ANALYSE

Byggeriets Modenhedsmåling

Byggeriets Modenhedsmåling tager temperaturen på branchen én gang om året og giver indblik i potentialer og mulighedsrum, der er særligt vigtige at fokusere på fremadrettet. 

Undersøgelsen foretages i et samarbejde mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Danske Arkitektvirksomheder, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen, DI Byggeri, WE BUILD DENMARK, Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Molio og ConTech Lab.

Resultaterne deles med hele branchen.

Deltag i Byggeriets Modenhedsmåling 2024

Deltag i Byggeriets Modenhedsmåling 2024

Du er nu inviteret til at deltage i Byggeriets Modenhedsmåling 2024, som skal give indblik i byggebranchens modenhed ift. grøn omstilling samt hvordan digitalisering, bæredygtighedsfremmende teknologi, kompetencer, ledelsesfokus og samarbejde spiller ind som midler til målet om at reducere byggeriets klimabelastning.

I år er det 2. gang, vi udsender Byggeriets Modenhedsmåling - længere nede på siden kan du se resultaterne fra 1. måling.

Med gentagne årlige målinger, er det muligt at følge branchens udvikling og identificere barrierer og mulighedsrum for den grønne omstilling af byggeriet fremadrettet.

Resultaterne bliver udgivet i en overskuelig rapport og delt med branchen, så flest mulige aktører kan benytte dem som dialogværktøj, inspiration og benchmark for, hvor de står og hvor de bør rykke sig hen ift. grøn omstilling af deres forretning.

Deltag i målingen

Vi håber, at du vil bakke op om dette fælles brancheinitiativ ved at svare på spørgeskemaundersøgelsen. Målingen er henvendt til virksomhedsledere eller ledere med ansvar for bæredygtighed i den danske bygge- og anlægsbranche.

Alle besvarelser er anonyme og bliver behandlet af analysebureauet IS IT A BIRD/It Depends ApS. 

Klik for at svare
Foto Til Nyhed Om Contech Lab

Hovedresultater for 2023

Halvdelen af undersøgelsens deltagere har strategisk fokus på grøn omstilling, og en tredjedel arbejder systematisk med at reducere deres klimabelastning.  Det er især store virksomheder på tværs af værdikæden, der har grøn omstilling skrevet ind i deres strategi. Men leverandørerne skiller sig også positivt ud ift. hvor stor en andel af virksomhederne, der har grøn omstilling som omdrejningspunkt for deres forretning.

Det tegner positivt i forhold til at skabe grundlag for mere klimavenligt byggeri, da miljøvenlige materialer er en vigtig forudsætning herfor.

Byggeriets Modenhedsmåling indikerer, at der blandt byggeriets virksomheder er fokus på opkvalificering og tilegnelse af kompetencer ift. arbejdet med reduktion af virksomhedens klimabelastning. Den viser desuden, at flere virksomheder allerede føler sig godt klædt på og er godt i gang med bæredygtighedsfremmende initiativer og grøn omstilling af deres forretning.

5 potentialer

Eksperter, forskere og aktører i byggebranchen peger blandt andet på, at man gennem forbedret samarbejde på tværs af værdikæden, øget fokus på kompetenceudvikling samt digitalisering af arbejdsprocesser kan reducere byggebranchens klimabelastning markant. 

Læs rapporten

#1 Gør arbejdet med grøn omstilling let

Det er mest udbredt at arbejde systematisk med grøn omstilling blandt store virksomheder. For at løfte de mindre virksomheder bør der blandt andet ses på, hvordan det kan blive mere attraktivt at bygge ressourcebesparende og dokumentere ressourceforbruget. Der ser ud til at være et stort potentiale i at gøre dette lettere for virksomhederne og mere økonomisk fordelagtigt. Det kunne indebære en bedre målretning af de eksisterende teknologier og en tydeliggørelse af deres forretningsværdi.

#2 Gør dokumentationen simpel

Mere og bedre dokumentation af byggerierne er en af grundpillerne for at kunne arbejde systematisk med bæredygtigt byggeri. Men dokumentation er tidskrævende og for nogle også vanskeligt. Der er derfor et stort potentiale i at mindske tidskrævende og besværlige dokumentationsprocesser, f.eks. ved at automatisere indhentning af data eller ved udvikling af fælles dokumentationsværktøjer.

#3 Øg efterspørgsel på grøn omstilling

For mange virksomheder står manglende efterspørgsel i vejen for at satse mere på den grønne omstilling. Det ser ikke ud til, at markedet af sig selv skubber tilstrækkeligt til efterspørgsel på reduktion af klimapåvirkning i byggeriet. 

Undersøgelsen peger på, at mange virksomheder ønsker en ambitiøs lovgivning, som også kunne bidrage til en øget efterspørgsel på klimavenlige tiltag

Det bliver spændende at følge, om implementering af opdateringer i bygningsreglementet pr. 1.1.2023 vil ændre besvarelserne i fremtidige målinger.

#4 Grib momentum for udviklingen

Virksomhederne inden for byggeriet er i gang med en grøn omstilling. De fleste arbejder enten ad hoc eller systematisk med reduktion af klimapåvirkning, og størstedelen har de seneste år forsøgt opnå et højere niveau af bæredygtigheds-kompetencer.​

Der er således momentum for at gå aktivt ind og styrke den grønne omstilling lige nu. Det kan f.eks. være gennem udvikling og implementering af tværgående værktøjer og et større fokus på forretningsværdien i grønne omstilling konkurrencedygtig. 

#5 Bygherre kan sætte retningen

En del af arbejdet med at reducere og dokumentere ressourceforbruget ser ud til at hænge sammen med bygherrernes krav. Det gælder også anvendelsen af certificeringer, hvor bygherres krav er den vigtigste motivation. 

Undersøgelsen peger således på, at bygherrerne har mulighed for at sætte et markant aftryk på byggeriets reduktion af klima-påvirkning ved at gå forrest og sætte en ambitiøs retning. 

Construction Worker Working Outdoors With Project (1) (1)

Strategisk fokus på bæredygtighed

En tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen arbejder systematisk med reduktion af klimabelastning og 11% har det som omdrejningspunktet for deres forretning. 

Det systematiske fokus er særligt udbredt blandt store virksomheder, hvor det også er langt mere almindeligt at have en strategi for grøn omstilling end blandt de mindre virksomheder. Samlet set har 65% af virksomhederne i undersøgelsen en strategi for grøn omstilling

Anvendelse af digitale & teknologiske løsninger

Det er særligt de tværgående værktøjer, der anvendes af mange virksomheder. BIM er det mest anvendte sammen med LCA- og LCC-værktøjer. I alt anvendes BIM af halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen, men der er store variation imellem fagområderne. Størstedelen af ingeniørerne og arkitekter benytter BIM, mens det er langt mindre udbredt hos entreprenører. Det kan være et udtryk for, at potentialet for digitale løsninger som BIM, der kan række på tværs af byggeriets værdikæde, endnu ikke er indfriet til fulde. 

Raket Red

52%

Anvender BIM

Kran Red

51%

Anvender LCA værktøjer 

Taleboble Red

38%

Anvender projektplanlægnings værktøjer

Lyspaere Red

31%

Anvender simulering og analyseværktøjer 

Pil Red

27%

Anvender LCC værktøjer 

Byggejura

Prioriteringer for fremtiden

I undersøgelsen har vi spurgt virksomhederne om, hvor vigtige en række forskellige faktorer er for deres reduktion af klimabelastning de kommende år. 

Samtlige ti faktorer blev i et relativt stort omfang vurderet som værende vigtige. Det viser, at der ligger et stort arbejde foran dem, der arbejder med at reducere byggeriets klimapåvirkning, og at der er behov for en flersporet indsats, hvis klima-belastningen i byggeriet skal reduceres de næste par år. Mere opløftende kan man konkludere, at der er mange potentialer for at styrke den grønne omstilling af byggeriet fremadrettet. 

De fem svarkategorier, som flest har svaret er meget vigtige for udviklingen i de kommende år, er:

  • Større efterspørgsel fra kunder 
  • Enkle dokumentationskrav
  • Udvikling af mere klimavenlige materialer
  • Stærkere samarbejde på tværs af byggeriets aktører
  • Mere viden om at bygge klimavenligt

Læs hele rapporten her