Heisings klumme

5 store fordele ved hurtig afgørelse

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge giver han fem store fordele ved at benytte sig af hurtig afgørelse ved tvister inden for byggeriet.

Hvad er en hurtig afgørelse?

En af de helt store ændringer i AB 18-reglerne er forsøget på at redefinere måden, som byggeriets parter håndterer tvister gennem indførelsen af hurtige afgørelser.

Idéen ved den hurtige afgørelse er, at konflikterne mellem parterne hurtigt skal kunne afklares, så luften renses, og byggeriet kan fortsætte, i stedet for som hidtil at lade mængden af uafklarede konflikter stige og stige hen over byggeriet.

En hurtig afgørelse er afgjort af en opmand ca. halvanden måned efter opstart. Derefter kan den indbringes for Voldgiftsnævnet af en af parterne senest inden 8 uger, men denne anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Muligheden for at benytte hurtig afgørelse følger af AB 18 § 68. Processen minder en del om almindelig voldgiftsbehandling. En central forskel er det forhold, at fristerne generelt er kortere ved brug af hurtig afgørelse.

Mange forskellige tvister kan løses ved hurtig afgørelse. Hvad der kan løses ved brug af hurtig afgørelse, fremgår af AB 18 § 68, litra a-k. Som eksempler kan nævnes: Bygherrens ret til at forlange ændringer, entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen og ret til tidsfrist-forlængelse.

People

5 store fordele ved hurtig afgørelse:

 1. Minimale omkostninger
  Udgifterne til at føre voldgiftssager er store. Hurtige afgørelser er derimod så hurtigt færdige, at de ikke når at koste andet end en lille del af, hvad en normal voldgiftssag ville koste.

 2. Minimalt tidsforløb
  Sagen er som udgangspunkt slut ca. halvanden måned efter opstart. En normal voldgiftssag kan derimod sagtens køre i 2-5 år - navnlig med flere parter. Den hurtige afgørelse har derfor et minimalt tidsforløb ift. en normal voldgiftssag.

 3. Minimal intern tid
  Alle voldgiftssager forudsætter, at alt faktum rekonstrueres nøje. Dette er som oftest bøvlet, og det indbefatter mange timers intern tid gennem flere år. Selv hvis sagen vindes, bliver denne tid ikke kompensereret.

  Belastningen af intern tid i en hurtig afgørelse er meget mindre af to grunde:
  • For det første sker forberedelsen umiddelbart efter, at tvisten er opstået,
  • For det andet er det af samme grund muligt at benytte de samme medarbejdere - i stedet for at skulle “gætte en sag”, fordi den ansvarlige fx har fået nyt job.
 4. Reducerer belastningen af samarbejdet
  En langvarig voldgiftssag dræner tilliden og kan potentielt skabe fjendskab, der ødelægger samarbejdet. Ved en hurtig afgørelse får man… ja: En hurtig afgørelse.

 5. Magtfordelingen er ændret
  Dette er måske den vigtigste fordel ved den hurtige afgørelse. Hvis man har håndteret et minimum af entreprisesager, vil man have stødt på det problem, at det ikke økonomisk giver mening for en mindre entreprenør at anlægge og føre en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet.

  En voldgiftssag varer ofte 2-3 år eller længere, såfremt der er syn og skøn. Endnu længere hvis der er flere end to parter. Eller hvis den ene part trækker sagen bare en smule i langdrag ved at bede om gentagne fristforlængelser, rejse mange processuelle indsigelser osv.

  En lille entreprenør med et krav på 1-2 mio. kr. vil typisk være truet på sin overlevelse, hvis man først får dom for beløbet flere år senere. Dertil kommer de ofte meget betydelige omkostninger til at føre sagen. Samt risikoen i øvrigt.

  Dansk Byggeri udsender løbende økonomiske oversigter, der viser, at overskudsgraden for mange entreprenørfirmaer er marginal. For mange virksomheder vil dét, ikke at få de sidste få procent af entreprisesummen betalt, medføre, at hele firmaet får underskud.

  Den traditionelle magtbalance mellem bygherre og entreprenør er derfor, at entreprenøren ikke sjældent havner i en meget svær situation, hvor dét, at få en mindre del af pengene, opleves som – trods alt – mere attraktivt end alternativet i form af en konkurs.

  Alt dette er vendt på hovedet med den hurtige afgørelse.

  En entreprenør, der mangler betaling for kontraktarbejder eller ekstraarbejder, kan nu gennemtvinge en endelig og bindende afgørelse på ca. halvanden måned med den hurtige afgørelse.

  Vil du gerne vide endnu mere om hurtige afgørelser, kan du læse mere her.