HEISINGS KLUMME

Pas på ledningerne!

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på LER-loven og dens betydning.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Graveaktører og ledningsejere bør begge kende til deres forpligtelser efter LER-loven. Manglende indhentelse og udlevering af oplysninger vil kunne blive dyrt for parterne. Graveaktører bør indse, at risikoen for at ramme en ledning ved gravearbejde uden indhentelse af oplysninger fra Ledningsejerregistret er langt større end hvis oplysningerne indhentes. Graveaktører bør derfor gøre sig selv den tjeneste og sikre sig mod et erstatningskrav ved at indhente de tilstrækkelige oplysninger.

Ligeledes bør ledningsejere være bevidste omkring den store risiko, der løbes ved ikke at indberette de relevante oplysninger om sine ledninger. En manglende indberetning vil ikke blot risikere at medføre en bødestraf, men samtidig også et erstatningskrav, hvis en graveaktør oplever et tab som følge af ledningsejerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

Graveaktørers pligter

En graveaktør er forinden udførelsen af en graveopgave forpligtet til at indhente oplysninger fra Ledningsejerregistreret om, hvilke ledninger der findes i hele graveområdet, jf. LER-lovens § 9. Gravearbejdet skal herefter tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de modtagne ledningsoplysninger.

En entreprenør er altså forpligtet til at indhente oplysninger om tilstedeværelsen af ledninger i det område, der skal graves i. En manglende efterlevelse af denne forpligtelse vil risikere at medføre et erstatningsansvar.

Hvad er konsekvensen af manglende indhentelse af oplysninger?
Konsekvensen af manglende indhentelse af oplysninger om tilstedeværelsen af ledninger vil risikere at betyde, at entreprenøren beskadiger en ledning. Beskadigelsen af ledningen vil som udgangspunkt føre til et erstatningskrav.

Betingelserne for et erstatningskrav er følgende:

  1. Der skal være handlet ansvarspådragende
  2. Der skal være lidt et tab
  3. Der skal være årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende adfærd og det lidte tab
  4. Tabet skal have været en påregnelig følge af den ansvarspådragende adfærd

Samtlige betingelser må siges at være opfyldte i en situation, hvor en entreprenør beskadiger en ledning efter ikke at have indhentet de påkrævede oplysninger. En entreprenør, der skal foretage gravearbejde skal derfor sikre sig, at der indhentes de tilstrækkelige oplysninger. Har graveaktøren problemer med at finde ledningerne der, hvor de efter oplysningerne bør være, vil graveaktøren have mulighed for at anmode ledningsejeren om påvisning af ledningerne.

Hvad hvis ledningsejer har undladt at meddele oplysninger til registreret?

Har en ledningsejer ikke indberettet de relevante oplysninger om sine ledninger til Ledningsejerregistret vil vedkommende risikere at blive straffet med en bøde, jf. LER-lovens § 14. Samtidig øges risikoen også for, at graveaktører beskadiger ledningerne. Dette vil ikke blot koste penge til reparation/udskiftning af ledninger, men vil også risikere at koste ledningsejeren et erstatningskrav.

Forestiller man sig en situation, hvor en graveaktør har levet op til sine forpligtelser og dermed søgt om de tilstrækkelige oplysninger, vil graveaktøren formentlig kunne rejse et erstatningskrav mod en ledningsejer, der forholder sig passiv i sin informationsdeling.

Forudsætningen for et sådan erstatningskrav er tilstedeværelsen af et tab for graveaktøren. Et sådant tab ville f.eks. være tilstede, hvor en maskine ødelægges ved kontakt med ledningen.
For at sikre sig mod bødestraffen og et erstatningsansvar, bør ledningsejere tage kravene om indberetningspligt samt påvisning af ledninger alvorligt.