Bæredygtighed og digitalisering

Ny byggevareforordning fra EU vil skabe forandringer

EU-kommissionen har netop præsenteret et forslag til en revideret byggevareforordning. Forslaget afspejler, at kommissionen har fuldt fokus på udbredelse af cirkularitet og på mere digitalisering af byggebranchen i hele EU. Læs her hvad Molio hæfter sig ved i den nye forordning og hvilken betydning, Molio vurderer det vil få for branchen.
People

Byggevareforordningen regulerer blandt andet hvilken information materialeproducenter skal deklarere og videredistribuere for at opnå CE-mærkning og derved lovligt at kunne sælge og markedsføre sine byggevarer i EU. Forordningen har status som gældende lov i alle de enkelte EU-lande. Derfor er forordningen yderst væsentlig for byggeriet, fordi den udstikker regler, der vil føre til større forandringer både for producenter og leverandører, men også for resten af værdikæden i byggebranchen i EU og dermed i Danmark:

- Hvis man skal sige noget overordnet om den nye byggevareforordning, så er der fuldt fokus på cirkularitet og på mere digitalisering, siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio: - Hvis forordningen her bliver til virkelighed, så kommer der store ændringer for materialeproducenter og importører. Men det vil være ændringer, som også har betydning for resten af værdikæden, fordi man dels vil få grønne produktdata, som bliver lovpligtige, og dels vil byggeriets forskellige aktører få adgang til digitale produktdata, som er noget af det, der efterspørges i dag.

- I forordningen indføres der krav om CE-mærkning i forbindelse med genbrug af byggematerialer, dog med visse undtagelser og forbehold. Producenterne kommer med den nye forordning til at deklarere livscyklusbaserede miljømæssige egenskaber på byggevarer baseret på europæiske standarder herfor. Som vi kender det i EPD’er, der er frivillige i dag, men som bliver et lovkrav ifølge forslaget.

- Derudover får EU-Kommissionen ifølge forslaget mulighed for at etablere en database med produktinformation og via lovkrav sikre, at produktinformationer samles ét sted. Og en fælles europæisk database vil være banebrydende for byggeriet i hele Europa. I dag findes der mange uafhængige og nationale produktdatabaser med information om byggevarer, som godt nok ofte er baseret på de samme standarder, men som alligevel ikke er entydige set med et digitalt perspektiv. På den måde vil kommissionen sikre én fælles platform for producenterne og nem adgang til entydige produktdata for hele værdikæden, siger Bjarke Fjeldsted.

Forordningen vil blive tilpasset løbende

Den nye byggevareforordning er endnu kun et forslag fremsat af EU-kommissionen. Nu skal forordningen til forhandling med EU-parlamentet og ministerrådet. Alligevel er forordningen ifølge Bjarke Fjeldsted interessant, fordi den jo markerer de temaer, initiativer og den retning, som kommissionen arbejder på at udbrede i EU, og som vi derfor godt kan forvente vil påvirke branchen de kommende år.

Når det så er sagt, så er den nye byggevareforordning på nogle områder en ramme, der giver EU-Kommissionen beføjelser til senere at blive mere specifik på de krav, der er udstukket. På flere områder anviser den nemlig endnu ikke konkrete løsninger og specifikke krav:

- Vi er endnu ikke blevet klogere på præcis hvilke f.eks. miljømæssige egenskaber, der vil være underlagt dokumentationskrav , som en del af CE-mærket. Herunder hvordan CE-mærket, EPD og de forskellige frivillige initiativer vedrørende materialepas vil komme til at spille sammen i praksis. Som det ser ud i forordningen, vil kommissionen løbende udbygge de lovpligtige krav i de såkaldt ”delegerede retsagter”, som er en form for udvidelse til forordningen, siger Bjarke Fjeldsted. Vi er heller ikke afklarede i forhold til, hvordan forordningen vil tappe ind i det egenskabsdataprojekt, som Molio har sat i søen sammen med branchen og internationale samarbejdspartnere. Det handler nemlig også om udveksling af entydige standardiserede produktdata på tværs af værdikæden, så derfor vil Molio følge forordningens videre proces i EU, afrunder Bjarke Fjeldsted.

Det indebærer den nye forordning

Fuldt fokus på cirkularitet:

• Der bliver stillet krav om, at producenter skal deklarere livscyklusbaserede miljømæssige egenskaber. Hvilke egenskaber er uklart, men det virker til at kommissionen vil vælge hvilke og løbende tilføre flere og flere egenskaber.
• Det bliver lovpligtigt med CE-mærkning på genbrug af materialer, men med visse undtagelser.
• CE-mærkningskrav kan også gælde små præfabrikerede huse og 3d printede byggevarer.

Mere digitalisering

• Producenter og importører skal med forslaget sende dokumentation på CE-mærkning (underskrevet liste med egenskaber) på elektronisk form til resten af værdikæden. Før var det kun en mulighed at sende elektronisk (frivilligt).
• Kommissionen vil lave en officiel EU-database med produktinformation og den skal være obligatorisk for producenter og importører og nem for resten af branchen at trække data fra.