Heisings Klumme

AB Forbruger eller AB 18?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på forskellen mellem AB 18 og AB Forbruger.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Forbrugerbygherrer bør kende til muligheden for at benytte AB Forbruger. Ved vedtagelse af AB Forbruger bør de være opmærksomme på, at de gunstige rettigheder, der følger af AB Forbruger, ikke fraviges til ugunst for dem.

Forbrugerbygherrer bør desuden være opmærksomme på, at det også er muligt at vedtage AB 18 i en forbrugerentreprise.

Er AB 18 for alle?

Som regelsættets navn antyder, er AB Forbruger udarbejdet med henblik på at finde anvendelse på forbrugerentrepriser. AB Forbruger er derfor ment til at skulle vedtages ved entrepriseprojekter, hvor bygherren er forbruger.

AB 18 vil dog også kunne anvendes i tilfælde, hvor bygherren er forbruger. I et sådant tilfælde vil visse vilkår i AB 18 dog ikke kunne finde anvendelse. Årsagen hertil er, at der gælder visse forbrugerbeskyttelsesregler, der skal respekteres. Et eksempel på et vilkår i AB 18, der ikke vil kunne anvendes i en forbrugerentreprise er AB 18 § 55, stk. 1, der slår fast, at bygherrens mangelkrav forældes efter 5 år. Et sådant aftalevilkår vil ikke kunne aftales i en for-brugerentreprise, hvor entreprenøren vil kunne holdes ansvarlig i op til 10 år, jf. AB Forbruger § 48, jf. Forældelseslovens § 26, stk. 2.

Forskellene på de to regelsæt

Her kan du læse om centrale forskelle mellem AB 18 og AB Forbruger. 

Hvad bør jeg vælge?

Som forbrugerbygherre står man bl.a. over for valget mellem AB 18 og AB Forbruger. Reguleringen efter AB Forbruger medfører klart en lempeligere byrde som bygherre end tilfældet er efter AB 18. Man skal som bygherre efter AB Forbruger simpelthen sørge for mindre. Hertil skal det også siges, at AB Forbruger indeholder visse rettigheder for bygherren, som bygherren ikke har efter AB 18 som f.eks. retten til vejledning efter AB Forbruger § 14. Samtidig må det dog siges, at vedtagelse af AB 18 medfører en mere omfattende og skærpet regulering end AB Forbruger.

I praksis ses det hyppigt, at de gunstige vilkår i AB Forbruger fratages forbrugerbygherrerne ved aftaleindgåelsen. Man tømmer dermed AB Forbruger for reelt indhold. Det er også set, at man under aftaleindgåelsen har fraveget præceptive regler som f.eks. ansvarsperioden, hvori entreprenøren kan holdes ansvarlig for mangler. De præceptive regler kan ikke fraviges, men det er forbrugerbygherren muligvis ikke bevidst omkring, og der iværksættes derfor ingen sag.

Vælger man AB Forbruger skal man som bygherre altså være opmærksom på sine rettigheder og den tendens, der kan anes i praksis om fravigelser til ugunst for forbrugerbygherren.

Måske interessant for dig?