Heisings klumme

Hvad skal en bygherre være opmærksom på i forhold til passivitet og forældelse i byggesager?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på bygherres passivitet samt forældelse i byggesager.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

En bygherre skal være særligt opmærksom på det forhold, at bygherren er underlagt en pligt til at reklamere i forbindelse med entreprenørens forsinkelse og mangler.

Yderligere bør parterne også være opmærksomme på, at der udover reglerne om reklamation også gælder visse regler om forældelse efter forældelsesloven, der begrænser parternes muligheder for at gøre krav gældende i visse henseender.

Parterne bør altså iagttage deres reklamationspligt samt være opmærksomme på reglerne om forældelse, da en manglende iagttagelse af disse regler vil være retsfortabende.

Hvilken rolle har bygherres passivitet i forbindelse med entreprenørens forsinkelse?

Vil en bygherre påberåbe sig en entreprenørs forsinkelse, og herefter kræve økonomisk kompensation (dagbod) er det centralt for bygherren at huske på, at bygherren har en pligt til at reklamere for at bevare retten til dagbod.

Er der aftalt dagbod mellem parterne følger det af AB 18 § 40, stk. 4, litra c, at en bygherre i rimelig tid efter, at vedkommende er blevet bekendt med, at en tidsfrist vil blive overskredet, skal meddele entreprenøren, at der vil blive krævet dagbod. Bygherren skal i denne sammenhæng også meddele fra hvilket tidspunkt, der vil blive krævet dagbod.

Manglende reklamation vil medføre et retstab for bygherren, da bygherren ikke vil kunne gøre dagbodskravet gældende.

Kan der indtræde passivitet i forbindelse med mangler?

Ønsker en bygherre at påberåbe sig mangler ved entreprisen efter entreprisens aflevering, skal bygherre efterleve både den relative reklamationsfrist i AB 18 § 49, stk. 2 samt den absolutte reklamationsfrist i AB 18 § 55.

Bygherre skal derfor inden rimelig tid efter, at manglerne var eller burde være blevet opdaget give entreprenøren skriftlig meddelelse herom, jf. AB 18 § 49, stk. 2. Dette gælder ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Af den absolutte frist i AB 18 § 55 følger det, at en bygherre ikke efter 5 år fra entreprisens aflevering, vil kunne rejse et mangelkrav mod entreprenøren. Dette gælder dog f.eks. ikke i forbindelse med et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Manglende reklamation i forbindelse med mangler vil ligeledes medføre et retstab for bygherren, da bygherren ikke vil kunne gøre mangelkravet gældende.

Kan der indtræde forældelse i byggesager?

Udgangspunktet efter forældelsesloven er, at et krav bliver forældet 3 år efter, at det kunne have været gjort gældende, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1 sammenholdt med forældelseslovens § 3, stk. 1.

Der er dog mulighed for suspension af forældelsesfristen, hvorefter et krav ikke forældes efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. Forældelse vil dog senest kunne indtræde 10 år efter, at kravet kunne have været rejst, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.

Forældelseslovens § 21 slår fast, at hvis der inden forældelsesfristens udløb er anlagt rets- eller voldgiftssag om grundlaget for kravet indtræder forældelse tidligst 1 år efter sagens endelige afgørelse. En hurtig afgørelse efter AB 18 § 68 vil også afbryde forældelse efter forældelseslovens § 21.

Indtræder der forældelse vil kravet ikke kunne gøres gældende.