HEISINGS KLUMME

Hvad skal jeg være opmærksom på ved antagelse af underentreprenører?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på forholdet mellem en entreprenør og dennes underentreprenører.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprenøren bør huske på, at underentreprenørers udførelse af deres ydelse kan have en direkte betydning for entreprenørens retsstilling. Entreprenøren bør derfor lave et grundigt forarbejde med at sikre sig den mest hensigtsmæssige kontrakt. I den forbindelse bør entreprenøren sikre sig sammenhæng mellem entreprenørens to aftaleparter – underentreprenøren og bygherren.

Herudover bør entreprenøren som sædvanligt sikre sig tilstrækkelig dokumentation samt være opmærksom på, at entreprenøren i visse tilfælde vil kunne mindske sin egen risiko ved at sikre sig, at underentreprenører har tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring.

Husk den gode kontrakt

En entreprenør hæfter over for sin bygherre for korrekt opfyldelse af kontrakten. En entreprenør vil derfor som udgangspunkt hæfte for f.eks. forsinkelse eller mangler ved kontraktgenstanden, byggeriet,  uanset om disse skyldes entreprenøren selv eller antagne underentreprenører.

Den store betydning, som underentreprenørens arbejde vil kunne have på entreprenørens retsforhold til bygherren øger behovet for en gennemarbejdet kontrakt. Entreprenøren vil ofte have en interesse i, at der er en høj grad af sammenhæng mellem relationen til bygherren og relationen til underentreprenøren. I visse tilfælde vil det derfor være hensigtsmæssigt med såkaldte back-to-back-klausuler, hvorefter underentreprenørens ret til betaling afhænger af, hvorvidt entreprenøren kan opnå betaling hos bygherren. Ligeledes bør entreprenøren sikre sig, at entreprenøren ikke kan blive mødt med et krav omhandlende underentreprenørens ydelse, som entreprenøren ikke kan føre videre. Dette ville f.eks. risikere at blive tilfældet, hvis der gælder forskellige forældelsesregler i retsforholdet mellem entreprenøren og bygherren og i retsforholdet mellem entreprenøren og underentreprenøren.

Entreprenøren bør derfor kontraktuelt sikre sig mod at komme i klemme mellem bygherren og underentreprenøren.

Husk muligheden for forsikring

Udover at sikre sig kontraktuelt bør entreprenøren desuden også sikre sig, at antaget underentreprenører har tegnet en erhvervsansvarsforsikring. Behovet for en erhvervsansvarsforsikring varierer fra projekt til projekt.

Bliver underentreprenøren antaget til at udføre risikable arbejdsopgaver, vil der være en mulighed for, at entreprenøren vil hæfte for skade forårsaget på tredjemands ting. I en sådan situation vil entreprenøren med fordel kunne sikre sig, at underentreprenøren har tegnet en relevant ansvarsforsikring.

Dokumentation, dokumentation, dokumentation

Som forklaret ovenfor vil entreprenøren risikere at komme i klemme mellem bygherren og underentreprenøren. Entreprenøren risikerer derfor at blive mødt med krav fra begge sider. Det er derfor som altid vigtigt, at entreprenøren har styr på sin dokumentation. Der må ikke herske nogen tvivl om, hvilke arbejdsopgaver underentreprenøren antages til og eventuelle grænseflader må afklares.

Da underentreprenørens udførelse af sin ydelse risikerer at have en direkte indflydelse på entreprenørens retsstilling bør entreprenøren desuden sikre sig, at underentreprenøren også har styr på sin dokumentation. Det er derfor også oplagt, at entreprenøren i et vist omfang fører tilsyn med underentreprenørens udførelse af sin ydelse.

Find dit næste kursus i om Byggejura