Heisings klumme

Hvad skete der med fortidsminderne i AB-systemet?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på håndteringen af fortidsminder.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprisens parter bør være opmærksomme på det forhold, at den manglende regulering af fortidsminder i AB 18 ikke er et udtryk for en lempeligere tilgang til fortidsminder end tilfældet var efter AB 92. Reguleringen er simpelthen blot rykket over i museumsloven. Parterne bør være meget opmærksomme på reguleringen af fortidsminder i museumsloven, hvorefter en entreprenør skal standse arbejdet, hvis arbejdet risikerer at beskadige et fortidsminde.

Var fortidsminder en del af AB 92?

Håndteringen af fortidsminder var reguleret direkte i AB 92. Efter AB 92 § 2, stk. 4 skulle udbudsmaterialet indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen. Den praktiske håndtering fulgte af AB 92 § 16.

Efter AB 92 § 16 var entreprenøren forpligtet til at drage omsorg for fortidsminder. Jordfaste fortidsminder måtte ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Fundne genstande skulle afleveres til bygherren. Entreprenøren var desuden forpligtet til at anmelde fund af fortidsminder, mens arbejdet skulle standses i det omfang, det berørte fortidsminde.

Er fortidsminder en del af AB 18?

Man kan lede længe efter en regulering af fortidsminder i AB 18 – den er der ikke. Den tidligere AB 92 § 16 om fortidsminder er udgået som overflødig. Baggrunden herfor er ikke, at der ikke længere findes fortidsminder, men derimod blot at regulering er rykket til museumsloven. Reguleringen af fortidsminder fremgår derfor ikke af AB 18.

Af AB 18 § 4, stk. 6 fremgår det, at bygherrens udbudsmateriale desuden skal indeholde oplysning om forhold, der må anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud. Et sådant forhold kunne f.eks. være oplysninger om fortidsminder på ejendommen. Selvom behandlingen af fortidsminder altså er skrevet ud af AB-reglerne har fortidsminder altså en direkte betydning for håndteringen af de gældende AB-regler.

Hvad skal entreprenøren gør, hvis han støder på fortidsminder?

Af museumslovens § 27, stk. 2 følger det, at hvis der findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Entreprenøren skal derfor drage omsorg for fortidsmindet og sikre sig, at de nødvendige forholdsregler iværksættes for ikke at beskadige det.

Det forhold, at håndteringen af fortidsminder ikke længere følger af AB-reglerne, betyder derfor ikke, at bevarelsen af fortidsminder ikke længere er en prioritet i Danmark. Ved fund af fortidsminder skal entreprenøren sikre sig, at der sker anmeldelse til Kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.