Heisings Klumme

Sådan får du pengene hjem som entreprenør!

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på to af de værktøjer entreprenører har efter AB 18 til at få deres penge hjem fra en bygherre, der ikke vil betale.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

En entreprenør, der ønsker at gøre brug af sin ret til at standse arbejdet, skal være særligt opmærksom på, at dette indebærer en standpunktsrisiko for entreprenøren. Er standsningen uberettiget, er der tale om en ansvarspådragende forsinkelse, hvortil bygherren kan kræve erstatning eller dagbod, hvis dette er aftalt. Vælger bygherren at betale en del af entreprenørens krav, er det fortsat entreprenørens risiko, om den resterende ubetalte del af kravet er berettiget. Er standsningen uberettiget og forsinkelsen væsentlig, kan bygherren udover erstatning kræve entrepriseaftalen ophævet, jf. AB 18 § 59. Entreprenøren bør således være helt sikker i sit krav, forinden der varsles standsning.

En entreprenør der ønsker at gøre brug af hurtig afgørelse skal være særligt opmærksom på, at der forinden skal være foretaget forhandling af kravet med bygherre på hhv. projektlederniveau og ledelsesniveau, jf. AB 18 § 64, stk. 1 og stk. 2. Herudover skal man være opmærksom på, at en part kan vælge at indbringe en hurtig afgørelse for almindelig voldgift, senest 8 uger efter at denne er afsagt, jf. AB 18 § 68, stk. 9.

Endeligt skal man generelt være opmærksom på, at det som entreprenør altid er nemmere at få sine penge hjem fra bygherre, hvis man endnu ikke har færdiggjort sit arbejde.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet – AB 18 § 38

Efter AB 18 § 38, stk. 1, har entreprenøren ret til at standse arbejdet, hvis bygherren har undladt at betale et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb. Standsningen forudsætter et skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, hævet til 5 dage hvis bygherren er offentlig bygherre eller en almen boligorganisation.

Berettiget arbejdsstandsning medfører, at entreprenøren har krav på tidsfristforlængelse og erstatning for det lidte tab som følge af forsinkelsen, eksempelvis for forlænget byggeplads.

Arbejdsstandsning er ofte et effektivt pressionsmiddel til at få pengene hjem, idet forsinkelse af byggeriet kan være af stor betydning for bygherren, samtidig med at bygherren ikke er interesseret i at skulle betale erstatning.

Hurtig afgørelse – AB 18 § 68

Som noget nyt i AB 18 kan udvalgte tvister, herunder tvister om manglende betaling, indbringes til hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet. Ved hurtig afgørelse udpeges en eller flere opmænd til at træffe afgørelse i sagen. En opmand er sammenlignelig med en faglig dommer.

Afgørelsen kan forventes at foreligge 2 måneder efter sagens anlæg. Afgørelsen har bindende virkning for sagens parter som voldgiftskendelse, og skal opfyldes senest 8 uger efter at den er afsagt, jf. AB 18 § 68, stk. 9.

Hurtig afgørelse er således et hurtigere og billigere alternativ til den almindelige og noget langsommelige voldgiftsproces, som stadigvæk har bindende virkning for sagens parter.