Heisings Klumme

Er graffiti bygherrens eller entreprenørens problem?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på risikoens overgang inden for byggeretten.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprenøren bærer som udgangspunkt risikoen for skader på sin ydelse frem til aflevering, hvorefter risikoen overgår til bygherren.

Der vil som udgangspunkt ikke være tale om ekstraarbejder eller ekstrakrav, hvis hændelig bortkomst eller beskadigelse påføres entreprenørens ydelse inden risikoens overgang (aflevering). Dette må siges at være en hovedregel, som har sine undtagelser.

Hvad er risikoens overgang?

Risikoens overgang er et juridisk begreb, der vedrører spørgsmålet om, hvem af parterne i et aftaleforhold – entreprenøren eller bygherren - der skal betale for en hændelig bortkomst eller beskadigelse af ydelser. Sagt med andre ord, fastslås det ved hjælp af læren om risikoens overgang, hvornår f.eks. en forsvunden leverance af materialer eller graffiti på entreprenørens ydelse, må siges at være særligt ufordelagtig for entreprenøren.

Findes der regler om risikoens overgang i AB-systemet?

AB 92 § 12, stk. 1 slår fast, at en entreprenør bærer risikoen for materialer og bygningers hændelige undergang eller forringelse indtil aflevering er sket. Dette skal desuden ske for entreprenørens egen regning. Dette kan illustreres med et simpelt eksempel: Har en maler i en entreprisekontrakt med en bygherre, hvor AB 92 er vedtaget, påtaget sig at male en bygning med aflevering på en bestemt dato, bærer maleren risikoen for, at malerarbejdet ødelægges ved hærværk dagen inden aflevering. Hærværket må derfor særligt siges at komme maleren til skade, da maleren for egen regning skal sikre kontraktmæssig præstation, som i dette tilfælde vil være en nymalet bygning.

Samme retsstilling gør sig gældende efter AB 18 § 27, hvoraf det fremgår, at entreprenøren bærer risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde eller materialer indtil aflevering. Modsætningsvist må det derfor følge, at bygherren bærer risikoen for skader og bortkomst efter afleveringsforretning er foretaget.

En central undtagelse til udgangspunktet, at entreprenøren bærer risikoen, følger af både AB 92 og AB 18. Entreprenøren bærer ikke risikoen, hvis skaden på eller bortkomsten af arbejde eller materialer skyldes bygherrens forhold. Tages der udgangspunkt i det samme eksempel som før, ville maleren ikke skulle bekoste noget yderligere, hvis hærværket skyldtes bygherrens forhold.

Hvilken betydning har risikoens overgang for ekstraarbejder?

Vurderingen af risikoens overgang, har en central betydning for vurderingen af eventuelle ekstraarbejder. Bortkomst eller ødelæggelse af entreprenørens ydelse, vil som udgangspunkt føre til ekstraarbejde for entreprenøren. Det væsentligste spørgsmål er dermed, om entreprenøren kan kræve betaling af bygherren for det ekstra arbejde. Svaret herpå er, at bortkomst eller ødelæggelse inden risikoens overgang, ikke kan siges at føre til ekstraarbejder, som berettiger entreprenøren til yderligere betaling.

En entreprenør har naturligvis krav på betaling for udbedring af en skade, der er hændt efter risikoens overgang.