HEISINGS KLUMME

Skal entreprenøren stille sikkerhed?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på slutopgørelsens betydning.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne skal være opmærksomme på, at hvis AB 18 er aftalt, er det et krav, at entreprenøren stiller en sikkerhed overfor bygherren svarende til 15 % af entreprisesummen ekskl. moms.

Bygherre skal være særligt opmærksom på, at han specifikt skal stille krav om sikkerhedsstillelse i udbudsmaterialet, hvis entreprisesummen er mere end 1 mio. kr. Derudover skal entreprenøren være opmærksom på, at han som udgangspunkt ikke skal stille sikkerhed ved en entreprisesum på mindre end 1 mio. kr.
Ligeledes bør bygherre være opmærksom på, at der skal reklameres rettidigt for at sikre opretholdelsen af entreprenørens sikkerhedsstillelse.
Entreprisens parter bør også være særligt opmærksomme på reglerne vedrørende nedskrivning af entreprenørens sikkerhedsstillelse.
Samtidig skal entreprenøren være opmærksom på, at han har 8 arbejdsdage til senest at stille sikkerhed, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet.

Hvis hverken AB 18/ABT 18 eller AB 92/ABT 92 er vedtaget mellem parterne, er entreprenøren ikke forpligtet til at stille sikkerhed, medmindre aftalen mellem parterne bestemmer dette.

Hvad er sikkerhedsstillelse?

De to mest almindelige former for sikkerhedsstillelser i byggeriet er arbejdsgarantien, som er den, entreprenøren stiller overfor bygherren, og betalingsgarantien, som er den, bygherren stiller overfor entreprenøren.

I det følgende vil der primært fokuseres på entreprenørens sikkerhedsstillelse, der kan karakteriseres som en arbejdsgaranti.
Entreprenørens sikkerhedsstillelse sker til opfyldelse af alle dennes forpligtelser overfor bygherren. Sikkerheden omfatter dermed som udgangspunkt alle krav, som bygherre må have i anledning af entrepriseaftalen mellem dem.

Skal entreprenøren stille sikkerhed?

Udgangspunktet i AB 18 er, at entreprenøren automatisk skal stille en sikkerhed på 15 % af entreprisesummen ekskl. moms. Tilsvarende gælder efter AB 92.

Det fremgår af AB 18 § 9, stk. 3, hvor stor sikkerhedsstillelsen skal være. Det følger heraf, at der indtil aflevering har fundet sted skal stilles sikkerhed svarende til 15 % af entreprisesummen uden moms.
Efter aflevering af entreprisen skal sikkerheden nedskrives til 10 % af entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives yderligere efter 1-årsgennemgangen fra 10 % til 2 % af entreprisesummen.
Herefter ophører sikkerhedsstillelsen 5 år efter afleveringstidspunktet.

Hvornår skal entreprenøren alligevel ikke stille sikkerhed?

Det følger af AB 18 § 9, stk. 1, at der kun skal stilles sikkerhed i tilfælde, hvor entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., hvis bygherre har stillet krav om det i udbudsmaterialet.

Forpligtelsen til efter AB 18 at stille sikkerhed gælder derfor som udgangspunkt først, når entreprisesummen er over 1 mio. kr. ekskl. moms, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet. Denne beløbsgrænse findes dog ikke i AB 92.

Hvornår skal entreprenøren senest stille sikkerhed?

Udgangspunktet er, at entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, jf. AB 18 § 9, stk. 1.

Det betyder også, at entreprenøren ikke kan vente med at stille sikkerheden til, at arbejdet påbegyndes. Manglende sikkerhedsstillelse vil nemlig anses som misligholdelse fra entreprenørens side, og bygherren vil stadig kunne forlange sikkerhedsstillelsen.
Hvis en anden tidsramme fremgår af udbudsmaterialet, er det i stedet denne, der er gældende.

Hvilken sikkerhed skal der stilles?

Entreprenøren kan stille sikkerheden på én af de tre følgende måder, jf. AB 18 § 9, stk. 1:

  1. Betryggende bank- eller sparekassegaranti,
  2. Kautionsforsikring,
  3. Anden betryggende måde.


Dét, at garantien eller kautionen skal være betryggende, medfører, at bygherren kan afvise sikkerheden, hvis der er berettiget tvivl om garantistillerens solidaritet.
Bygherren skal som udgangspunkt acceptere en garanti fra et EU-pengeinstitut mv. og har i hvert fald bevisbyrden for, at garantien ikke er “betryggende”, jf. bet 2018 1570 84.

Vil du vide endnu mere?

Vil du gerne vide endnu mere om entreprenørens sikkerhedsstillelse, kan du læse mere her.
Her får du bl.a. svar på spørgsmål som: