Heisings Klumme

Entreprise i krise

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på visse relevante forhold, som knytter sig til, når en virksomhed går en krise i møde.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør være opmærksomme på at gøre deres krav gældende over for modparten i god tid for at undgå risikoen for, at deres krav bliver prioriteret efter andre kreditorers krav ved en efterfølgende konkurs- eller rekonstruktionsbehandling.
Ligeledes bør parterne være opmærksomme på, at der i adskillige tilfælde ikke er mulighed for indtrædelse for entreprenørers konkursbo, mens der generelt er rig mulighed for indtrædelse for bygherrens konkursbo.
Parterne bør desuden også være opmærksomme på det forhold, at betalingsvanskeligheder, konkurs eller rekonstruktion ikke giver ret til tidsfristforlængelse.

Hvordan får jeg mine penge, når min aftalepart er i krise?

Mulige konsekvenser af en økonomisk krise vil for virksomheder være konkurs eller rekonstruktion.
Entreprenører og bygherrer bør gennem anvendelse af de sædvanlige misligholdelsesbeføjelser såsom erstatning, tilbageholdelsesretten og standsningsretten forsøge at pressere sin modpart til at betale inden en reel krise opstår.
En virksomhed, hvis modpart står overfor konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, bør forsøge at opnå fyldestgørelse for sine krav før konkursdekretets afsigelse eller imødekommelsen af en rekonstruktionsbegæring. Dette vil udsætte virksomheden for risiko for omstødelse af de skete betalinger, men alternativet er, at virksomheden risikerer ikke at modtage nogen fyldestgørelse, da kravene vil blive prioriteret efter andre kreditorers krav.

Kan jeg løbe fra aftalen, når min aftalepart er i krise?

Udgangspunktet efter AB 18 § 61 er, at en part straks kan hæve aftalen, hvis modparten erklæres konkurs. Dette forudsætter dog, at konkurslovens regler ikke er til hinder for en sådan ophævelse.
Udgangspunktet efter konkursloven er, at et konkursbo har indtrædelsesret, jf. KL § 55. En sådan indtrædelse kan dog alene ske, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds beskaffenhed, jf. KL § 53.
I denne sammenhæng bør der skelnes mellem muligheden for indtrædelse for bygherrens konkursbo og muligheden for indtrædelse for entreprenørers og rådgiveres konkursbo. Grundet det forhold, at der ofte ligger en del overvejelser til grund for valget af netop én entreprenør eller rådgiver vil indtrædelse ofte ikke være mulig som følge af retsforholdets beskaffenhed. I modsætning hertil er der for bygherrens konkursbo generelt rig mulighed for indtrædelse.

Får jeg ret til tidsfristforlængelse, når min aftalepart er i krise?

Forsinkelse er ikke ansvarspådragende, hvis entreprenøren/bygherren havde krav på tidsfristforlængelse. Som et forhold, der kan begrunde en tidsfristforlængelse for en entreprenør nævnes force majeure i AB 18 § 39, stk. 1, litra c. Spørgsmålet er dog om betalingsvanskeligheder og sågar konkurs kan siges at være udtryk for force majeure. Dette må klart siges ikke at være tilfældet. Betalingsvanskeligheder og konkurs kan derfor ikke retfærdiggøre en tidsfristforlængelse.