HEISINGS KLUMME

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til vinterforanstaltninger?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på vinterforanstaltninger.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprisens parter bør være opmærksomme på det forhold, at der i perioden 1/11-31/3 skal foretages visse foranstaltninger, der skal sikre, at den fremtidige drift sker forsvarligt.

Yderligere bør parterne være opmærksomme på det forhold, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger efter AB 18 § 5, stk. 4 anses for indeholdt i entreprenørens tilbud. I modsætning hertil skal vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ikke anses for indeholdt i entreprenørens tilbud.

Hvornår er vinterforanstaltninger relevante?

Bygges der i perioden 1/11-31/3 skal der iagttages visse vinterforanstaltninger, der skal sikre at arbejdet på byggeriet kan ske forsvarligt. Entreprisens parter bør derfor have kendskab til de regler, der knytter sig til vinterforanstaltninger.

Der findes regler om vinterforanstaltninger i både AB-systemets regelsæt samt vinterbekendtgørelsen.

Skal vinterforanstaltninger anses for indeholdt i E’s tilbud?

Der skal skelnes mellem to slags vinterforanstaltninger – årstidsbestemte vinterforanstaltninger og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Af AB 18 § 5, stk. 4 følger det, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal anses for indeholdt i entreprenørens tilbud. Omvendt følger det af bestemmelsen, at udførte vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal anses for værende ekstraarbejder. Udgangspunktet er dog anderledes for totalentreprenører. Af ABT 18 § 5, stk. 2 følger det, at både årstidsbestemte vinterforanstaltninger og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal anses for indeholdt i totalentreprenørens tilbud.

Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås vinterforanstaltninger som alene iværksættes, hvis det aktuelle vejrlig kræver det. Med andre ord bærer BH som udgangspunkt risikoen for ”dårligt” byggevejr udover det sædvanlige. Eksempler på vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kunne være fjernelse af islag og fjernelse af nedbør fra udgravninger.

Der er dog intet til hinder for, at en bygherre og en entreprenør aftaler, at visse vinterforanstaltninger, der må karakteriseres som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, er en del af entreprenørens ydelse og derfor ikke kan anses for ekstraarbejder.

Hvad er konsekvensen af manglende iagttagelse af pligten til at foretage vinterforanstaltninger?

Det følger af vinterbekendtgørelsens § 7, at den entreprenør der ikke foretager den pligtige vintersikring, kan straffes med bøde.

Den retlige følge af manglende vintersikring efter AB 18 må desuden siges at være et erstatningsansvar. Har entreprenøren ikke foretaget den pligtige vintersikring, har entreprenøren nemlig ikke levet op til sine forpligtelser. Bygherren vil i en sådan situation kunne kræve sit tab, der stammer fra skader, der bunder i manglende vintersikring dækket af entreprenøren.