Heisings Klumme

Konkurser i byggeriet – Hvad skal jeg gøre?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på, hvordan en bygherre bør forholde sig til en entreprenørs konkurs.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Bygherre bør relativt hurtigt få afklaret om det er muligt for entreprenørens konkursbo at indtræde i aftalen, og i givet fald om konkursboet ønsker at indtræde.

For begge parter gælder det, at man sikrer sin ret bedst ved at dokumentere betalinger osv. Dokumentationen vil være vigtig i en efterfølgende voldgiftssag.

Bygherre bør huske på, at der i mange tilfælde er pligt for entreprenøren til, at stille sikkerhed for sine forpligtelser efter AB 18. Sikkerhedsstillelsen vil bygherren kunne benytte sig af i forbindelse med entreprenørens konkurs.

Er konkurser overhovedet relevant at beskæftige sig med?

Regler om håndtering af konkurser er i høj grad relevant at have kendskab til. Covid-19-pandemien udsatte en masse danske virksomheder for store økonomiske problemer. Disse problemer har i høj grad også ramt byggefirmaerne. Håndteringen af konkurser er altså et aktuelt emne.

Bør jeg kontakte kurator?

Går entreprenøren konkurs, vil byggeriet stå stille. Dette er naturligvis ikke i bygherres interes-se, hvorfor bygherren forholdsvis hurtigt bør afklare, hvad konkursboets planer er. Dette gøres ved, at bygherre kontakter kurator og spørger denne om konkursboet ønsker at indtræde i af-talen. Konkursboet skal på en sådan forespørgsel give meddelelse uden ugrundet ophold, jf. AB 18 § 61, stk. 2, hvorfor bygherren hurtigt vil få et svar. Forespørgslen fra bygherre kan føre til to scenarier.

Det første scenarie er, at konkursboet ønsker at indtræde i aftalen. Hvis dette kan lade sig gøre efter konkurslovens regler, er begge parter forpligtet til at leve op til den gældende kontrakt. Bygherren skal altså betale konkursboet for udført arbejde, mens konkursboet skal sikre at arbejdet bliver udført.

Det andet scenarie er, at konkursboet enten ikke ønsker at indtræde eller ikke er i stand til dette efter konkurslovens regler. I en sådan situation vil bygherren være berettiget til at hæve aftalen, jf. konkurslovens § 58. Ved en sådan ophævelse er det vigtigt, at bygherren skriftligt indkalder til registreringsforretning (stadeopgørelse) i overensstemmelse med AB 18 § 63, stk. 2.

Hold styr på dine betalinger og dokumentation!

Når entreprenøren går en konkurs i møde, er det vigtigt, at bygherren har styr på sine betalinger for udført arbejde, samt har tilstrækkelig med dokumentation for disse betalinger. I en sag fra 2020 stod en bygherre i en sådan problemstilling. Entreprenøren blev taget under konkurs-behandling i januar 2019, hvorefter konkursboet krævede betaling af bygherren for arbejde udført i december 2018. Sandheden var dog, at den konkursramte entreprenør slet ikke havde udført arbejde for bygherren i december 2018. Den konkursramte virksomheds forpligtelser og rettigheder var nemlig blevet overdraget til en anden entreprenør den 1. december 2018. Konkursboet havde derfor ikke krav på betaling fra bygherren. Problematikken og den efterfølgende voldgiftssag ville formentlig ikke være opstået, hvis bygherren på overbevisende vis var i stand til at godtgøre, at den konkursramte entreprenør ikke havde udført arbejde for bygherren i december 2018.

Afgørelsen i den konkrete sag faldt ud til bygherrens fordel, men det har naturligvis kostet ressourcer for bygherren at føre voldgiftssagen. Ressourcer, der muligvis ikke var blevet nødvendige at bruge, hvis bygherren havde sikret sig tilstrækkelig med dokumentation.

Hvilken betydning har entreprenørens sikkerhedsstillelse?

Entreprenøren er i mange tilfælde efter AB 18 § 9 forpligtet til at stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerhedsstillelsen omfatter også krav, der opstår som følge af entreprenørens konkurs.

Bygherre bør derfor være opmærksom på muligheden for at benytte sig af entreprenørens sikkerhedsstillelse.