Heisings Klumme

Entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftaler

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byg-gejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftaler.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Særligt entreprenører bør være opmærksomme på muligheden for at hæve en entrepriseaftale efter AB 18 § 60. I denne sammenhæng bør entreprenører dog være opmærksomme på den begrænsning, der gælder for så vidt angår ophævelse. En entreprenør vil nemlig ikke kunne hæve en entrepriseaftale, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkelig tilgodeset på anden måde.

Yderligere bør entreprisens parter være opmærksomme på følgerne af henholdsvis en berettiget og uberettiget ophævelse. En uberettiget ophævelse fra entreprenørens side vil nemlig med-føre, at bygherren i mange tilfælde vil kunne få sine merudgifter i forbindelse med ophævelsen dækket af entreprenøren.

Hvornår kan en entreprenør hæve en entrepriseaftale?

Entreprenørens mulighed for at hæve en entrepriseaftale efter AB 18 følger af AB 18 § 60, hvoraf det fremgår, at entreprenøren efter at have sendt et skriftligt påkrav kan hæve i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra bygherrens side. Der stilles altså på samme måde som tilfældet er med hensyn til bygherrens mulighed for at hæve en entrepriseaftale krav om, at mod-parten skal have gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser.

Der følger dog en central undtagelse til entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftaler. Det følger nemlig af AB 18-Betænkningen, at en entreprenør på samme måde som en bygherre ikke vil kunne hæve en entrepriseaftale, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkelig tilgodeset på anden måde. Dette kunne f.eks. være i form af bygherrens sikkerhedsstillelse efter AB 18 § 10 eller entreprenørens standsningsret efter AB 18 § 38.

Hvad er resultatet af en ophævelse?

En ophævelse fra entreprenørens side kan ligesom en ophævelse fra bygherrens side enten være berettiget eller uberettiget.

Er ophævelsen berettiget vil entreprenøren udover at få betaling for udførte arbejder også være berettiget til at modtage en erstatning svarende til den mistede fortjeneste på resten af entreprisen.

Er ophævelsen derimod ikke berettiget har entreprenøren sat sig selv i en uheldig situation. Bygherren vil nemlig i en sådan situation være berettiget til at kræve eventuelle merudgifter, som følge af en anden entreprenørs overtagelse af byggeriet, dækket af den hævende entreprenør.