HEISINGS KLUMME

Rådgiver dummer sig og bygherre taber penge

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byg-gejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på bygherrens mistede kon-kurrencefordel, når den tekniske rådgiver glemmer at medtage en ydelse i det udbudte projekt.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Bygherrer bør være bekendte med det forhold, at der vil kunne opstå et muligt erstatningskrav på baggrund af mistet konkurrencefordel/-evne som følge af rådgiveres projekteringsmangler. Fokus bør derfor være på en grundig projektgranskning og gennemgang i projekteringsfasen. En sådan tilgang vil mindske risikoen for et senere erstatningskrav og komme alle parter til gode.

I tilfælde af, at man ser sig berettiget til erstatning bør man være bekendt med den store bevismæssige værdi en skønsmandserklæring tillægges. Bygherrer bør derfor stærkt overveje at benytte muligheden for syn og skøn i en sådan situation.

Rådgiver var for hurtig

Projektmaterialet er typisk udarbejdet af bygherrens tekniske rådgivere. Det er dette projekt-materiale, som entreprenørerne afgiver tilbud på baggrund af. I en situation, hvor de tekniske rådgivere har glemt at medtage en eller flere ydelser er bygherren nødsaget til at få disse ydelser udført som ekstraarbejder med hertil hørende udgifter. En sådan situation er naturligvis træls for bygherren, der formoder, at der ikke er behov for at have flere penge op af lommen.

Et centralt spørgsmål i den sammenhæng er dog, hvordan bygherre er stillet, hvis bygherren mener, at ekstraarbejderne er blevet dyrere som følge af den mistede konkurrencefordel. En sådan antagelse forudsætter, at den samlede ydelse fra entreprenøren er blevet dyrere som følge af, at prisfastsættelsen sker i udførelsesfasen frem for i konkurrencefasen.

Hvad hvis jeg kunne have fået arbejdet udført billigere?

Mener bygherren, at vedkommende er pålagt yderligere omkostninger som følge af rådgivernes fejltagelser, vil bygherren muligvis overveje at søge disse yderligere omkostninger dækket af rådgiverne. Af ABR 18 § 49, stk. 2 følger det, at bygherren har mulighed for at kræve konventionalbod fra rådgivere i tilfælde, hvor rådgiveren ved en fejl ikke har medtaget en ydelse i projektet. Konventionalboden er fastsat til 5% af den del af prisen for samtlige sådanne tilkøb, for hvilke der ikke er fastsat enhedspriser. Bestemmelsen er naturligvis kun relevant, hvis ABR 18 er vedtaget mellem parterne.

Er bygherren i stand til at godtgøre, at tabet som følge af rådgivernes fejl er større end konventionalboden er bygherren berettiget til at kræve erstatning i stedet for konventionalbod. En ting er dog at have retten på sin side – det vigtigste er dog om man kan bevise det. Bygherren må for at opnå erstatning være i stand til at godtgøre sit tab.

Hvordan kan jeg godtgøre mit tab?

Bygherre bør forsøge at godtgøre meromkostningerne som følge af projekteringsmanglerne ved hjælp af reglerne om syn og skøn. Skønsmændenes erklæringer tillægges stor bevismæssig værdi i voldgiftsretten. En uvildig betragtning fra en professionel skønsmand er derfor ofte tilstrækkeligt til, at bygherre kan siges at have løftet bevisbyrden for tilstedeværelsen og størrelsen af sit tab.

Det er dog vigtigt at være bevidst om det faktum, at projekteringsmangler ikke nødvendigvis fører til, at bygherren får yderligere omkostninger. En sådan situation kan dog opstå og her bør bygherren sikre sig den relevante dokumentation.

Find dit næste kursus i om Byggejura