HEISINGS KLUMME

Projektgennemgangen

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på projektgennemgangen.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør være opmærksomme på pligten til at afholde et projektgennemgangsmøde efter AB 18 § 19. I den forbindelse bør parterne være opmærksomme på, at der følger visse konsekvenser af en manglende afholdelse af projektgennemgangsmødet.

Entreprisens parter bør dog se det obligatoriske projektgennemgangsmøde som en styrke i byggeriet. Projektgennemgangen er nemlig til for at sikre den vigtige dialog mellem parterne samt behovet for indledningsvist at gennemgå projektet for at afdække risici og fejl.

Hvad er en projektgennemgang?

Af AB 18 § 19, stk. 1 fremgår det, at der inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes skal foretages en projektgennemgang. Entreprisens parter skal sammen gennemgå det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag. I modsætning til AB 92 omfatter kravet om projektgennemgang efter AB 18 ikke alene udbudsprojektet, men også eventuelle projektbidrag fra bl.a. entreprenører. Projektgennemgangen er altså udtryk for et møde, hvor entreprisens parter har muligheden for at drøfte projektet inden påbegyndelse.

Det er bygherren, der skal forestå projektgennemgangen, men entreprenører og rådgivere er i den forbindelse forpligtet til at deltage. En manglende deltagelse af en entreprenør vil udgøre en mangel. En sådan mangel vil entreprenøren normalt ikke kunne afhjælpe, hvorfor den manglende deltagelse må kunne begrunde et afslag i entreprisesummen efter AB 18 § 52.

Hvorfor er projektgennemgangen vigtig?

Den udvidede regulering af projektgennemgang i AB 18 skal ses i lyset af et generelt ønske om transparens og vidensdeling entreprisens parter imellem. På det obligatoriske projektgennemgangsmøde har parterne mulighed for at afklare og afdække projektets uklarheder, risici samt fejl. Samtidig sikrer det obligatoriske møde også, at samtlige parter har muligheden for at blive hørt. Entreprenører, rådgivere samt professionelle bygherrer kan alle bidrage med hvert sit. Projektgennemgangen bør derfor ses som et møde, der faciliterer vidensdeling parterne imellem.

Hvad der under projektgennemgangen skal vurderes er som udgangspunkt op til parterne på baggrund af det konkrete projekt. Visse forhold bør parterne dog tage stilling til efter AB 18 § 19, stk. 2. Disse forhold er:

  1. Grænseflader samt tidsfølge mellem projektets enkelte dele.
  2. Entreprenøren skal gives mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet.
  3. Afdækning af uklarheder, utilstrækkeligheder og risici samt forberedelse af håndteringen disse risici.

Der er i AB 18 § 19, stk. 2 desuden en pligt til at udpege de bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter AB 18 § 21, stk. 4.

Årsagen til, at projektgennemgangen er en så essentiel del af et vellykket byggeri er altså den mulighed for konstruktiv dialog, som den obligatoriske projektgennemgang frembyder.

Gode råd

Kom fejlene i forkøbet

Kom fejlene i forkøbet og brug tilstrækkelig med tid til forberedelse og afholdelse af projektgennemgangen. Fejl og uklarheder kan resultere i større tvister og problemstillinger, hvis ikke der tidligt tages hånd om dem.

Løbende opdateringer

Hold hinanden opdateret i tilfælde af problemstillinger, der medfører ændringer i projektet. En fortsat konstruktiv dialog parterne imellem vil bidrage til, at alle parter til hver en tid oplever en følelse af kontrol med projektet.

Vær opmærksom på risikoen for ansvar

Entreprenører skal tage projektgennemgangen seriøst, da entreprenører risikerer et medansvar for, at uhensigtsmæssigheder og risici ikke er blevet behandlet inden arbejdet igangsættes. Den viden som entreprenøren får under projektgennemgangen kan nemlig aktualisere entreprenørens indsigelsespligt.

Find dit næste kursus om Byggejura