Heisings Klumme

Bygherres pligt til at stille sikkerhed

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på reglerne om bygherres pligt til at stille sikkerhed efter AB 18.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør generelt være opmærksomme på AB 18 §§ 9 og 10, som indeholder reglerne om henholdsvis entreprenørens og bygherrens pligt til at stille sikkerhed. Parterne bør med hensyn til bygherrens pligt til at stille sikkerhed have sig for øje, at der er fastsat et minimum med hensyn til sikkerhedens størrelse.

Særligt entreprenører bør være opmærksomme på muligheden for at kræve en af bygherren stillet sikkerhed forøget som følge af ekstraarbejder.

Hvoraf følger reglerne om bygherres pligt til at stille sikkerhed?

Bygherres pligt til at stille sikkerhed efter AB 18 følger af AB 18 § 10. Af bestemmelsen følger det, at bygherren skal stille sikkerhed senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

Af AB 18 § 10, stk. 3 følger det, at sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling. Sikkerheden skal dog mindst svare til 10% af entreprisesummen uden moms. Der er altså med andre ord et fastsat minimum med hensyn til sikkerhedens størrelse.

Sikkerheden som bygherren har pligt til at stille skal tjene til fyldestgørelse af alle krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet. Dette inkluderer også eventuelle ekstraarbejdet. Bygherrens pligt til at stille sikkerhed er dermed en betalingsgaranti for entreprenøren.

Hvilken betydning har eventuelle ekstraarbejder på sikkerhedsstillelsen?

Påtager entreprenøren sig udførelsen af ekstraarbejder, vil entreprenøren være berettiget til flere penge. Risikoen for at entreprenøren ikke får sit krav dækket stiger, hvis ikke også bygherrens sikkerhedsstillelse ligeledes forøges.

Denne problemstilling er forsøgt undgået i AB 18 § 10, stk. 3. Af bestemmelsen følger det, at hvis en entrepriseaftale udvides med ekstraarbejder, kan entreprenøren kræve bygherrens sikkerhedsstillelse forøget. Forøgelsen af sikkerheden forudsætter dog, at vederlaget for samtlige af de ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen.

Dette medfører, at der ved mindre ekstraarbejder ikke vil være nogen mulighed for entreprenøren til at kræve bygherrens sikkerhedsstillelse forøget.

Hvornår ophører sikkerheden?

Da bygherres sikkerhedsstillelse er i entreprenørens interesse på samme måde, som entreprenørens sikkerhedsstillelse er i bygherrens interesse, er det naturligvis centralt at gøre sig bevidst om, hvornår der ikke længere er pligt til at opretholde en sådan sikkerhed.

I modsætning til entreprenørens sikkerhedsstillelse, ophører bygherrens sikkerhedsstillelse ikke efter en given tid. Bygherrens sikkerhedsstillelse ophører nemlig på det tidspunkt, hvor entreprenøren har sendt en slutopgørelsen, og der ikke følger nogen ufyldestgjorte krav.