Heisings Klumme

ABT 18 – Hvad er det?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på ABT 18.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprisens parter skal være opmærksomme på muligheden for at vedtage ABT 18, når der tale om en totalentreprise – og hvilke følger dette valg har.

Det er desuden centralt, at parterne er opmærksomme på ændringerne i ABT 18 i forhold til ABT 93. Dette omfatter bl.a. reglerne om tidsplaner samt nedskrivning af totalentreprenørens sikkerhedsstillelse ved afleveringsforretningen.

Hvad er ABT 18?

ABT 18 er ligesom AB 18 og ABR 18 et agreed document, der er skabt efter forhandlinger mellem repræsentanter for byggeriets parter. Da der er tale om et agreed document og ikke en lov, skal ABT 18 vedtages i det konkrete retsforhold mellem totalentreprenøren og bygherren for at finde anvendelse. I mangel på konkrete aftalevilkår mellem bygherren og totalentreprenøren vil bestemmelserne i ABT 18 dog stadig kunne indtage en særlig rolle. Adskillige af bestemmelserne i ABT 18 er nemlig på samme måde som AB 18 udtryk for almindelige principper, som eksempelvis en voldgiftsret ville kunne benytte sig af i tilfælde af en tvist.
ABT 18 § 1 slår fast, at regelsættet ABT 18 er udarbejdet for at kunne finde anvendelse på aftaler om totalentreprise, hvor bygherre ikke er forbruger.

Hvordan adskiller totalentreprenøren sig fra fagentreprenøren?

En bygherre, der vedtager ABT 18 med en totalentreprenør har indgået en aftale, hvoraf det følger, at totalentreprenøren skal stå for hele byggeriets praktiske udførelse samt den hertil hørende projektering, jf. ABT 18 § 18, stk. 1. Dette står i kontrast til en fagentreprise, hvor bygherren vedtager AB 18 med en fagentreprenør. Fagentreprenøren skal nemlig ikke projektere med mindre dette klart er aftalt, jf. AB 18 § 17. Totalentreprenøren adskiller sig altså sig fra fagentreprenøren ved at skulle stå for hele byggeriet og ikke blot en afgrænset del heraf.
Ved valg af totalentreprise opnår bygherren altså én kontraktpart, som står for alt – projektering og selve byggeriet. Totalentreprenørens risikoprofil adskiller sig derfor også fra andre slags entreprenører.

Adskiller ABT 18 sig fra ABT 93?

På samme måde som revisionen af AB 92 førte til nye bestemmelser i AB 18, er der med ABT 18 også indført nye bestemmelser. I det følgende vil der fokuseres på de nye bestemmelser om tidsplaner samt nedskrivning af totalentreprenørens sikkerhedsstillelse.
Der er i ABT 18 kommet et større fokus på tidsstyring end tilfældet var efter ABT 93. En tendens, der går igen i både AB 18 og ABR 18. Bygherren skal sørge for, at udbudsmaterialet indeholder en hovedtidsplan, jf. ABT 18 § 4, stk. 3. Herudover skal der tillige af totalentreprenøren udarbejdes en udførelsestidsplan og en projekteringstidsplan, jf. ABT 18 § 13. Udførelses-planen svarer til entreprenørens arbejdsplan efter AB 18 § 13, stk. 1.
Totalentreprenøren skal efter ABT 18 på samme måde som efter ABT 93 stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Procentsatserne er tillige de samme – henholdsvis 15%, 10% og 2%. I forbindelse med nedskrivningen af sikkerheden fra 15% til 10% af entreprisesummen ved afleveringsforretningen har bygherre dog mulighed for at anmode om, at entreprisesummen skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- eller mindrearbejder, jf. ABT 18 § 9, stk. 3. Denne mulighed fulgte ikke af ABT 93 § 6, stk. 2.