Herobillede Bygherrekompetencer
Uddannelser

Bygherrekompetencer - uddannelsen for bygherrer

Du får kompetencerne til at håndtere rollen som bygherre på det strategiske, taktiske og operationelle plan – med fokus på bæredygtighed, samarbejde, processer, bygherrens rolle og vellykkede projekter.

Kurset varer ialt 10 dage.

Tema
Byggeriets digitalisering
55.000,-
68.750,- inkl. moms
Ikon Ledelse

Erfarne undervisere

Ikon Materiale (1)

10 intense kursusdage

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnær undervisning

Ikon Kurser

Anerkendt certifikat

Ikon Uddannelser (1)

Topevalueret

Få et certifikat på dine bygherrekompetencer

Fremtidens bygherre skal være skarp på mange fronter

Der er en bred forventning om, at bygherren går forrest i den grønne omstilling og stiller krav om at byggeri opføres bæredygtigt, i overensstemmelse med de ressourcer vi har til rådighed.

Transformation og renovering fylder stadigt mere – og der arbejdes med øget genanvendelse, nye materialetyper, og nye klimakrav som skærpes i de kommende år. Som bygherre skal du samtidig mestre de ”klassiske” kompetenceområder helt fra programmering til drift og formå at skabe effektivt samarbejde. Det kræver nye kompetencer, nye samarbejdsmodeller og en aktiv bygherre, der tager ansvar for det værdiskabende samarbejde i hele værdikæden – er du klædt på til det?

Derfor skal du vælge uddannelsen i Bygherrekompetencer

5. Facadestrå Som Dekoration

Nye krav til bygherren kræver solid opkvalificering

Bæredygtighed, cirkularitet, digitalisering, AI, ESG og direktiver – byggeriet udvikler sig hastigt. Kravene til din rolle som bygherre skærpes, og i de kommende år vil dit arbejde bl.a. blive påvirket af:

 • nye krav i Bygningsreglementet
 • nyt Energieffektiviseringsdirektiv (med krav om 1,9% årlig energibesparelse)
 • nyt Bygningsdirektiv (formentlig med krav om årlig renovering af 3% af den offentlige bygningsmasses)
 • revision af Energimærkningsordningen
 • revision af Planloven ift. bæredygtighedsaspektet
 • ESG og EU-taksonomi
Mauri Karlin 6U0e6tbnnr0 Unsplash (1)

Bygherrekompetencer er en anerkendt uddannelse

Uddannelsen i Bygherrekompetencer har kørt gennem 16 sæsoner med mere end 500 deltagere og høje evalueringer. Den er således blevet en anerkendt institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

Uddannelsen, der er opbygget modulært, afspejler nøje udviklingen i byggeriet, men ser samtidig konstruktivt fremad, når det gælder udviklingen af bygherrens centrale rolle og kompetencer, blandt andet inden for bæredygtigt byggeri.

Arkitektur Interior 1 2000X1333

Strategiske, taktiske og operationelle kompetencer er nødvendige

Byggeriet er komplekst og risikofyldt. Som professionel bygherre skal du derfor have de rette kompetencer både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Du skal både kunne håndtere og rådgive ud fra en politisk forankret strategi og visioner, sat i perspektiv til din egen organisation. På det taktiske niveau skal du kunne navigere i de komplekse rammebetingelser for alle faser af byggeriet og sikre forankring og samarbejde i hele værdikæden. Med de rette operationelle værktøjer bliver du i stand til at minimere risici og sikre et succesfuldt projektforløb.

Virksomheder som har deltaget på uddannelsen

Yderligere information om uddannelsen i bygherrekompetencer

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Uddannelsen styrker dig i din rolle i byggeriets forskellige faseforløb, samt på det strategiske, taktiske og operationelle plan.

Uddannelsen fører dig gennem både den teoretiske og - især - den praktiske del af de ”klassiske” bygherre-discipliner.

Det inkluderer planlægning, programmering, økonomi, organisering, udbud, rammebetingelser, samarbejdser / samarbejdsformer, pligter, konfliktløsning, kvalitet mv.

Uddannelsen fører dig også samtidig helt uptodate med nyeste temaer, regler, pligter, værktøjer og dagsordener mv.

Det hele med stor fokus på at sikre stærke samarbejder og vellykkede bæredygtige projekter - for alle parter.

Bæredygtighed er et gennemgående tema. Som bygherre har du afgørende rolle ift. at reducere klimapåvirkningen fra byggeri. Det er dig der kan stille de ”grønne” krav til certificeringer, materialer, værktøjer, data mv. Og du kan påvirke kunder og beslutningstagere til at efterspørge grønne løsninger – og du kan være med til at opbygge kompetencerne på området.

Læs mere om indholdet under fanen ”Program”.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i 3 moduler (af hver tre dage) og en eksamensdag.
Modulerne fokuserer på hhv. det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Modul 1 – Det strategiske niveau
Efter modul 1 vil du have en bedre forståelse for vigtigheden af en politisk, strategisk forankret bygherrestrategi, perspektiveret i forhold til egen organisation.

Modul 2 – Det taktiske niveau
På det taktiske niveau skal du kunne navigere i de komplekse rammebetingelser for alle faser af byggeriet, du skal kunne rådgive det politiske og strategiske niveau i forhold til visionerne og strategien - og samtidig sikre forankring og værdiskabende samarbejde i hele værdikæden.

Modul 3 – Det operationelle niveau
Byggeriet er komplekst og risikofyldt. Modulet ruster dig til som professionelle bygherre at have de rette kompetencer og den bedste ”værktøjskasse” til at minimere risici og sikre et succesfuldt og bæredygtigt projektforløb.

Udover en række afgørende og nødvendige kompetencer, der ruster dig til at sidde for bordenden når vi drøfter fremtidens byggeri, får du også redskaberne til at:

 • skabe værdi for og i din egen organisation
 • skabe værdi for dine kunder, kunders kunder og for samfundet
 • styrke samarbejde og proces i hele byggeprocessen
 • sikre et bæredygtigt byggeri, herunder at transformere byggeriet fra en lineær til en cirkulær tankegang
 • sikre høj kvalitet og produktivitet
 • sikre at der tages hensyn til både bæredygtighed, miljø og trivsel
 • kunne overskue aftalegrundlag og forholde dig kritisk hertil

Derudover får du 

 • en holistisk helhedsforståelse for rollen som bygherre – hvor du snarere end at være faglig specialist i langt højere grad bliver ”specialist i at være generalist”
 • overblik og rustes til en større strategisk forståelse som bygherre – så du kan sætte temaerne i perspektiv, og sætte dagsordenen for, hvad man som bygherre skal, kan og bør
 • et taktisk overblik, som sikrer, at strategien efterleves – også i aftalegrundlaget
 • en værktøjskasse der sikrer, at du og din organisation er opdaterede på det operationelle plan
 • forståelse for vigtigheden af samarbejde og dine muligheder for som bygherre at påvirke branchen i en mere integreret retning med fokus på alle aspekter i projektet – helt fra de første skitser til driftsherre-rollen.

Vi har fokus på at du bliver undervist i de konkrete problemstillinger, du som bygherre møder og kommer til at møde i din hverdag. Indholdet udvikles derfor i samarbejde med byggeriets virksomheder og kompetente nøglepersoner, som gennem indlæg, cases, opgaver, walk and talks og drøftelser giver dig praksisorienteret viden og værktøjer.

Derudover får du også et stærkt netværk af engagerede og kompetente aktører fra flere sider af bygherrerollen. Et netværk, vi hjælper med at fastholde efter uddannelsen, bl.a. gennem opfølgende netværkstilbud.

Det er vigtigt for os, at du kan gå direkte hjem og anvende dine nye/styrkede kompetencer til at gøre en forskel. Det kan vi heldigvis se er tilfældet blandt evalueringer og input fra tidligere deltagere. 

Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har et stort og voksende behov for at kunne overskue komplekse sammenhænge og en hastig tiltagende lovgivning.

Derfor henvender uddannelsen til alle der arbejder – eller skal arbejde – fagligt i en professionel bygherreorganisation. Hvad enten det er som offentlig, offentligt støttet, institutionel, privat bygherre eller som bygherre i forsyningsselskaber, havne etc.

Uddannelsen henvender sig også til bygherrens nærmeste rådgivere, samt til total- og hovedentreprenører, som ønsker en større forståelse og indsigt i det at være bygherre.

Uddannelsen favner derfor bredt og opfordrer til, at vi netop derigennem skaber rum for at lære af og inspirere hinanden.

Rollen som bygherre er en stadigt voksende og kompleks opgave, der strækker sig fra de tidlige stadier af projektskitser og udviklingstanker til idriftsættelse og løbende drift. Det er din opgave som byggeprocessens retningsgiver at sikre tilfredshed blandt borgere, kunder, brugere og andre interessenter. Det kræver en bred vifte af færdigheder, herunder forståelse for udvikling, planlægning, projektering, udførelse, drift og vedligeholdelse af byggeri. Det kræver også at du er i stand til at forudse og håndtere udfordrende situationer, samt samarbejde konstruktivt med forskellige parter og interessenter.

Forståelsen af de komplekse sammenhænge i byggeri skaber bedre forudsætninger for, at det byggede, kommer godt og sikkert i mål. Og her får uddannelsen en stadig større relevans i takt med de stigende forventninger til en professionalisering af bygherrerollen.

Uddannelsen er opbygget i moduler og omfatter:

 • 3 x 3-dagsmoduler (med overnatning) - 9 kursusdage
 • Projektarbejde i grupper på modulerne - og lidt mellem modulerne
 • En afsluttende eksamen med censor

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper, baseret på forudsætninger og bygherreroller. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere netværksdannelsen.

Eksamen

 • Skriftlig individuel prøve - multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage
 • Mundtlig prøve i grupperne

Arbejdsmængde

Udover 9 undervisningsdage, samt 1 eksamens dag skal du forvente 3-5 timers forberedelse mellem hver af de 3 dagsmoduler. Forberedelsen omfatter en hjemmeopgave som skal løses i grupper. Hjemmeopgaverne skal løbende præsenteres mundtligt for resten af holdet.

Holdstørrelse

Vi bestræber os på at holde deltagerantallet på ca. 20 deltagere. Det sikrer, at der er mulighed for god dialog og netværk igennem hele forløbet samtidig med, at der er tid til den enkelte deltager.

Deltagerne på Bygherrekompetencer er kommet fra:

Aak Bygninger
Agro Food Park
Ahead-Arkitektur ApS
Allerød Kommune
Anders Jørgensen
A.P.Møller Fonden
ARI A/S
Arkitektfirma ApS
Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Arkitektfirmaet Nord A/S
Arkitema K/S
Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører
Assens Kommune
ATP Ejendomme
Banedanmark
Billund Kommune
B. Nygaard Sørensen A/S
Boligforeningen 3B
Bolig Hjørring
Boligkontoret Fredericia
Boligselskabet AKB
Boligselskabet Fruehøjgaard
Boligselskabet Præstehaven
Boligselskabet Sct. Jørgen
Boli.nu
Bovia
Brønderslev Kommune
BÚSTAÐIR ALIAS HUSFONDEN PÅ FÆRØERNE
Bygherrerådgivning A/S
Bygningsstyrelsen
CAD Tegnestuen
Carlsberg Group
Christian Boesen ApS
Co2con ApS
Coloplast A/S
Constructa A/S
Copenhagen Business School
DAI Gruppen A/S
Dan-ejendomme
Danica
Danmarks Nationalbank
Danske Diakonhjem
Datea
Det Kongelige Bibliotek
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Dominia A/S
Dreyer Arkitekter ApS
DR Ejendomme
DSV Solutions A/S
DTU Campus Service
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Egedal Kommune
Egtmond Ejendomsadministration
EKJ Rådgivende Ingeniører as
EMCON A/S
Energinet
Erhvervsakademi Sjælland
Esbjerg Kommune
Essex Koncernen
EUC Syd
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
FLSmidth & Co. A/S
Fog & Behrend Byggerådgivning
Forsyning Helsingør
Fredensborg-Humlebæk Kommune
Frederiksberg Kommune - By, Byggeri og Ejendomme
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Freja Ejendomme A/S
Friis Andersen Arkitekter A/S
Fyns Almennyttige Boligselskab
Fyns Amt
Fællesorganisationens Boligforening
Gaihede Ingeniører A/S
Gladsaxe Kommune
Gottlieb & Paludan A/S
Greenland Contractors I/S
Greve Kommune
Grontmij A/S
Grundfos Holding A/S
Guldborgsund Forsyning A/S
Haderslev Andelsboligforening
Haderslev Kommune
Helsingør Kommune
Herning Kommune
Hofor A/S
Holstebro Kommune
Home
Hvidovre Hospital
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ikast Andelsboligforening
Ikast-Brande Kommune
Illuut A/S
INI Byggeteknik A/S
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Jammerbugt Kommune
JJW Arkitekter
JM Danmark A/S
KAB
Kalundborg Forsyning A/S
Kalundborg Kommune
KE. D. ApS
Kim Olsson A/S
Kolding Kommune
Korsør Kommune
Kuben Byg A/S
Kuben Management
Kullegaard A/S
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne
Københavns Universitet
LB-Consult A/S
Lemming & Eriksson A/S
Lemvig Kommune
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Lilholm & Partnere ApS
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mannik & Storm A/S Arkitekter maa
Middelfart Sparekasse
Moe & Brødsgaard
MP Pension
Naturstyrelsen - Kronjylland
NCC Property Development A/S
NCC Bolig
Niras A/S
Newsec Datea A/S
NNE Pharmaplan
Nordea Ejendomsinvestering A/S
Nordsjællands Hospital
Novo Nordisk A/S
Nordic Sugar A/S
Novocon
NV Net A/S
Nykredit Ejendomme
Odder Kommune
Odense Kommune
Odense Renovation A/S
Plus Bolig
Post Danmark A/S
Professionshøjskolen Absalon
Projekt Universitetshospital Køge
Rambøll Danmark A/S
Realdania
Realea A/S
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet Randers
Rigspolitiet
Roskilde Kommune
Rådgivergruppen DNU
Seal Bolig & Erhvervs ApS
Sermersooq Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skævinge Kommune
Slagelse Kommune
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Solar Lightning Consultants ApS
Solrød Kommune
SProjekt ApS
Statens Ejendomssalg A/S
Stevns Kommune
Syddjurs Kommune
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Tech College Aalborg
Tegnestuen Blomsten
Tele Greenland A/S
Topdanmark Ejendomme A/S
Torshavn Kommune
Trefor Vand A/S
Tårnby Kommune
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Unipension I/S
Universitets- & Bygningsstyrelsen
University College Nordjylland
Vágs Kommuna
Vandcenter Syd A/S
Varde Kommune
Viborg Kommune
Vollsmose Sekretariatet
Vordingborg Kommune
VKR Holding A/S
White Arkitekter A/S
Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører F.R
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Universitetshospital, Risskov
m.fl.

Se det foreløbige program for hele uddannelsen

 

Uddannelsen revideres løbende - og forud for 2024-sæsonen er der sket en markant opdatering, så det er de mest aktuelle udfordringer der adresseres - og at uddannelsen til stadighed er helt aktuel. 

Programmet oven for opdateres derfor med yderligere oplægsholdernavne, når de er endeligt på plads.

Uddannelsesledelsen vil i 2024 være:

 • Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe, emcon a/s
 • Bygningschef Peter Munk, Aak Bygninger, Aalborg kommune – og bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen og Kommunal Teknisk Chefforening (KTC)
 • Civilingeniør og MBA, medejer EMCON A/S, IPMA-B certificeret projektleder Henrik Ryberg, emcon a/s

 

Simon Heising
Advokat , Nexus Advokater

Simon Heising

Graves Simonsen
Head of Sustainability , Bygherreforeningen

Graves Simonsen

Ole Berard
Digitaliseringschef , Molio

Ole Berard

Henrik Leksø
Direktør for Eksisterende byggeri & Drift , Sweco

Henrik Leksø

Frederik Schou-Hansen
COO , CEBRA

Frederik Schou-Hansen

Anders Kirk Christoffersen
Forretningschef , NIRAS

Anders Kirk Christoffersen

Kim Haugbølle
Seniorforsker, ph.d , BUILD

Kim Haugbølle

Tore Hvidegaard
Adm. direktør, BIM rådgiver og arkitekt , 3dbyggeri

Tore Hvidegaard

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Peter Munk
Bygningschef , Aak Bygninger, Aalborg kommune

Peter Munk

Henrik Ryberg
Civilingeniør og MBA, medejer EMCON A/S, IPMA-B certificeret projektleder        , emcon A/S

Henrik Ryberg

Gert Munksgaard Thorsøe
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer , emcon a/s

Gert Munksgaard Thorsøe

Peter Luke
Project Corporate Vice President , CapEx Projects, Novo Nordisk A/S

Peter Luke

Mads Blaabjerg
Civilingeniør, HD(O) IPMA certificeret projektleder , emcon A/S

Mads Blaabjerg

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør , Voldgiftsnævnet

Lene Ahlmann-Ohlsen

Rolf Simonsen
Projektchef og Sekretariatsleder, Værdibyg

Rolf Simonsen

Simon Skaarup
Ingeniør og indehaver , CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

Simon Skaarup

Emilie Elmer Land Jensen
ESG Manager , AP Ejendomme P/S

Emilie Elmer Land Jensen

Frederikke Gludsted
Specialkonsulent, Akademiingeniør , Bygningsstyrelsen

Frederikke Gludsted

Tora Fridell
Cand.jur. og Master i Konfliktmægling , Emcon

Tora Fridell

Louise Dahl Krath Jensen
Underdirektør, advokat , DI Byggeri

Louise Dahl Krath Jensen

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Alle moduler afholdes over 3 dage med overnatning på enkeltværelser. Al forplejning i forbindelse med overnatning er inkluderet i prisen. Eksamen varer 1 dag og inkluderer ikke overnatning.

Undervisningsmaterialet udleveres digitalt. Læs mere om vores digitale kursusmaterialer.

Når du består den afsluttende eksamen, vil du modtage et certifikat fra Molio.

Certifikatet er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når de rette kompetencer skal dokumenteres over for opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Læs mere om vores certificeringer her.

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Emilie Elmer Land Jensen (2)

Bygherrens centrale rolle i fremtidens bæredygtige byggeri

ESG er allestedsværende i byggeriet i dag. Derfor er viden om bæredygtighed essentielt for bygherrer, både hvis man som bygherre vil gå forrest i den grønne omstilling, men også som risikoparameter ift. klima- og transitionsrisici.

Som underviser på Bygherreuddannelsen fortæller jeg om, hvordan vi i AP Ejendomme arbejder strategisk med bæredygtighed, og hvordan det påvirker vores værdikæde. Jeg glæder mig til at dele vores erfaringer med kommende deltagere på uddannelsen. 

 

Emilie Elmer Land Jensen
ESG Manager, AP Ejendomme

Relaterede kurser