HEISINGS KLUMME

Tvistløsning i byggesager

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byg-gejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på, hvorledes tvister kan løses efter AB 18.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne skal være opmærksomme på, at behandling efter reglerne om mægling, mediation, hurtig afgørelse og voldgift forudsætter gennemførelse af forhandlinger mellem parternes projektledere og ledelsesrepræsentanter efter AB 18 § 64. 
Parterne bør overordnet set kende til de forskellige tvistløsningsredskaber. Ikke alle tvister skal løses gennem brugen af almindelig voldgift. Der findes alternativer og andre tilgange, der ikke bare vil kunne spare parterne en masse penge, men også vil kunne fungere som et redskab til et fornuftigt videre samarbejde. 

Løsningstrappen

Tvister opstår i entrepriseforhold på samme måde som det er tilfældet i alle andre kontraktforhold. Det nye AB-system introducerer et par nyskabelser for så vidt angår tvistløsningen, som vil blive gennemgået herunder. 
Indledningsvist kan det siges, at der gælder en pligt til at forligsforhandle efter AB 18 § 64. Af bestemmelsen følger det, at en tvist skal forsøges afklaret og forligt ved forhandling mellem projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Hvis denne forhandling ikke fører til et forlig skal tvisten herefter forsøges forligt gennem forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen for forhandlingen mellem projektlederne. 
Forhandlingerne efter AB 18 § 64 er en forudsætning for mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift. Forhandlingerne efter AB 18 § 64 udgør dermed de første trin på den såkaldte løsningstrappe. 

Mægling og mediation

Er forhandlingerne foretaget efter AB 18 § 64 har parterne herefter mulighed for at benytte sig af mediation eller mægling efter AB 18 § 65. Forskellen mellem mægling og mediation er, hvilken rolle henholdsvis mægler og mediator spiller. En mægler fremkommer med løsningsforslag og har derfor en fremtrædende rolle i tvistløsningen. En mediator fremkommer ikke med løsningsforslag og har derfor en mere tilbagetrukken og faciliterende rolle. 
Det er i den forbindelse centralt, at begge parter er forpligtet til at medvirke, hvis en part har anmodet om mægling og mediation. Voldgift kan ikke iværksættes før mægling og mediation er afsluttet. 

Andre tvistløsningsredskaber

Beslutning om stillet sikkerhed
Vedrører tvisten sikkerhedsstillelsen vil der efter AB 18 § 67 være mulighed for få en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed. 
Hurtig afgørelse
Som en nyskabelse er der introduceret en mulighed for at benytte sig af en hurtig afgørelse efter AB 18 § 68. En hurtig afgørelse er i mange situationer et – hurtigere og billigere – alternativ til almindelig voldgiftsbehandling. 
Visse sager egner sig bedre til hurtig afgørelse end andre. Dette er rationalet bag, at opmanden i en anlagt sag om hurtig afgørelse vil kunne henvise parterne til at anlægge en voldgiftssag efter § 69. Dette kunne f.eks. være relevant i særligt komplicerede sager, der nødvendiggør en omfattende bevisførelse, sager hvor der er et behov for syn og skøn eller situationer, hvor sagen angår et spørgsmål af principiel karakter. 
Voldgift
Parterne vil også have mulighed for at benytte sig af almindelig voldgift. Forudsætningen herfor er, at sagen er forsøgt forligt gennem forhandlinger efter AB 18 § 64. Herudover kan der ikke anlægges en voldgiftssag, hvis der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed. 
Voldgiftssagen kan enten behandles efter reglerne for almindelig voldgift eller efter reglerne om forenklet voldgiftsbehandling. En forudsætning for, at en sag kan behandles efter reglerne om forenklet voldgift er dog, at sagens værdi er højst 1 mio. kr. Voldgift vil kunne benyttes ved samtlige tvister og der vil kunne opnås én afgørelse selvom, at der er mange parter involveret. 
Produkttype
Emner

Produkter