøre. Dog forventer buildingSMART International løbende at have mulighed for at lave mindre rettelser på dokumentationen, fx tastefejl og formulering. Forløbet af processen for at IFC 4.3 bliver til henholdsvis ISO- og CEN-standarder kan følges her:

  • Materialet som buildingSMART har indsendt til ISO, kan findes her.
  • Status for den formelle ISO-proces vedrørende IFC 4.3 kan findes og følges her.

Status i CEN-processen vedrørende IFC 4.3 kan findes og følges her.