Jura

Bygningsreglement

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) blev i 2020 introduceret som et tillæg til BR18, og er, som navnet indikerer, en mulighed for frivilligt at opføre byggeri efter 9 kravområder som er beskrevet i FBK.

Til forsiden

Intentionen med FBK er at afprøve opsætning af lovkrav til bæredygtigt byggeri, med det formål, trinvist at indarbejde kravene som gældende krav i årene 2023-2030. I FBK defineres som nævnt 9 konkrete målbare parametre, der sammen er med til at sikre et mere bæredygtigt byggeri.

De 9 områder er:

  • Livscyklusvurdering (LCA)
  • Ressourceanvendelse på byggepladsen
  • Totaløkonomisk analyse (LCC)
  • Drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet
  • Dokumentation af problematiske stoffer
  • Afgasninger til indeklimaet
  • Eftervisning af dagslysniveau
  • Støj fra ventilationssystemer
  • Rumakustik

Først reguleres CO2-aftrykket

Byggebranchens umiddelbare udfordring er det høje CO2-aftryk som byggeri i dag har. Cirka 40% af den menneskeskabte CO2-udledning stammer fra byggeri.

Derfor er det ikke overraskende netop CO2-aftrykket, der i første omgang reguleres i dansk lovgivning. I bygningsreglementet indføjes for første gang nogensinde krav til bygningers maksimale miljøbelastning 1. januar 2023, hvor det bliver lovpligtigt at lave livscyklusberegninger (LCA) for al nybyggeri.

Dermed bliver LCA det første egentlige bæredygtighedskrav som bliver indført i Bygningsreglementet.

Afhængig af relevans og markedets parathed, implementeres FBKs øvrige indsatsområder ved løbende ændringer i Bygningsreglementet i 2025, 2027 og 2029.

Se Bolig- og Planstyrelsens skema med Den Frivillige Bæredygtighedsklasses krav her.

Læs mere om klimakrav i bygningsreglementet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside 

Læs eller hent Energi & Byggeris ”Grundbog i bæredygtighed” 

Læs klumme om effekt af LCA-krav i bygningsreglementet  

Læs mere om Bygningsreglementets påvirkning på byggeriet her.

Læs mere om jura og bæredygtighed

Kurser og viden om bæredygtigt byggeri