HEISINGS KLUMME

Entreprenør kommer altid for sent – kan jeg hæve kontrakten?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byg-gejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på bygherres mulighed for at hæve entrepriseaftaler.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Bygherrer bør være opmærksomme på adgangen til at hæve en entrepriseaftale efter AB 18 § 59. En ophævelse forudsætter dog væsentlig misligholdelse. Bygherrer bør desuden være opmærksomme på den risiko, som udøvelsen af hævebeføjelsen medfører.

Entreprisens parter bør være opmærksomme på, at en ophævelse af en entrepriseaftale alene har betydning fremadrettet, hvorfor en entreprenør har krav på betaling for udført arbejde frem til bygherres ophævelse.

Hvornår kan en bygherre hæve en entrepriseaftale?

Det følger af AB 18 § 59, at en bygherre efter skriftligt påkrav vil kunne hæve entrepriseaftalen helt eller delvist i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side. Af AB 18 § 59, litra a-c fremgår det nærmere, hvornår der kan siges at være tale om væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side. AB 18 § 59, litra d er en såkaldt opsamlingsbestemmelse, der slår fast, at en bygherre under alle omstændigheder vil være berettiget til at hæve entrepriseaftalen, hvis det af bygherre godtgøres, at der er tale om væsentlig misligholdelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren.

Både forsinkelse fra entreprenøren samt mangler ved entreprenørens ydelse vil kunne udgøre væsentlig misligholdelse.

Hvad medfører en ophævelse?

En ophævelse fører til, at bygherren ansvarsfrit bringer begge parters forpligtelser til at opfylde aftalen som ellers aftalt til ophør. Bygherren skal med andre ord ikke fremadrettet betale entreprenøren. På samme måde skal entreprenøren ikke længere arbejde på byggeriet.

Da udførelsen af et byggeri er en vedvarende ydelse, der ikke blot kan afleveres tilbage på samme måde som ved køb af en cykel, er entreprenøren naturligvis berettiget til betaling for præsteret arbejde frem til bygherrens ophævelse. Konstateres der mangler ved det arbejde, som entreprenøren allerede har præsteret, vil bygherre muligvis være berettiget til et forholdsmæssigt afslag.

Hvorfor er begrebet ”standpunktsrisiko” vigtig?

Standpunktsrisiko er et juridisk begreb, der knytter sig til berettigelsen af aftaleparters udøvelse af visse misligholdelsesbeføjelser herunder hævebeføjelsen. For når en bygherre gør brug af muligheden for at hæve en entrepriseaftale, lægger bygherren til grund, at der reelt er tale om væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side og påtager sig dermed ”standpunktsrisikoen”. Viser det sig i en efterfølgende rets- eller voldgiftssag, at der ikke var tale om forhold, der kunne begrunde en ophævelse, og der dermed ikke var tale om væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side, så er det snarere bygherren, der har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse. I sådan situation vil en entreprenør muligvis have et erstatningskrav mod bygherren.