Heisings klumme

Hvem hæfter for ekstraarbejder som følge af offentligretlige påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse?

Denne uges klumme vedrører påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse, hvilket vil sige i relation til arbejdet og forholdene på byggepladsen.

Ekstraarbejder som følge af offentligretlige påbud og retningslinjer kan opstå på to måder:
1. Ved påbud om at ændre projektets udformning
2. Ved påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse.

Denne klumme vedrører påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse. Du kan læse klummen om påbud om at ændre projektets udformning her.

 

People

Arbejdsudførelsen er entreprenørens funktionsområde, hvorfor det klare udgangspunkt er, at det er entreprenøren, som bærer risikoen for myndighedskrav, der relaterer sig til arbejdsudførelsen. Indretningen af byggepladsen, arbejdstilrettelæggelsen og sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig opbevaring af materiel m.v. er således entreprenørens ansvar og risiko.

Ved skærpede myndighedskrav til en igangværende arbejdsudførelse, er det klare udgangspunkt herefter, at entreprenøren ikke kan kræve tillægsvederlag for ekstraarbejder, herunder ændrede arbejdsmetoder og øvrige fordyrende foranstaltninger. Der forekommer imidlertid situationer, hvor udgangspunktet undtages.

Bygherrens valg af arbejdsudførelse

Ved myndighedskrav i relation til bygherrens valg af arbejdsudførelse, er det ikke givet, at entreprenøren skal bære omkostningerne til ekstraarbejde i forholdet til bygherren. Fremgår det eksempelvis af bygherrens projektmateriale, hvilke stilladser entreprenøren skal anvende eller på hvilke tidspunkter entreprenøren skal arbejde, bærer bygherren risikoen, såfremt myndighedskravene relaterer sig til disse punkter.
Påbyder myndighederne en anden arbejdsudførelse, der tilmed er dyrere end den oprindeligt aftalte mellem bygherren og entreprenøren, ligger dette uden for entreprenørens oprindelige kontraktforpligtelser. Entreprenøren kan i sådanne tilfælde kræve tillægsvederlag for ekstraarbejder.

Bygherrens valg af arbejdsudførelse kan således have stor betydning for, hvorvidt entreprenøren kan kræve tillægsvederlag for ekstraarbejder. Entreprenøren kan dog ikke lægge bygherrens valg af arbejdsudførelse ukritisk til grund. Har myndighedskravene grundlag i åbenlyse eller indlysende forholdsregler, som en sædvanligt agtpågivende entreprenør bør tage i betragtning ved sit tilbud, har entreprenøren pligt til at gøre indsigelse over for bygherren.

Myndighedskrav af usædvanlig og uforudsigelig karakter

I relation til en igangværende arbejdsudførelse er der en grænse for, hvilke myndighedskrav entreprenøren bærer risikoen for. Den indtil nu foreliggende voldgiftspraksis synes at fastslå, at bygherren bærer risikoen for myndighedskrav af usædvanlig og uforudsigelig karakter.

Grundlaget for entreprenørens tillægsvederlag
Ved forsinkelse af projektet som følge af myndighedskrav

Indtræder der forsinkelse som følge af myndighedskrav i en igangværende arbejdsudførelse, findes der hjemmel for entreprenørens tillægskrav i AB 18 § 43, stk. 2. Entreprenøren har efter nærværende bestemmelse ret til godtgørelse, såfremt myndighedskravene ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Bestemmelsen giver kun entreprenøren dækning for det forsinkelsestab, som entreprenøren påføres, men uden dækningsbidrag.

Ved deciderede projektændringer eller ændrede (dyrere) udførelsesmetoder
Er der tale om myndighedskrav der fører til deciderede projektændringer eller ændrede (dyrere) udførelsesmetoder, har entreprenøren mulighed for at gå frem efter reglerne i AB 18 § 22-26 ved at karakterisere forholdet som et ekstraarbejde. Ved myndighedskrav, der medfører ekstraarbejde, kan entreprenøren således kræve tillægsvederlag, herunder regulering af dækningsbidrag.

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Risikofordelingen i relation til, hvem der således hæfter for ekstraarbejder som følge af offentligretlige påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse, kan således groft opgøres på følgende måde:

• Udgangspunkt: Entreprenøren bærer risikoen
• Undtagelse: Arbejdsudførelsen fremgår detaljeret af bygherrens projektmateriale, hvorfor bygherren bærer risikoen og entreprenøren kan kræve tillægsvederlag for ekstraarbejderne
• Undtagelse: Der er tale om myndighedskrav af usædvanlig og uforudsigelig karakter, som entreprenøren ikke kunne tage i betragtning ved entrepriseaftalens indgåelse, hvorfor bygherren bærer risikoen og entreprenøren kan kræve tillægsvederlag for ekstraarbejderne

Ved offentligretlige påbud om ændringer i en igangværende arbejdsudførelse, skal parterne således være opmærksomme på aftalegrundlaget samt hvorvidt myndighedskravene er af usædvanlig og uforudsigelig karakter.