BR18 i byggeriet

Bygningsreglementet sikrer ensartethed i byggeriet i Danmark

Hvad er Bygningsreglementet 2018?

Bygningsreglementet tager sit afsæt i Byggeloven og udspecificerer gældende krav, standarder og vejledninger inden for dansk byggeri, herunder opførsel af nybyggeri, tilbygning, ombygning, nedrivning m.m. I Bygningsreglementet findes bl.a. specifikke retningslinjer for adgangsforhold, brandsikkerhed, indretning, lys, indeklima og meget mere.

Selvom Bygningsreglementet ikke er en lov i ordets forstand, skal denne overholdes på lige fod med øvrige lovkrav.

Se hvordan du får adgang til al lovstof i branchen – samlet ét sted

Bygningsreglementet 2018, også kaldet BR18, trådte i kraft den 1. januar 2018 som erstatning for BR15. De mest markante ændringer omfatter en ny og skarpere opdelt struktur med separate vejledninger til hvert krav, hvilket skaber bedre overblik og dermed sikrer overholdelsen af gældende krav.

Derudover blev der med BR18 indført en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i byggeriet. Hermed flyttes ansvar for den tekniske byggesagsbehandling væk fra kommunerne og over til certificerede statikere/brandrådgivere. Formålet var at skabe større overensstemmelse mellem byggerier på tværs af kommuner samt sikre at alle byggerier lever op til de samme høje standarder for sikkerhed og sundhed.

Jævnlige opdateringer til BR18

Da byggeriet udvikler sig hastigt, kommer der jævnligt opdateringer til BR18. Derfor kan det være svært at holde sig orienteret om alle de ændringer, der sker i reglementet og i lovgrundlaget for byggeriet. Derfor har Molio udviklet et digitalt værktøj, Byggedata, der er skræddersyet til den, der gerne vil sikre sig, at man arbejder på et gældende, lovmæssigt grundlag. I Byggedata er alle løbende opdateringer af BR18 og af byggelovgivningen bag BR18 indarbejdet, så det er gjort nemt og enkelt at arbejde med.

Prøv Byggedata gratis

Bygningsreglementet sikrer sundt og sikkert dansk byggeri

Bygninger i Danmark skal være sikre og sunde at opholde sig i. I den forbindelse skal der være maksimal fokus på sikkerhed i forhold til brand- og flugtveje samt konstruktionsmæssige foranstaltninger, der sikrer, at en bygning er sikker at opholde sig i - og nem at komme ud af i tilfælde af fx brand - for alle bygningens brugere.

Tag på kursus om brandsikring

For at holde dig løbende opdateret om alt lovstof og vejledninger fra DBI, der er relateret til brand, kan du abonnere på Branddata. Branddata er et søsterprodukt til Byggedata, som er udviklet til alle, der arbejder professionelt med brandsikring.

Prøv Branddata gratis

Derudover skal byggeriet leve op til strenge krav om sundt indeklima, optimal indretning, gode lyd- og lysforhold samt være i tråd med gældende krav om bæredygtigt byggeri. Dette skal være i henhold til bl.a. energiforbrug og minimal belastning af miljøet gennem byggeprocessen såvel som efter ibrugtagning.

Se alle kurser om bygningsfysik

Ligeledes omfatter Bygningsreglementet 2018 standarder for ageren på byggepladser og arbejdsforhold for de udførende håndværkere.

Gennem overholdelse af Bygningsreglementet 2018 sikres en ensartethed i dansk byggeri og dermed sunde og sikre bygninger - i både byggeprocessen og den daglige brug af bygningen.

Hvilke byggerier er omfattet af Bygningsreglementet 2018?

Som udgangspunkt gælder BR18 for al bebyggelse i Danmark. Dog er der undtagelser, hvor BR18 ikke er gældende eller kun skal overholdes delvist.

Følgende byggerier er omfattet BR18:

1. Opførelse af nybyggeri
2. Tilbygning til eksisterende bebyggelse
3. Ombygning og forandringer, der er væsentlige ift. Byggeloven og BR18
4. Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige ift. Byggeloven og BR18
5. Nedrivning af byggeri
6. Vedligeholdelsesbyggearbejde, ombygninger og øvrige forandringer i eksisterende bebyggelse med betydning for energiforbrug

Broer, tunneler og anlæg til trafikale formål, master til elforsyning, læskærme ved stoppesteder, hegnsmure mellem naboer og midlertidige campingområder er eksempler på bebyggelse, der ikke er omfattet af BR18.

Opførelse af carporte, garager, svømmebassiner, opførelse af kolonihavehuse samt mindre sanitetsbygninger m.fl. er omfattet af BR18, men kan bygges uden ansøgning om byggetilladelse.

Afgørelse om, hvorvidt BR18 skal overholdes samt godkendelse af byggetilladelse træffes af kommunalbestyrelsen, som er bygningsmyndighed.

Hvem har ansvaret for, at BR18 overholdes?

Et byggeri må ikke påbegyndes, før der er indhentet byggetilladelse fra kommunen, medmindre andet er bestemt.

Det er bygherre eller bygningsejer, der har ansvaret for at indhente en gyldig byggetilladelse samt sikre, at der er styr på, om byggeriet er helt eller delvist underlagt overholdelse af BR18 og standarderne heri.

Ansøgning om byggetilladelse og overholdelse af gældende krav i BR18 samt Byggeloven sker derfor oftest med rådgivning fra arkitekt, ingeniør og bygningskonstruktør med kendskab til gældende krav.

Hvad sker der, hvis et byggeri ikke lever op til BR18?

Krav og standarder i BR18 ændres hele tiden. Men det betyder ikke, at en bygning opført før ikrafttrædelsen af BR18 eller ændringer heri er ulovlig, hvis den ikke lever op til de aktuelle krav i Bygningsreglementet.

Derimod gælder det for alle typer byggeri, at de skal overholde det bygningsreglement, som var aktuelt og dermed gældende ved opførelsen, ombygningen eller renoveringen af bygningen.

Se hvor du finder al historisk lovgivning

Er det gældende bygningsreglement ikke blevet overholdt, fx ved at ignorere retningslinjer i BR18 eller ændre i bygningsplanen, så den afviger fra det aftalte i byggetilladelsen, kan det betyde, at man som bygherre eller bygningsejer straffes med bøde. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes fremsætte krav om lovliggørelse af de ulovlige forhold.

I værste tilfælde kan der stilles krav om standsning eller endda nedrivning af byggeriet, hvis der fx er bygget uden gyldig byggetilladelse eller byggeriet er i uoverensstemmelse med den gældende lokalplan.

Manglende overholdelse af gældende krav i BR18 kan desuden få konsekvenser for en evt. tilknyttet certificeret statiker/brandrådgiver, idet denne kan få frataget sin certificering.

For stor forskel mellem kommunerne - certificeringsordningen sikrer ensartethed i dansk byggeri

Ved ikrafttrædelsen af Bygningsreglementet 2018 indførtes også den nye certificeringsordning, der betyder, at der ved ny bebyggelse eller ombygning af bebyggelse i Konstruktionsklasse 2-4 samt Brandklasse 2-4 skal være tilknyttet en certificeret statiker og en certificeret brandrådgiver.

Den certificerede statiker/brandrådgiver har ansvar for dokumentation af tekniske forhold i Bygningsreglementet, herunder særligt krav om sikkerhed i henhold til konstruktioner og brandplaner.

Certificeringsordningen fjerner ansvaret for den tekniske byggesagsbehandling fra kommunen jf. BR15 med den begrundelse, at de komplekse regler i Bygningsreglementet blev administreret og tolket forskelligt fra kommune til kommune.

Der er set flere tilfælde, hvor en løsning blev godkendt i én kommune, men afvist i en anden. Dette var til stor gene for bygherrer, der ønskede at opføre flere ens bygninger i hele landet, men blev bremset pga. uenigheder i forhold til godkendelse af tekniske byggeforhold mellem kommuner.

Certificeringsordningen er en af de mere markante ændringer fra BR15 til BR18 og medvirker til at sikre efterlevelsen af brandsikkerheds- samt konstruktionsmæssige forhold i byggeriet på tværs af landets kommuner.

BR18 - fra byggeansøgning til færdigmelding

Hvert skridt i et byggeri - fra ansøgning om byggetilladelse til færdigmelding og ibrugtagning - skal ske i henhold til Bygningsreglementet 2018.

Både ansøgning om byggetilladelse samt færdigmelding går gennem kommunalbestyrelsen, som er byggemyndighed. Ved færdigmelding af et byggeri indsendes dokumentation for det færdige byggeri med erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med byggetilladelsen samt lever op til gældende krav og standarder i Bygningsreglementet.

Der ligger et stort og afgørende arbejde for bygherrer og bygningsejere i at forstå Bygningsreglementet og ikke mindst finde rundt i krav, vejledninger og undtagelser, som alle kan få stor betydning for byggeriets udformning samt byggeprocessens forløb.