Fugt i bygninger 2. udgave
Bøger og forlag Ikke på lager

Fugt i bygninger 2. udgave

SBi anvisning 224 Fugt i bygninger skal hjælpe til at gøre bygninger mere fugtsikre efter de skærpede krav i BR 08 og fremefter. Anvisningen afløser den meget anvendte SBI-anvisning 178 Bygningers fugtisolering.

Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår: 2013
Sider: 259
Udgave: 2. udgave
Redaktør: Erik Brandt

Varenummer: sbian224_2

Tema
Bog
552,-
690,- inkl. moms

Ikke på lager. Forvent en leveringstid på ca. 4-7 dage

Siden udgivelse af SBi-anvisning 224 i 2009 er der i 2010 kommet et nyt bygningsreglement, BR10 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).
Selvom kravene til fugtsikre huse i det store og hele er uforandrede fra det tidligere Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen,
2008), har vi fundet det hensigtsmæssigt at indføje opdaterede referencer og konsekvensrettelser i denne 2. udgave af anvisningen.

Denne 2. udgave af anvisningen adskiller sig i hovedsagen fra 1. udgave ved en række justeringer af tekst og illustrationer.

Der er følgende væsentlige ændringer:

- Omtalen af bygningsreglementets krav til tilførsel af udeluft er justeret, og teksten om montering af dampspærre og sikring mod radon og skimmelvækst er opdateret.
- Figur 40, 46, 48, 62, 64, 65, 66, 114 og 126 er erstattet af nye figurer, og øvrige figurer er grafisk justeret.
- Der er foretaget præciseringer og rettelser i figurteksterne til figur 5, 6, 15, 31, 46, 72, 76 og 104.
- Der er i samarbejde med en række organisationer inden for byggebranchen sket ændring i ventilationskravene for ventilerede tagkonstruktioner, jf. tabel 19, og der er ved samme lejlighed sket mindre opdateringer af den øvrige del af afsnittet om tage.
- Tabel 25, der oplister byggematerialers varmeledningsevne er opdateret.
- Forudsætningerne for at anvende vanddampdiagrammet i figur 3, 4 og 5 er præciseret.

Mange fugtproblemer i nybyggeri stammer fra uhensigtsmæssig håndtering af byggematerialer og arbejdsoperationer under udførelsen.
I erkendelse af dette udarbejdede SBi i 2010 for Erhvervs- og Byggestyrelsen en vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (Møller, 2010).
Vejledningen fokuserer på udførelsesfasen og anbefaler en systematisk vurdering af fugtrisici. Der henvises til denne vejledning for en detaljeret behandling af BR10 s krav om, at man
- undgår materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme
- afsætter tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og konstruktioner
- anvender totalinddækning af byggeriet under udførelsen overalt, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der er særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger
- foranstalter faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer på
byggepladsen.

Ved efterisolering af småhuse kan man finde hjælp til at vurdere de fugttekniske risici i SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (Møller, 2012a). Anvisningen viser eksempler på efterisolering af tag, ydervæg, kælder og terrændæk med særligt fokus på, at de er robuste og fugtteknisk forsvarlige.
Fugtforhold ved efterisolering af etageboliger er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008).


Anvisning 224 afløser den meget anvendte SBi anvisning 178 Bygningers fugtisolering.