Forskelle på AB18 og AB Forbruger

Her kan du læse om centrale forskelle mellem AB 18 og AB Forbruger

AB18

AB 18 § 2, stk. 8 – Beløbsangivelser er eksklusiv moms.

AB Forbruger

AB Forbruger § 5 – Beløbsangivelser er inklusiv moms undtagen dagbøder.

AB18

AB 18 er ikke tiltænkt anvendelse ved totalentrepriser.

AB Forbruger

AB Forbruger § 6 slår fast, at AB Forbruger også kan bruges ved totalentrepriser.

AB18

AB 18 § 9 slår fast, at der skal stilles sikkerhed, hvis entreprisesummen overstiger 1 mio. kr.

AB Forbruger

AB Forbruger § 10 slår fast, at det skal aftales, hvis entreprenøren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser.

AB18

AB 18 § 10 slår fast, at bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entreprenøren.

AB Forbruger

AB Forbruger § 11 slår fast, at det skal aftales, hvis forbrugerbygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalings-forpligtelser over for entreprenøren.

AB18

AB 18 § 13 forpligter entre-prenøren at udarbejde en ar-bejdsplan

AB Forbruger

AB Forbruger § 12 forpligter alene entreprenøren at udarbejde en arbejdsplan i tilfælde, hvor arbejdet skal udføres at flere entreprenører.

AB18

Efter AB 18 har entreprenøren ikke en reel vejledningspligt, men entreprenøren er forpligtet til at sige fra over for åbenbare fejl. 

AB Forbruger

Efter AB Forbruger § 14 har entreprenøren en vejled-ningspligt. Entreprenøren skal vejlede forbrugerbygherren inden og under arbejdets udførelse. Vejledningspligten indebærer bl.a. vejledning om, hvorvidt en bestemt løsning er økonomisk forsvarlig. 

AB 18

AB 18 indeholder ingen regler om, at entreprenøren er forpligtet til at indhente bygherres stillingtagen i en situation, hvor prisen på arbejdet overstiger et hvis niveau.

AB Forbruger

AB Forbruger § 24 forpligter entreprenøren til hurtigst muligt at indhente forbrugerbygherrens stillingtagen til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger et givet prisoverslag med 15 procent. 

AB 18

En entreprenør har efter AB 18 § 36 ret til betaling for kontraktmæssige ydelser to gange hver måned.

AB Forbruger

Udgangspunktet efter AB Forbruger § 25 er, at betaling først skal ske, når arbejdet er afleveret. 

AB 18

En entreprenør er efter AB 18 § 38 berettiget til at standse arbejdet, når bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb med et varsel på 3 arbejds-dage. Varslet er dog 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation.

AB Forbruger

AB Forbruger § 27 berettiger entreprenøren til at standse arbejdet med et skriftligt varsel på 5 arbejdsdage i tilfælde, hvor forbrugerbygherren ikke har betalt et forfaldent beløb. 

AB 18

En bygherre vil i medfør af AB 18 § 43, stk. 2 i visse tilfælde skulle betale entreprenøren erstatning i tilfælde, hvor bygherren også ville have ret til tidsfristforlængelse efter AB 18 § 42.

AB Forbruger

Retsstillingen efter AB Forbruger må siges at være enklere. AB Forbruger § 34 slår fast, at der alene kan kræves forsinkelseserstatning i tilfælde, hvor forbrugerbygherren ikke har ret til tidsfristforlængelse. Har forbrugerbygherren ret til tidsfristforlængelse, er han altså ansvarsfri. 

AB 18

Efter AB 18 §§ 44-46 anses entreprenørens arbejde først for afleveret, når afleveringsforretningen har fundet sted. Det er i den sammenhæng bygherren, der skal indkalde til afleveringsforretning.

AB Forbruger

Af AB Forbruger § 37 følger det, at det ikke er et krav, at der foretages afleveringsforretning. Entreprenørens arbejde anses for afleveret, når entreprenøren meddeler forbrugerbygherren, at arbejdet er udført. Der vil dog kunne afholdes afleveringsforretning, hvis entreprisesummen er større end 50.000 kr. Det er i den sammenhæng entreprenøren, der skal indkalde til afleveringsforretning. 

AB 18

Efter AB 18 § 49 kan bygherren alene påberåbe sig mangler, som entreprenøren har fået skriftlig meddelelse om inden rimelig tid efter, at de er eller burde være opdaget.

AB Forbruger

AB Forbruger § 42 opstiller samme regel. Vurderingen af, hvornår fristen for ”rimelig tid” må siges at være overskredet må i forbrugerforhold siges at være lempeligere. Efter AB Forbruger fra 2010 var enhver meddelelse inden for 2 måneder altid rettidig. 

AB 18

Efter AB 18 § 50 har entreprenøren som udgangspunkt alene ret til ét afhjælpningsforsøg. Har entreprenøren ved det første forsøg reelt forsøgt at afhjælpe de konstaterede mangler og de mangler, der stadig påberåbes alene udgør en mindre del deraf, vil entreprenøren være berettiget til at afhjælpe manglerne.

AB Forbruger

Efter AB Forbruger § 43 har entreprenøren altid kun ret til ét afhjælpningsforsøg.

AB 18

AB 18 § 55, stk. 1 slår fast, at bygherrens mangelskrav forældes efter 5 år. 

AB Forbruger

AB Forbruger § 48 slår fast, at forbrugerbygherrens mangelskrav mod entreprenøren forældes efter forældelsesloven. Dette betyder, at et mangelskrav forældes 3 år efter, at forbrugerbygherren vidste eller burde vide, at der var en mangel ved byggeriet (relativ frist). Den absolutte forældelsesfrist er i denne sammenhæng 10 år (absolut frist).

AB 18

Efter AB 18 §§ 56 og 57 skal der afholdes et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. Det er bygherren, der skal indkalde til eftersyn.

AB Forbruger

AB Forbruger indeholder ingen regler om et 5-års eftersyn. Efter AB Forbruger §§ 58-61 afholdes et 1-års eftersyn, hvis prisen for arbejdet overstiger 500.000 kr. Det kan dog aftales, at der skal holdes 1-års eftersyn selvom prisen for arbejdet ikke overstiger 500.000 kr. Det er entreprenøren, der skal indkalde til 1-års eftersyn. 

AB 18

AB 18 §§ 64-69 regulerer, hvorledes en tvist skal håndteres. Der er efter visse betingelser mulighed for mediation og mægling, syn og skøn, sagkyndig beslutning via Voldgiftsnævnet, hurtig afgørelse og voldgift. 

AB Forbruger

AB Forbruger indeholder sparsom regulering af tvistløsningen. Af AB Forbruger § 63 følger det, at forbrugerbygherren ved uenighed med entreprenøren kan vælge at indbringe sagen for de almindelige domstole eller et ankenævn. 

Uenighed om berettigelsen af udbetaling af stillet sikkerhed, tilbageholdelse af penge og modregning vil dog kunne løses ved sagkyndig beslutning via Voldgiftsnævnet.

AB 18

AB 18 § 41 regulerer, hvornår entreprenøren kan kræve betaling for forcering. 

AB Forbruger

AB Forbruger nævner ikke muligheden for forcering, hvorfor forcering konkret skal aftales mellem forbrugerbygherren og entreprenøren. 

AB 18

Efter AB 18 § 19 er entreprisens parter forpligtet til at gennemgå det aftalte projekt. Hensigten med projektgennemgangen er at opnå en fælles forståelse for projektet. 

AB Forbruger

Efter AB Forbruger er entreprisens parter ikke forpligtet til at gennemgå projektet. 

AB 18

Efter AB 18 § 31 skal bygherren indkalde til byggemøder med entreprenøren. 

AB Forbruger

Forbrugerbygherren er efter AB Forbruger ikke forpligtet til at indkalde entreprenøren til byggemøder.