Heisings Klumme

Hvornår kan du nægte entreprenøren at afhjælpe mangler?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på, hvornår man som bygherre vil kunne nægte entreprenøren at afhjælpe mangler.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler. Det er altså ikke kun ved mangler påvist ved afleveringen, at en bygherre kun vanskeligt kan nægte entreprenøren at afhjælpe manglerne. Dette gør sig gældende i den 5-årige ansvarsperiode og bygherren kan heller ikke i den periode afskære entreprenøren fra at afhjælpe ved at henvise til manglende tiltro til entreprenørens vilje, evne eller lignende.

Kan man overhovedet nægte entreprenøren at afhjælpe mangler?

Fejl og mangler konstateret ved afleveringen af et byggeri er ofte et af de forhold, som giver anledning til tvister mellem bygherren og entreprenøren. Mangelansvaret inden for entrepriseretten er særegent i forhold til den almindelige formueret, i det bygherres primære afhjælpningsbeføjelse inden for entrepriseretten ikke er et erstatningskrav eller krav på afslag i entreprisesummen, men krav om afhjælpning. Men er det muligt, at man kan nægte entreprenøren at afhjælpe mangler og i givet fald i hvilke tilfælde?

Hvad er udgangspunktet?

Efter AB 18 er det afleveringstidspunktet, der er afgørende for, om et byggeri lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt er synlige eller skjulte. Udgangspunktet er, at påvises der mangler ved afleveringen, har entreprenøren ret og pligt til at afhjælpe manglerne, jf. AB 18 § 48, og bygherren skal fastsætte en rimelig frist for afhjælpning.

I hvilke tilfælde kan en bygherre nægte entreprenøren at afhjælpe mangler?

Hvis bygherren kan dokumentere, at entreprenøren har handlet svigagtigt eller, at entreprenøren ikke magter at gennemføre en afhjælpning behørigt, kan bygherre efter en konkret vurdering nægte entreprenøren at afhjælpe mangler.

Herudover gælder som en almindelig regel i overensstemmelse med AB 18 § 50, at hvis entreprenøren ikke afhjælper inden for den af bygherre givne rimelige frist eller bygherren i øvrigt ikke kan godkende afhjælpningen, bortfalder entreprenørens afhjælpningsret. Bygherren skal i så fald inden 10 arbejdsdage efter udløbet af afhjælpningsfristen skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen.