HEISINGS KLUMME

Personskifte hos entreprenør og bygherre – hvem er hvem?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på personskifte.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør være opmærksomme på forskellen mellem overdragelse af rettigheder og overdragelse af forpligtelser. Det centrale i denne sammenhæng er, at overdragelse af forpligtelser generelt forudsætter samtykke fra kontraktparten i modsætning til overdragelse af rettigheder, som generelt ikke kræver samtykke fra kontraktparten.  

Det er desuden centralt, at AB 18 § 8, stk. 1 slår fast, at en entreprenør vil kunne overlade arbejdets udførelse til en anden entreprenør ved underentreprise, hvis dette er sædvanligt eller naturligt.

Hvad er personskifte?

Begrebet ”personskifte” omfatter overdragelse af rettigheder samt overdragelse af forpligtelser. Begrebet dækker derfor over situationer, hvor ens kontraktpart bliver udskiftet med en anden person/virksomhed. Der vil derfor være tale om et personskifte, hvis en anden entreprenør overtager byggeriet.

Rettigheder kan som udgangspunkt overdrages frit uden samtykke fra medkontrahenten, hvorfor en entreprenør som udgangspunkt frit kan overdrage retten til betaling fra bygherre til tredjemand.

Forpligtelser kan som udgangspunkt ikke overdrages uden samtykke fra medkontrahenten. En entreprenør vil derfor ikke som udgangspunkt kunne overdrage pligten til at udføre entrepriseprojektet til en anden entreprenør uden samtykke fra bygherren. Det er dog centralt at pointere, at der i høj grad er mulighed for at overlade den praktiske udførelse af byggeriet til andre entreprenører gennem underentreprise. Pligten til at præstere den færdige entreprise påhviler i en sådan situation stadig bygherrens kontraktpart – den oprindelige entreprenør.

Kan entreprenøren overlade arbejde til andre?

Udgangspunktet må siges at være, at entreprenøren i tilfælde, hvor intet er aftalt har frit valg med hensyn til, hvordan entreprenøren vil gennemføre entrepriseprojektet. Entreprenøren kan derfor godt overlade den faktiske udførelse af arbejde til andre. En undtagelse hertil må dog siges at være tilfælde, hvor det må anses for indeholdt i aftalen, at udførelsen af arbejdet bliver udført personligt af kontraktparten.

Det følger klart af AB 18 § 8, stk. 1, at en entreprenør kan lade arbejde blive udført af en anden entreprenør, hvis dette er sædvanligt eller naturligt. Det følger dog ligeledes af bestemmelsen, at det sagtens kan aftales, at arbejde ikke må overlades til andre end selve kontraktparten.

Kan der ske personskifte i forbindelse med konkurs?

I tilfælde af konkurs vil den konkursramte kontraktpart ikke have den fornødne økonomi til at fortsætte driften. Det er derfor centralt at vurdere muligheden for konkursboets efterfølgende indtrædelse. I tilfælde af, at konkursboet indtræder i retsforholdet, vil konkursboet overtage den konkursramte virksomheds rettigheder og forpligtelser. 

Udgangspunktet efter konkursloven er, at et konkursbo har indtrædelsesret, jf. Konkurslovens § 55. En sådan indtrædelse kan dog alene ske, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller af vedkommende retsforholds beskaffenhed, jf. Konkurslovens § 53.

Der skal skelnes mellem indtrædelse for bygherrens konkursbo og indtrædelse for entreprenørers og rådgiveres konkursboer. Der ligger ofte en del grundige overvejelser bag valget af netop én specifik entreprenør eller rådgiver. Indtrædelse vil derfor ofte ikke være mulig for entreprenørers eller rådgiveres konkursboer som følge af retsforholdets beskaffenhed.

Der er i modsætning hertil generelt rig mulighed for indtrædelse for bygherrens konkursbo.