BIM

Implementering af ny BIM-handlingsplan er i gang

Alle byggeriets brancheorganisationer har nu givet grønt lys for en ny, fælles handlingsplan for implementering og formidling af BIM-standarder til den danske bygge- og anlægsbranche. Det betyder, at det fælles sekretariat, der består af Dansk Standard og Molio, nu for alvor kan skyde arbejdet i gang.
People

Lige inden sommerferien gav byggeriets brancheorganisationer grønt lys for, at Molio og Dansk Standard kan begynde implementeringen af den BIM-handlingsplan, der er fundet fælles fodslag om i branchen:

- Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at alle brancheorganisationerne står sammen og er enige om, hvordan vi i Danmark skal prioritere og håndtere udbredelsen af de vigtigste internationale standarder vedrørende BIM. Jeg er glad for, at det store forarbejde forud for denne handlingsplan har båret frugt, siger Christina Hvid, adm. direktør, i Molio.

- Vedtagelsen af handlingsplanen er godt nyt for blandt andet den grønne omstilling i byggeriet, der i høj grad skal drives af den måde, vi bruger og udveksler data på. Og det er glædeligt og godt nyt for branchen, at der er fundet et bredt, fælles fodslag blandt alle brancheorganisationerne, der sætter en fælles kurs, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Hvorfor er der brug for en fælles BIM-handlingsplan?

BIM er fremtidens metode til at digitalisere bygge- og driftsprocesser. Og standardisering af BIM er det vigtigste redskab til at sikre, at viden om BIM og digitale processer kan blive udbredt til alle led i byggeriets værdikæde som fælles grundlag og metode. Skal det lykkes at fremme det digitale samarbejde i byggeriet på både kort og mellemlang sigt, er det derfor også afgørende at accelerere formidlingen og implementeringen af BIM-standarder i bygge- og anlægsbranchen. Dette omfatter både brug af de internationale BIM-standarder, hvor de er værdiskabende, og af de værktøjer, der skal sikre forankringen i en dansk BIM-praksis.

Hvad går handlingsplanen ud på?

Udgangspunktet for handlingsplanen har været en kortlægning af brancheorganisationernes ambitioner, positioner og behov, som blev foretaget i årets første måneder i form af en omfattende interviewrunde. På den baggrund og på baggrund af de økonomiske rammer, der er aftalt med brancheorganisationerne, er der i handlingsplanen fokuseret på implementering af to internationale standarder, som den danske bygge- og anlægsbranche har vurderet, er de mest værdiskabende.

Det drejer sig om DS/EN ISO 19650 (del 1, 2 og 3) samt IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1.

Den første standard, DS/EN ISO 19650 vedrører den digitale informationshåndtering i forbindelse med BIM. Første del fastlægger principper, begreber og rammer for håndteringen af informationer gennem et byggeris livscyklus. Anden del handler om, hvordan dette gøres i praksis. Hvordan kravene fastlægges og hvordan de opfyldes samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig. Tredje del hjælper byg- og driftsherre med at stille krav til de specifikke informationer, de skal bruge i forbindelse med driften af byggeriet.
IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1 er både en datamodel og en udvekslingsmodel, der handler om udbredelsen af det åbne IFC-format.

Læs artiklen Derfor er BIM-standarder vigtige

Formidling i fokus

En af de store udfordringer er, at de internationale standarder kan være omfattende og dermed svære at bruge. Derfor er det et kernepunkt i handlingsplanen, at der skal nedsættes et kommunikationsudvalg, som skal arbejde for, at kendskabet til de udvalgte standarder og deres indhold bliver styrket blandt brancheorganisationernes virksomheder. Dette skal ske med en række aktiviteter, der er arrangeret og faciliteret af sekretariatet. Der vil være fokus på både byggeri, anlæg og drift:

- De internationale standarder er komplekse og ofte på mange siders teknisk engelsk, som det kun er et fåtal, der har tid og mulighed for at sætte sig godt ind i. Derfor kan vi heller ikke forvente, at disse standarder ”bare” bliver brugt og implementeret i de enkelte byggeprojekter og virksomheder i Danmark. Vi glæder os til nu at være med til at formidle indholdet af standarderne og af, hvordan de kan bruges til at styrke det digitale samarbejde i branchen. Dette vil vi gøre i form af artikler, webinarer, kurser mv., men også ved at inddrage buildingSMART Danmark, som allerede arbejder med udbredelsen af det åbne IFC-format. Derudover skal vi sikre, at de digitale, praksisbaserede værktøjer, som bl.a. Molio tilbyder, også fremover er fuldt på højde med de relevante, internationale standarder, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Kommunikationsudvalget medlemmer består af:

Bygherreforeningen, FRI, Danske Ark, DI Dansk Byggeri, DI Byg, Tekniq Arbejdsgiverne, BIM-Infra (som består af BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet, Sund & Bælt, Femern A/S og Københavns Kommune), Molio og Dansk Standard.
Også DFM-netværket har deltaget i arbejdet.

Parterne repræsenteres i udvalget ved en person med viden og beslutningskompetence udpeget af deres organisation, som derudover har mulighed for at medbringe en BIM-specialist, evt. fra én af medlemsvirksomhederne.

FAKTA

Handlingsplanens indsatsområder og aktiviteter løber i perioden fra 15. august til 31. december 2021. Inden udgangen af 2021 skal BIM-handlingsplanens første erfaringer evalueres, og det fortsatte samarbejde aftales nærmere.

Baggrund for handlingsplanen

I Danmark er vi fuldt bevidste om sammenhængen mellem øget digitalisering og standardisering og øget produktivitet og bæredygtighed. Og de internationale BIM-standarder påvirker i høj grad vores nationale, digitale arbejdsmetoder og -processer samt aftalegrundlaget i Danmark.
Der er 46 internationale standarder enten færdiggjort, i gang med at blive udviklet eller foreslået udviklet alene på BIM-området. Det er fx standarder for, hvordan man aftaler, hvem der skal have hvilke data i en byggesag. Det er standarder for, hvordan man specificerer en dataleverance mellem parterne eller hvordan fx produktdata skal specificeres og bruges i tilbudsgivningen og i driften. Det er også standarder for, hvilket dataformat, man skal bruge internationalt, og dermed også om virksomheder får lige adgang til udveksling af data.

Med en fælles ambition om en bred implementering af internationale BIM-standarder i den danske bygge- og anlægsbranche, ønsker alle byggeriets brancheorganisationer, at vi i Danmark får lavet en fælles handlingsplan for hvilke standarder, vi skal implementere og hvordan vi kan gøre det på en måde, så standarderne bliver konkrete og anvendelige.