Dagbøder – hold tidsplanen!

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på dagbøder indenfor entrepriseretten.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør være opmærksomme på forskellen mellem erstatning og dagbod samt det for-hold, at en bygherre ikke vil kunne kræve begge.

Yderligere bør særligt bygherrer være opmærksomme på de krav, der stilles til berettigelsen af dagbod efter AB 18 § 40, stk. 4. Centralt i denne sammenhæng er pligten til at varsle dagbod korrekt og på det korrekte tidspunkt.

Hvad er dagbod?

Begrebet dagbod er ikke fuldstændigt defineret i AB 18, men AB 18 indeholder bestemmelser, der specificerer indholdet af en eventuel ret til dagbod.

En aftale om dagbod mellem en bygherre og en entreprenør indebærer en aftale om, at hvis entreprenøren kommer i ansvarspådragende forsinkelse med hensyn til afleveringsfristen, skal der betales et bestemt beløb til bygherren. Entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, hvis entreprenøren ikke har ret til tidsfristforlængelse efter AB 18 § 39. Centralt i denne sammenhæng er det altså, at retten til dagbod er en kontraktuel rettighed, som bygherren alene har, hvis der er indgået aftale herom.

Med hensyn til størrelsen af dagbodskravet, udmåles dagbodskravet ofte som en brøkdel af den samlede entreprisesum uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Entreprenøren vil hermed blive pålagt en økonomisk byrde for hver dag afleveringsfristen overskrides.

Hvornår kan en bygherre kræve dagbod?

Når man taler om dagbod eller anden form for konventionalbod er det centralt at vide, at der ikke er tale om almindelig erstatning efter dansk rets almindelige regler. Modsat et almindeligt erstatningskrav stilles der for så vidt angår dagbod ikke krav om et tab for bygherren. Det er altså underordnet for retten til dagbod om bygherren har lidt et tab ved den skete forsinkelse.

Man kunne stille sig selv det spørgsmål om man som en bygherre, der har lidt et tab ved en for entreprenøren ansvarspådragende forsinkelse ville kunne kræve både erstatning og dagbod. Denne situation er der i AB 18 § 40, stk. 2 taget højde for. Af bestemmelsen følger det, at der ikke vil kunne rejses et erstatningskrav, hvis der er aftalt dagbod. Dagboden anses derfor for at gøre op med det økonomiske mellemværende mellem parterne som følge af forsinkelsen.

En forudsætning for, at der vil kunne kræves dagbod er, at betingelserne i AB 18 § 40, stk. 4 er opfyldte.

  1. For det første skal den centrale frist og dagboden klart fremgå af aftalen. Der stilles altså et krav om klarhed i aftalen mellem entreprisens parter.
  2. For det andet skal der løbende foretages notering af overskridelsen af fristen med hensyntagen til eventuelle tidsfristforlængelser. Der stilles altså også et overordnet tidsstyringskrav.
  3. For det tredje stilles der også krav om, at bygherren rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt entreprenøren, at der vil blive krævet dagbod. Bygherren skal i den forbindelse også angive fra hvilket tidspunkt, der vil kræves dagbod. Der gælder med andre ord også en pligt for bygherren til at varsle dagbodskravet.